Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tiền tệ – tài liệu học – 3. Vì sao nói tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt? Khái niệm tiền tệ: – StuDocu

Đăng ngày 01 October, 2022 bởi admin

3. Vì sao nói tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt?

Khái niệm tiền tệ :

Tiền tệ là một hình thái giá trị của hàng hoá, là kết quả của quá trình phát triển lâu

dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và của những hình thái giá trị .

Tiền tệ là phương tiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ được chấp nhận thanh toán

trong một khu vực nhất định hoặc giữa một nhóm người cụ thể. Thông thường sẽ

được phát hành bởi một cơ quan nhà nước như ngân hàng trung ương. Giá trị của

tiền tệ không đến từ vật chất tạo ra nó mà theo giá trị mà nó đại diện tùy theo nền

kinh tế và nhà phát hành. Hiểu một cách đơn giản, tiền tệ thực chất chính là tiền

(bao gồm cả tiền xu và tiền giấy) được chấp nhận chung trong thanh toán để

đổi

lấy hàng hóa, dịch vụ và hoàn trả những khoản nợ .

Tiền tệ là hàng hóa

Tiền tệ cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị của tiền tệ cũng do

thời gian lao động xã hội cần thiết sản xuất ra vàng (bạc) quyết định. Giá trị sử

dụng của tiền tệ làm môi giới trong mua bán và làm chức năng tư bản. Điều này đã

được kể đến trong mạng lưới hệ thống triết học của Mác Lênin .

Là hàng hóa, tiền tệ cũng có người mua, người bán, cũng có giá cả (lợi tức). Giá cả

của hàng hóa tiên tệ cũng lên xuống xoay quanh quan hệ cung cầu. Tiền tệ thỏa

mãn hầu hết những nhu yếu của người sử dụng và chiếm hữu .

Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt

Vì nó được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa, là sự thể hiện

chung của giá trị. Đồng thời nó là kết quả cuối cùng của mối quan hệ giữa những

người sản xuất hàng hóa .

Những hàng hóa không phải là tiền thì nó cũng không thể đem trao đổi với những

loại hàng hóa khác, nhưng tiền thì rất có thể. Đồng thời trong việc sử dụng tiền thì

tối thiểu cần phải tương quan đến những công sức của con người lao động được kết tinh ở trong nó .

Theo quan điểm

của K.Marx, “tiền chính là loại hàng hóa đặc biệt vì: tiền có giá trị

sử dụng đặc biệt ( là giá trị tác dụng có ích của hàng hóa ) .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển