Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019 theo quy định

Đăng ngày 03 August, 2023 bởi admin
Kiểm điểm là thuật ngữ chắc rằng ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc tất cả chúng ta đi học thì tất cả chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những giải pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019 là gì ? Bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019 gồm có những gì ? Quy định của pháp lý về bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019. Để khám phá hơn về bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019 những bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tìm hiểu thêm về bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019 nhé .

Ban-tu-kiem-diem-dang-vien-chap-hanh-nam-2019

Bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019

1. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm tay nghề trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

2. Mục đích của kiểm điểm Đảng viên.

Theo Hướng dẫn 21 – HD / BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp do Ban Tổ chức Trung ương phát hành thì mục tiêu của kiểm điểm Đảng viên như sau :

 • Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành và triển khai trách nhiệm ; làm địa thế căn cứ để thực thi những nội dung về công tác làm việc cán bộ ; góp thêm phần nâng cao năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu của tổ chức triển khai đảng và đảng viên .

3. Cách thức thực thi kiểm điểm .

Theo lao lý Hướng dẫn 21 – HD / BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp do Ban Tổ chức Trung ương phát hành thì phương pháp triển khai kiểm điểm được lao lý như sau :
Bước 1 : Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

 • Căn cứ 4 Lever ( xuất sắc, tốt, trung bình, kém ) của từng tiêu chuẩn đánh giá đã được cấp ủy cấp tỉnh đơn cử hóa và tiêu chuẩn mức chất lượng đã được lao lý cho từng mô hình tổ chức triển khai đảng, ban thường vụ cấp ủy, chi ủy so với chi bộ ( chi bộ nơi không có chi ủy ) tự đánh giá, xếp loại như sau :
 • Phân tích tác dụng đạt được để tự xếp từng tiêu chuẩn đánh giá theo Lever “ Xuất sắc ” hoặc “ Tốt ” hoặc “ Trung bình ” hoặc “ Kém ” vào ô tương ứng trong Mẫu 01 .
 • Căn cứ tác dụng tự đánh giá trong Mẫu 01, hội nghị ban chấp hành đảng bộ ( chi bộ ) tranh luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác lập mức xếp loại chất lượng của đảng bộ, chi bộ theo 01 trong 04 mức ( hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, triển khai xong tốt trách nhiệm, triển khai xong trách nhiệm, không triển khai xong trách nhiệm ), báo cáo giải trình cấp ủy cấp trên .

Bước 2 : Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng
Đối với đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện

 • Ban tổ chức triển khai cấp ủy cấp tỉnh sau khi tổng hợp, đánh giá và thẩm định tác dụng tự đánh giá, gửi lấy quan điểm đánh giá, xếp loại của những chủ thể tương quan ở cấp tỉnh ( đối tượng người tiêu dùng, nội dung lấy quan điểm do cấp ủy cấp tỉnh lao lý ) .

Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức triển khai cơ sở đảng

 • Ban tổ chức triển khai cấp ủy cấp huyện sau khi tổng hợp, thẩm định và đánh giá tác dụng tự đánh giá, gửi lấy quan điểm đánh giá, xếp loại của những chủ thể tương quan ở cấp huyện ( đối tượng người dùng, nội dung lấy quan điểm do cấp ủy cấp tỉnh lao lý ) .

Bước 3 : Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

 • Ban tổ chức triển khai cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan có tương quan tổng hợp, thẩm định và đánh giá hiệu quả tự đánh giá và hiệu quả tham gia đánh giá của những chủ thể để báo cáo giải trình ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh ( so với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện ), ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ( so với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai cơ sở đảng ) xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng so với những tổ chức triển khai đảng thường trực .

4. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
— — — — — —
… … …., ngày … .. tháng …. năm … … .

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm … … … … .
Họ và tên : … .. Ngày sinh : … .
Chức vụ Đảng : … … … ..
Chức vụ chính quyền sở tại : … … … … .
Chức vụ đoàn thể : … … … …
Đơn vị công tác làm việc : … … … … … .
Chi bộ … … … … … … … … … … .
I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

 1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị .
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống .
– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật .
– Về tác phong, lề lối thao tác .
– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá nhân. ( Đối chiếu với 27 bộc lộ, cá nhân tự nhận diện )
Tự đánh giá về Lever triển khai :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm .
– Trách nhiệm cá nhân tương quan đến hiệu quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành nghề dịch vụ, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm .
Tự đánh giá về Lever triển khai :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém
Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên do

 1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).
 2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước
Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm ( đã được khắc phục ; đang khắc phục, mức độ khắc phục ; chưa được khắc phục ) ; những khó khăn vất vả, vướng mắc ( nếu có ) ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân .
Tự đánh giá về Lever triển khai :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém
IV. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm ( nếu có )
Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên do, xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân so với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm .
V. Làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân so với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể ( nếu có )
VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
□ Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không triển khai xong trách nhiệm

 1. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
□ Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không triển khai xong trách nhiệm
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
( Ký, ghi rõ họ tên )
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức : … … … …
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : … … … … … … … … … … …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )
Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
– Nhận xét, đánh giá của chi ủy : … … … … … … … … … .
– Chi bộ đề xuất kiến nghị xếp loại mức chất lượng : … … … … … … …
T / M CHI ỦY ( CHI BỘ )
( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên )
– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng : … … … … … … … … … ..
T / M ĐẢNG ỦY ( CHI ỦY )
( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

5. Kết luận bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019 và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019 đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019 thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: [email protected]
 • Website: accgroup.vn

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá