Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mẫu hợp đồng mua bán bàn ghế, nội thất, đồ gỗ, soạn thảo hợp đồng cung cấp hàng hoá, sản phẩm, Công ty Luật Hoàng Sa

Đăng ngày 09 May, 2023 bởi admin
997_1644638444_901620730ecd4447.docx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … … …., ngày … tháng …. năm … ..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN BÀN GHẾ GỖ

( Số : … … / HĐMB – … …. )

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày … .. tháng … …. năm … … .. tại … … … … … … … … …., chúng tôi gồm :

Bên Bán (Bên A):

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … …
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … .
( Nếu là tổ chức triển khai thì trình diễn những thông pháp lý của tổ chức triển khai )
Và :

Bên Mua (Bên B):

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : .. … … …
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … .
Cùng thỏa thuận hợp tác ký kết Hợp đồng mua bán bàn và ghế ghỗ số … … … … …. ngày …. / … .. / … … để ghi nhận việc Bên A sẽ bán cho Bên B …. bộ / … bàn và ghế gỗ trong thời hạn từ ngày …. / …. / …. đến hết ngày …. / … … / … … .. tại khu vực … … … … .. Nội dung Hợp đồng đơn cử như sau :

Điều 1. Mục đích của Hợp đồng

Bên A đồng ý chấp thuận bán cho bên B những gia tài / đối tượng người dùng / loại bàn và ghế gỗ thuộc quyền sở hữu của Bên A được liệt kê dưới đây trong thời hạn từ ngày …. / … .. / … … đến hết ngày … / …. / … .. tại khu vực … … … … …

STT Tên mẫu sản phẩm Đặc điểm Đặc điểm Số lượng Số lượng Số lượng

 

Chất lượng mẫu sản phẩm được Bên A bán cho Bên B theo Hợp đồng này được xác lập dựa trên những tiêu chuẩn sau : … … … … … … … … … …. / theo Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A chấp thuận đồng ý bán toàn bộ mặt hàng đã xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là … … … … … … … VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … … … .. Nước Ta Đồng ) .
Số tiền trên đã gồm có : … … … … … … … … … … … .
Và chưa gồm có : … … … … … … … … … … … … …
Toàn bộ số tiền này sẽ được Bên B thanh toán giao dịch cho Bên A qua …. lần, đơn cử từng lần như sau :

Lần 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức……………

– Lần 2. Thanh toán số tiền là … … … … …. VNĐ ( bằng chữ : … … … … … … … .. Việt Nam đồng ) và được thanh toán giao dịch khi … … … … … … .. có biên bản kèm theo. Việc giao dịch thanh toán phải triển khai theo phương pháp … … … … …
Số tiền trên sẽ được Bên B trả trực tiếp cho
Ông : … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .
Việc thanh toán giao dịch trên sẽ được chứng tỏ bằng Biên bản nhận tiền / … có chữ ký của :
Ông : … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … …. ( Hoặc :
Gửi qua ngân hàng nhà nước tới Tài khoản … … … … … .. Chi nhánh … … … … … .. – Ngân hàng … … … … có biên lai xác nhận / … … …. )
Ngoài ra, nếu trong quy trình triển khai Hợp đồng trên mà có sự đổi khác về giá thị trường / … dẫn tới việc phát sinh thêm những ngân sách / … … … … … thì số tiền phát sinh trên / … sẽ do Bên …. gánh chịu .

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn triển khai Hợp đồng
Thời hạn thực thi Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận hợp tác là từ ngày …. / … .. / … …. đến hết ngày … / … .. / … ..
Trong trường hợp việc thực thi hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết, … … … … …. thì thời hạn triển khai Hợp đồng này được tính như sau :
… … … … … … …
2. Địa điểm và phương pháp triển khai
Toàn bộ số bàn và ghế gỗ đã được xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B tại khu vực … … … … … … … …. qua … đợt, đơn cử từng đợt như sau :
– Đợt 1. Vào ngày … … / …. / … .. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao … … … …
– Đợt 2. Vào ngày .. … / … .. / … .. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao … … … … … .
Việc giao – nhận số lượng bàn và ghế gỗ theo thỏa thuận hợp tác trên trong từng lần phải được Bên A giao trực tiếp cho :
Ông … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … ..
Chức vụ : … … … … … .
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. Do CA … … … … .. cấp ngày … / …. / … … .
Và ngay khi nhận được số bàn và ghế gỗ trên trong từng lần theo thỏa thuận hợp tác, Ông … … … … … có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra số lượng, chủng loại, thực trạng hoàn toàn có thể nhận thấy bằng mắt của những bàn và ghế gỗ đã được giao, lập văn bản xác nhận việc đã nhận số lượng bàn và ghế gỗ đó với cùng thực trạng khi nhận vào Biên bản / …. và giao Biên bản …. trực tiếp cho :
Ông … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … ..

Chức vụ:…………….

Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. Do CA … … … … .. cấp ngày … / …. / … … .
Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày Bên B nhận được số lượng bàn và ghế gỗ đã ghi nhận, Bên B có quyền triển khai kiểm tra và được phép trả lại / … … … … … … … nếu chất lượng gỗ / … của bàn và ghế đã nhận không đúng thỏa thuận hợp tác / … … … … … … ..

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp