Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Đăng ngày 03 August, 2023 bởi admin

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Vào tháng 12 tới là thời điểm tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Dưới đây là hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2016.

 

Theo pháp luật tại Nghị định 56/2015 / NĐ-CP thì tháng 12/2016 sẽ phải triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cho cả năm 2016. Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoạt động giải trí trong nghành giáo dục, đào tạo và giảng dạy và một số ít nghành khác có thời gian kết thúc năm công tác làm việc trước tháng 12 hàng năm, thời gian đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định hành động .
Như Quyết định 851 / QĐ-TCCB năm 2016 Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công, viên chức, người lao động trong những Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân phát hành pháp luật thời gian đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng năm được triển khai trong tháng 12 hàng năm. Mốc thời hạn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những Tòa án nhân dân tính từ ngày 01/10 của năm trước đến 30/9 năm sau ( năm đánh giá, phân loại ) .
Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoạt động giải trí trong nghành giáo dục, giảng dạy ( Học viện Tòa án ) và 1 số ít nghành nghề dịch vụ khác có thời gian kết thúc năm công tác làm việc trước tháng 12 hàng năm, thời gian đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do người đứng đầu quyết định hành động .

Hay Công văn 3804/BTP-TCCB về đánh giá, phân loại công, viên chức, người lao động năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành thì Thời gian đánh giá và phân loại: Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/10/2016 (ước tính đến ngày 31/12/2016). Thủ trưởng đơn vị thuộc các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục tổ chức đánh giá công chức năm 2016 của đơn vị mình và gửi Công văn kèm theo Phiếu đánh giá, phân loại và Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2016 của đơn vị về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/11/2016.

Căn cứ vào hiệu quả đánh giá, cán bộ, công chức được phân loại đánh giá như sau :

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
 • Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với viên chức địa thế căn cứ vào tác dụng đánh giá được phân loại như sau :

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ,
 • Hoàn thành nhiệm vụ;
 • Không hoàn thành nhiệm vụ.

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng mức độ nêu trên so với cán bộ, công chức, viên chức tuân theo lao lý tại Nghị định 56/2015 / NĐ-CP .

Đối với cán bộ:

Xếp loại

Tiêu chí

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đạt được tổng thể những tiêu chuẩn :

 • Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;
 • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;
 • Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;
 • Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách;
 • Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đạt được tổng thể những tiêu chuẩn :

 • Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;
 • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;
 • Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
 • Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Đạt được tổng thể những tiêu chuẩn :

 • Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;
 • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;
 • Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
 • Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt kết quả.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Có một trong những tiêu chuẩn :

 • Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo quy định;
 • Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;
 • Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị đánh giá làkhông hoàn thành nhiệm vụ;
 • Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục và phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;
 • Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

Đối với công chức:

Xếp loại

Tiêu chí

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đạt được tổng thể những tiêu chuẩn :

 • Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
 • Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
 • Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
 • Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;
 • Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;
 • Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận;
Đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn :

 • Các tiêu chí quy định đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;
 • Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả;
 • Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đạt được tổng thể những tiêu chuẩn :

 • Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
 • Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
 • Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
 • Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;
 • Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

   Đạt được tất cả các tiêu chí:

 • Các tiêu chí quy định đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ và
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;
 • Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;
 • Có năng lực xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

 • Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao

Và có một trong những tiêu chuẩn sau :

 • Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm;
 • Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ;
 • Tham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa bảo đảm chất lượng chưa đúng với quy định của pháp luật hoặc đến mức phải để cấp trên xử lý lại;
 • Không có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
 • Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
 • Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao

Và có một trong những tiêu chuẩn sau :

 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;
 • Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm tiến độ;
 • Giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định của pháp luật, chưa gây hậu quả phải có biện pháp khắc phục;
 • Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả;
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Có một trong những tiêu chuẩn :

 • Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;
 • Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;
 • Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;
 • Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;
 • Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;
 • Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.
Có một trong những tiêu chuẩn :

 • Các tiêu chí quy định đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ  và
 • Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;
 • Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

Đối với viên chức:

Xếp loại

Tiêu chí

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn :

 • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
 • Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
 • Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
 • Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
Đạt được tổng thể những tiêu chuẩn

 • Các tiêu chí quy định đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và
 • Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
 • Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn :

 • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
 • Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
 • Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
 • Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
Đạt được tổng thể những tiêu chuẩn :

 • Các tiêu chí quy định đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ và
 • Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
 • Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Hoàn thành nhiệm vụ

Đạt được tổng thể những tiêu chuẩn

 • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
 • Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
 • Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
 • Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
Đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn :

 • Các tiêu chí quy định đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ và
 • Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Có một trong những tiêu chuẩn :

 • Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
 • Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;
 • Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;
 • Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;
 • Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;
 • Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.
Có một trong những tiêu chuẩn :

 • Các tiêu chí quy định đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ  và
 • Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;
 • Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

 

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá