Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 – Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

Đăng ngày 04 August, 2022 bởi admin

Sắp đến kỳ phải nộp tạm tính thuế TNDN, Cuối năm DN phải tính và nộp thuế TNDN nhưng DN chưa nắm rõ cách tính như thế nào, chi phí nào được tính vào chi phí hợp lý, chi phí nào là chi phí bị loại… Bài viết hôm nay dịch vụ kế toán CAF hướng dẫn cách tính thuế TNDN.


sở pháp lý:

– Luật số 32/2013 / QH13 ngày 19 / / 2013 .
– Nghị định Số 218 / 2013 / NĐ-CP ngày 26/12/2013 .

– Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

– Thông tư 151 / năm trước / TT-BTC ngày 10/10/2014 .
– Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014 .
– Thông tư 96/2015 / TT-BTC ngày 22/6/2015 .
– Thông tư 25/2018 / TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 .
Hàng quý Doanh Nghiệp tự tính tạm nộp tiền thuế TNDN, không phải nộp Tờ khai : “ Căn cứ hiệu quả sản xuất, kinh doanh thương mại, người nộp thuế triển khai tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ; Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. ” ( Theo điều 14 Thông tư 151 / năm trước / TT-BTC )

Cách
tính thuế TNDN phải nộp cụ thể như sau:

– Cách tính thuế TNDN tạm tính phải nộp theo quý và thực nộp cuối năm cũng đều theo Công thức dưới đây nhé : Căn cứ theo Điều 1, 2 Thông tư 96/2015 / TT-BTC và Điều 3, 4 Thông tư 78/2014 / TTBTC lao lý : “ Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến ( nếu có ) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp .

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = { Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) } x Thuế suất thuế TNDN

( Quy định về việc trích lập quỹ KHCN, mức trích … các bạn xem tại Thông tư liên tịch 12/2016 / TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 )

Kết luận:

Nếu Doanh Nghiệp ( Không trích lập quỹ KH&CN ) thì Thuế TNDN phải nộp như sau :

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Bước 1 : Cách xác lập “ Thu nhập tính thuế ” và Thuế suất thuế TNDN ” đơn cử như sau :

1.
Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – { Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển } 

Bước 2 : Cách xác lập “ Thu nhập chịu thuế ”, “ Thu nhập được miễn thuế ” và “ Các khoản lỗ được kết chuyển ” đơn cử như sau :
a. Cách xác lập thu nhập chịu thuế :
– Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế gồm có thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác, được xác lập như sau :
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – giá thành được trừ + Các khoản thu nhập khác – Thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bằng lệch giá của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trừ ngân sách được trừ của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó .
Doanh nghiệp có nhiều hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại vận dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động giải trí nhân với thuế suất tương ứng .
Bước 3 : Cách xác lập “ Doanh thu ”, “ giá thành được trừ ” và ” “ Các khoản thu nhập khác ” đơn cử như sau :
+ ) Cách xác lập lệch giá để tính thuế TNDN : Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là hàng loạt tiền bán sản phẩm & hàng hóa, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền .
– Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ thuế là lệch giá chưa gồm có thuế GTGT.
– Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng là lệch giá gồm có cả thuế GTGT.
+ ) Các khoản ngân sách được trừ :
– Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015 / TTBTC, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu cung ứng đủ các điều kiện kèm theo sau :
a ) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ;
b ) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo lao lý của pháp lý .
c ) Khoản chi nếu có hóa đơn mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã gồm có thuế GTGT ) khi giao dịch thanh toán phải có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt .
+ ) Các khoản thu nhập khác : Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ ; Lãi tiền gửi, cho vay ; Tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng ; Hàng cho, biếu Tặng Ngay nhận được …
b. Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN
c. Các khoản lỗ được kết chuyển theo lao lý :
Cách xác lập lỗ và chuyển lỗ :
– Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa gồm có các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang .
– Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển hàng loạt và liên tục số lỗ vào thu nhập ( thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế ) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Doanh nghiệp trong thời điểm tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm .

Ví dụ: Năm 2018 Công ty dịch vụ kế toán CAF có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng

– Năm 2019 có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng. => Thì hàng loạt số lỗ phát sinh năm 2018 là 10 tỷ đồng, phải chuyển hàng loạt vào thu nhập năm 2019. ( vì số lỗ nhỏ hơn số lãi )


dụ:

Năm 2018 có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng.

– Năm 2019 có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng .
=> Thì : + Phải chuyển hàng loạt số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2019 ; ( Vì số lỗ được chuyển tối đa bằng = số lãi năm nay )
+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, phải theo dõi và chuyển hàng loạt liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2018 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ .
– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm kinh tế tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm kinh tế tài chính đó. -> Khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác lập số lỗ của cả năm và chuyển hàng loạt và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo pháp luật nêu trên .
– Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau .

2.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Từ ngày 1/1/2016 trở đi:

– Tất cả các Doanh Nghiệp sẽ vận dụng mức thuế suất là 20 %
Lưu ý : Có 1 số Doanh Nghiệp đặc trưng hoàn toàn có thể thuế sẽ là 32 %, 50 % và có những Doanh Nghiệp được tặng thêm về thuế TNDN chỉ còn 10 % …
Chú ý : Những Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp các bạn cũng tính thuế TNDN như trên nhé ( Không phải Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp là kê khai thuế TNDN theo pp trực tiếp nhé ) => ( Nếu muốn kê khai thuế TNDN theo pp trực tiếp thì các bạn phài làm công văn gửi lên thuế, thuế chấp thuận đồng ý thì mới được làm nhé ) .
Cách tính như sau :
Cách tính thuế TNDN theo chiêu thức trực tiếp :
– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là hàng loạt tiền bán sản phẩm & hàng hóa, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền .
– Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp trên GTGT là lệch giá gồm có cả thuế GTGT.
Ví dụ : Doanh nghiệp B là đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp trên GTGT. Hóa đơn bán hàng chỉ ghi giá bán là 110.000 đồng ( giá đã có thuế GTGT ). -> : Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 110.000 đồng .
– Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai khác không phải là doanh nghiệp xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý Nước Ta, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị chức năng này xác lập được lệch giá nhưng không xác lập được ngân sách, thu nhập của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ suất % trên lệch giá bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, đơn cử như sau :
+ Đối với dịch vụ ( gồm có cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay ) : 5 %. Riêng hoạt động giải trí giáo dục, y tế, trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ : 2 % .
+ Đối với kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa : 1 % .
+ Đối với hoạt động giải trí khác : 2 % .
Ví dụ : Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động giải trí cho thuê nhà, lệch giá cho thuê nhà một ( 01 ) năm là 100 triệu đồng, đơn vị chức năng không xác lập được ngân sách, thu nhập của hoạt động giải trí cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị chức năng lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ suất % trên lệch giá bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ như sau : -> Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5 % = 5.000.000 đồng. ( Căn cứ theo điều 3 Thông tư 78/2014 / TT-BTC )

3.
Ví dụ về Cách tính thuế TNDN tạm tính quý và cuối năm:

Ví dụ : Công ty dịch vụ kế toán CAF có số liệu như sau : Năm 2018 : Lỗ 50.000.000
Năm 2019 số liệu như sau :
– Doanh thu hoạt động giải trí bán hàng, dịch vụ là ( TK 511 ) : 500.000.000
– Doanh thu từ hoạt động giải trí Tài chính ( Lãi tiền gửi ) ( TK 515 ) : 6.000.000
– giá thành giá vốn ( TK 632 ) : 200.000.000
– giá thành bán hàng ( TK 641, nếu theo TT 133 là TK 6421 ) : 80.000.000
– giá thành quản trị ( TK 642, nếu theo TT 133 là TK 6422 ) : 90.000.000
– Chi tiêu kinh tế tài chính ( Ngân sách chi tiêu lãi vay ) ( TK 635 ) : 5.000.000
– Thu nhập khác ( Tiền phạt thu được do người mua vi phạm hợp đồng ) ( TK 711 ) : 10.000.000
– Ngân sách chi tiêu khác ( TK 811 ) : 10.000.000 ( Trong đó có : Tiền phạt chậm nộp thuế : 3.500.000 và 6.500.000 Tiền phạt do vi phạm hợp đồng với người mua ) Cách tính thuế TNDN năm 2019 như sau :
– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – ( Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển ) Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – giá thành được trừ + Các khoản thu nhập khác. = 500.000.000 + 6.000.000 – ( 200.000.000 + 80.000.000 + 90.000.000 + 5.000.000 + 6.500.000 ) + 10.000.000 = 506.000.000 – 381.500.000 + 10.000.000 = 134.500.000 ( Do Khoản Tiền phạt chậm nộp thuế : 3.500.000 KHÔNG được trừ khi tính thuế TNDN -> Nên sẽ bị loại ra )
-> Thu nhập tính thuế = 134.500.000 – 50.000.000 = 84.500.000 ( Do Thu nhập tính thuế ( Có lãi ) lớn hơn Số lố năm trước “ 50 tr ” -> Nên được chuyển hàng loạt số lỗ năm 2018 sang năm 2019 ). -> Chi tiết cách chuyển lỗ trên phụ lục 03 – A2 / TNDN -> các bạn xem lại phần c “ Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN ” bên trên nhé. => Thuế TNDN năm 2019 = 84.500.000 x 20 % = 16.900.000
Chú ý : Khoản ngân sách KHÔNG được trừ khi tính thuế TNDN -> Các bạn vẫn phải hạch toán và kết chuyển như thông thường ( Vì đây là ngân sách kế toán ) -> Còn việc Không được trừ thì các bạn hoàn toàn có thể lập 1 bảng Excel để theo dõi bên ngoài :
– Khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN cuối năm thì sẽ nhập vào Chỉ tiêu B4 .
– Còn khi tạm tính thuế TNDN Qúy thì dựa vào bảng Excel đó để trừ đi khi tính thuế TNDN như ví dụ trên .
Chú ý khi Tạm tính thuế TNDN theo quý :
– Hàng quý mặc dầu không phải nộp Tờ khai thuế TNDN tạm tính -> Nhưng Doanh Nghiệp vẫn phải tự tính số tiền thuế TNDN để tạm nộp cho cơ quan thuế. -> Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo. => Nhưng phải chú ý quan tâm những yếu tố sau ( Có 3 trường hợp xảy ra ) :
1. Trường hợp Tổng số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20 %. ( giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán ) => Mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn lao lý ( thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm ) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán .
– Khi lập Tờ khai quyết toán năm : Số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 90 triệu đồng. -> Tăng 10 triệu đồng -> 20 % của số phải nộp theo Quyết toán là : 90 tr x 20 % = 18 tr => Như vậy chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20 %. ( 10 tr < 18 tr ) => Doanh nghiệp chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng đó theo thời hạn pháp luật ( Tức là hạn nộp Tờ khai quyết toán năm : Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính ). => Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp .
2. Trường hợp Tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20 % trở lên. = > Thì DN phải nộp tiền chậm nộp so với phần chênh lệch từ 20 % trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán, tính từ ngày tiếp sau ngày sau cuối của thời hạn nộp thuế quý 4 đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán .
Ví dụ : – Năm 2019 ( có năm kinh tế tài chính trùng với năm dương lịch ) đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng .
– Khi quyết toán năm : Số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 110 triệu đồng. -> Tăng 30 triệu đồng. -> 20 % của số phải nộp theo quyết toán là : 110 x 20 % = 22 triệu đồng. => Như vậy phần chênh lệch giữa số tạm nộp và theo quyết toán năm là > 20 % ( 30 tr > 22 tr ) – Phần chênh lệch từ 20 % trở lên có giá trị là : 30 triệu – 22 triệu = 8 triệu đồng .
Khi đó Doanh Nghiệp sẽ phải nộp và tính như sau :
– Doanh nghiệp phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 30 triệu đồng .
– Đồng thời, doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp so với số thuế chênh lệch từ 20 % trở lên ( là 8 triệu đồng ) tính từ ngày tiếp sau ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế quý 4 ( từ ngày 31/1/2020 ) -> Đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số thuế phải nộp theo quyết toán .
– Số thuế chênh lệch còn lại ( là 30 – 8 = 22 triệu đồng ) mà doanh nghiệp chậm nộp thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán ( từ ngày 1/4/2020 ) đến ngày thực nộp số thuế này
– Nếu trong năm 2021, cơ quan thuế triển khai thanh tra thuế tại doanh nghiệp và phát hiện số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2019 là 160 triệu đồng ( tăng 50 triệu đồng so với số thuế phải nộp doanh nghiệp đã khai trong hồ sơ quyết toán ). -> Đối với số thuế tăng thêm qua thanh tra, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm pháp lý về thuế theo lao lý, trong đó tiền thuế tăng thêm 50 triệu đồng này sẽ tính tiền chậm nộp theo lao lý ( kể từ ngày 1/4/2020 đến ngày thực nộp số thuế này ), không tách riêng phần chênh lệch vượt từ 20 % trở lên so với số thuế tăng thêm này .

3. Trường hợp Tổng số tạm nộp trong kỳ Lớn hơn số phải
nộp theo Quyết toán:

Ví dụ : – Năm 2019, Doanh nghiệp đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng .
– Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 70 triệu đồng. -> Tức là Doanh Nghiệp đang nộp thừa 10 tr đồng. => Thì số thuế nộp thừa là 10 triệu đồng sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm sau đó hoặc được hoàn thuế theo pháp luật .

Dịch vụ kế toán CAF chúc các bạn thành công.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp