Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục đại học

Đăng ngày 25 June, 2022 bởi admin

BỘ TÀI CHÍNH

__________
Số : 30/2022 / TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

______________

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nội dung chuyên môn về tuyển sinh, tiêu chí xét chọn và tổ chức triển khai đào tạo của Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (sau đây gọi là Đề án) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 1. Thông tư này hướng dẫn chính sách kinh tế tài chính triển khai Đề án Nâng cao năng lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản trị những cơ sở giáo dục ĐH cung ứng nhu yếu thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và đào tạo và giảng dạy tiến trình 2019 – 2030 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 89 / QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 ( sau đây gọi là Quyết định số 89 / QĐ-TTg ) ; Nội dung trình độ về tuyển sinh, tiêu chuẩn xét chọn và tổ chức triển khai tiến hành đào tạo và giảng dạy của Đề án Nâng cao năng lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản trị những cơ sở giáo dục ĐH cung ứng nhu yếu thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và đào tạo và giảng dạy tiến trình 2019 – 2030 ( sau đây gọi là Đề án ) triển khai theo lao lý tại Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiến hành đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên những cơ sở giáo dục ĐH theo Quyết định số 89 / QĐ-TTg ( sau đây gọi là Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT ) .2. Thông tư này vận dụng so với những cơ sở giáo dục ĐH thuộc đối tượng người dùng tham gia Đề án theo lao lý tại Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể có tương quan trong việc thực thi Đề án .

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách nhà nước sắp xếp trong dự trù chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và giảng dạy và dạy nghề hằng năm theo phân cấp quản trị ngân sách nhà nước để thực thi trách nhiệm tương hỗ kinh phí đầu tư cho người học ( gồm học bổng, học phí và những ngân sách cho học viên được giảng dạy trình độ tiến sỹ, thạc sĩ ) được cử đi huấn luyện và đào tạo trong khoanh vùng phạm vi chỉ tiêu huấn luyện và đào tạo được cơ quan có thẩm quyền giao và nội dung, mức chi lao lý tại Thông tư này .2. Nguồn kinh tế tài chính của những cơ sở giáo dục ĐH thuộc đối tượng người dùng tham gia Đề án :a ) Các cơ sở giáo dục ĐH cử giảng viên đi học có nghĩa vụ và trách nhiệm tự bảo vệ kinh phí đầu tư từ nguồn kinh tế tài chính hợp pháp để tu dưỡng về ngoại ngữ và những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho người học được tuyển chọn đi huấn luyện và đào tạo tại quốc tế ; tương hỗ người học tham gia những chương trình giảng dạy của Đề án ngoài những nội dung và mức chi lao lý tại Thông tư này ( nếu có ). Nội dung và mức chi thực thi theo quy định tiêu tốn nội bộ của đơn vị chức năng ;b ) Các cơ sở giáo dục ĐH có nghĩa vụ và trách nhiệm tự bảo vệ kinh phí đầu tư từ nguồn kinh tế tài chính hợp pháp để tu dưỡng nâng cao năng lượng của giảng viên và cán bộ quản trị, lôi cuốn những nhà khoa học và người có trình độ tiến sỹ ; tiến hành những hoạt động giải trí trong khuôn khổ Đề án theo công dụng, trách nhiệm của đơn vị chức năng. Nội dung và mức chi triển khai theo quy định tiêu tốn nội bộ của đơn vị chức năng .3. Nguồn hỗ trợ vốn, tương hỗ, kêu gọi hợp pháp từ những tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật. Nội dung và mức chi được thực thi theo những lao lý hiện hành so với từng loại nguồn vốn, khuyến khích những đơn vị chức năng triển khai theo lao lý tại Thông tư này .

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung hỗ trợ đối với phương thức đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài trình độ tiến sĩ và thạc sĩ

Trường hợp đặc biệt, cần thu hút và tạo nguồn giảng viên từ những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 1. Học phí và những khoản có tương quan đến học phí : Thực hiện thanh toán giao dịch theo hợp đồng ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với cơ sở đào tạo và giảng dạy ở quốc tế hoặc theo mức do cơ sở đào tạo và giảng dạy ở quốc tế thông tin trong giấy báo tiếp đón học viên ( chi bằng đồng đôla Mỹ hoặc bằng đồng tiền của nước thường trực ) ; tối đa không quá 25.000 đô la Mỹ / người học / năm học hoặc tương tự với đồng tiền của nước thường trực. Trường hợp mức học phí cao hơn mức 25.000 đô la Mỹ / người học / năm thì mức chênh lệch học phí cao hơn do người học tự chi trả hoặc do cơ sở giáo dục ĐH cử giảng viên đi học chi trả theo quy định tiêu tốn nội bộ của đơn vị chức năng. Trường hợp đặc biệt quan trọng, cần lôi cuốn và tạo nguồn giảng viên từ những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ phân phối những điều kiện kèm theo theo lao lý tại Nghị định số 140 / 2017 / NĐ-CP ngày 5/12/2017 của nhà nước về chủ trương lôi cuốn, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định hành động so với từng trường hợp đơn cử, thực thi thanh toán giao dịch theo mức học phí lao lý của cơ sở giảng dạy và trong khoanh vùng phạm vi dự trù được giao .2. Ngân sách chi tiêu làm hộ chiếu, visa : Thanh toán theo mức lao lý của Nhà nước so với ngân sách làm hộ chiếu và theo hóa đơn lệ phí visa thực tiễn của những nước nơi người học được cử đi đào tạo và giảng dạy so với ngân sách làm visa .3. Sinh hoạt phí :a ) Sinh hoạt phí cấp cho người học theo mức lao lý tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Sinh hoạt phí được cấp theo thời hạn học tập thực tiễn ở quốc tế ( từ ngày nhập học đến ngày kết thúc khóa học nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong quyết định hành động cử đi giảng dạy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) ;b ) Việc giao dịch thanh toán sinh hoạt phí cho người học được cấp định kỳ theo quý hoặc 06 tháng / lần, bảo vệ không ảnh hưởng tác động đến việc học tập, điều tra và nghiên cứu của người học .4. Bảo hiểm y tế bắt buộc :a ) Mức bảo hiểm y tế bắt buộc : Thực hiện thanh toán giao dịch theo mức pháp luật của nước thường trực ( địa thế căn cứ theo mức thông tin trong giấy đảm nhiệm học viên của cơ sở đào tạo và giảng dạy ) và được cấp bằng đồng đôla Mỹ hoặc bằng đồng tiền của nước thường trực ; tối đa không vượt quá 1.000 đô la Mỹ / người / năm ;b ) Trường hợp người học có nguyện vọng mua bảo hiểm y tế ở mức cao hơn mức pháp luật tại Thông tư này thì phải tự bù phần chênh lệch .5. Tiền vé máy bay đi và về ( hạng đại trà phổ thông ) :a ) Người học được cấp một lượt vé từ Nước Ta đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Nước Ta ( trừ trường hợp được phía bạn đài thọ ) trong hàng loạt thời hạn đào tạo và giảng dạy ;b ) Thực hiện thanh toán giao dịch theo lao lý hiện hành về chính sách và định mức tiêu tốn ngân sách nhà nước .6. Chi tiêu đi đường ( để bù đắp những khoản lệ phí trường bay và thuê phương tiện đi lại đi lại từ trường bay về nơi ở và ngược lại ) được cấp 01 lần với mức khoán là 100 đô la Mỹ / người / cho hàng loạt thời hạn đào tạo và giảng dạy .7. Các khoản chi khác phát sinh trong quy trình huấn luyện và đào tạo :a ) Chi tiêu chuyển và nhận tiền qua ngân hàng nhà nước tương quan đến khóa đào tạo và giảng dạy ở quốc tế ( nếu có ) : Căn cứ vào những lao lý của ngân hàng nhà nước nước thường trực và ở Nước Ta, nếu có phát sinh lệ phí chuyển tiền hoặc nhận tiền qua ngân hàng nhà nước thì ngân sách nhà nước sẽ cấp khoản chi này theo thực tiễn phát sinh ;b ) Hỗ trợ ngân sách để giải quyết và xử lý những rủi ro đáng tiếc, bất khả kháng xảy ra so với người học được cử đi giảng dạy : Trường hợp người học tử trận, ngân sách nhà nước tương hỗ hàng loạt cước phí luân chuyển thi hài hoặc lọ tro từ quốc tế về nước hoặc tương hỗ phần còn thiếu của cước phí luân chuyển sau khi bảo hiểm chi trả ;c ) Trường hợp thời hạn trong thực tiễn giảng dạy nhiều hơn thời hạn ghi trong Quyết định cử đi đào tạo và giảng dạy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( gồm có cả do nguyên do bất khả kháng như cuộc chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh ) và người học vẫn bảo vệ tác dụng học tập, được cơ sở giảng dạy quốc tế xác nhận thì người học chỉ được giao dịch thanh toán những chính sách, chủ trương trong thời hạn lê dài khi có Quyết định bổ trợ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng tổng thời hạn không vượt quá thời hạn lao lý về triển khai xong chương trình giảng dạy tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT

Điều 4. Nội dung hỗ trợ đối với phương thức đào tạo tiến sĩ tập trung toàn thời gian ở trong nước

1. Học phí nộp cho những cơ sở giáo dục ĐH ở trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn tham gia những trách nhiệm đào tạo và giảng dạy của Đề án : Thực hiện thanh toán giao dịch theo mức pháp luật của cơ sở giáo dục ĐH, tối đa không vượt quá khung học phí pháp luật tại Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của nhà nước pháp luật về chính sách thu, quản trị học phí so với cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và chủ trương miễn, giảm học phí, tương hỗ ngân sách học tập ; giá dịch vụ trong nghành giáo dục, huấn luyện và đào tạo .2. Hỗ trợ kinh phí đầu tư học tập, nghiên cứu và điều tra cho người học gồm có :

a) Hỗ trợ kinh phí đề người học thực hiện đề tài luận án, tham dự hội thảo, hội nghị ở trong nước, cụ thể như sau:
– Nhóm ngành Y dược, Thể dục, Thể thao, Nghệ thuật: 20 triệu đồng/người học/năm;
– Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; nông, lâm, thủy sản: 18 triệu đồng/người học/năm;
– Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; khách sạn, du lịch và nhóm ngành khác: 13 triệu đồng/người học/ năm;
Thời gian hỗ trợ: Trong thời gian học tại cơ sở đào tạo (không quá 4 năm).

– Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% phí công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học và công nghệ uy tín quốc tế thuộc danh mục cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của Web of Science theo mức thông báo của tạp chí khoa học và công nghệ quốc tế với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ;
– Người học có kết quả học tập đáp ứng các điều kiện theo Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT, được mời đi tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đi lại và sinh hoạt phí (tối đa không quá 01 lần trong cả thời gian đào tạo) theo quy định tại Thông tư số
Các cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi học có trách nhiệm căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tại Thông tư này để xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí và quy chế hỗ trợ đối với người học đáp ứng các điều kiện để được nhận hỗ trợ theo các nội dung nêu trên và thông báo công khai trước khi thực hiện.
Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi học có thể huy động từ các nguồn đóng góp, hợp pháp khác để hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho người học theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.b ) Hỗ trợ kinh phí đầu tư để người học đăng bài báo khoa học quốc tế, tham gia hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế và đi thực tập thời gian ngắn ở quốc tế : – Chi tiêu nhà nước tương hỗ 100 % phí công bố hiệu quả nghiên cứu và điều tra trên tạp chí khoa học và công nghệ tiên tiến uy tín quốc tế thuộc hạng mục cơ sở tài liệu những tạp chí khoa học của Web of Science theo mức thông tin của tạp chí khoa học và công nghệ tiên tiến quốc tế với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ ; – Người học có tác dụng học tập cung ứng những điều kiện kèm theo theo Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT, được mời đi tham gia những hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế hoặc đi thực tập thời gian ngắn ở quốc tế được ngân sách nhà nước tương hỗ ngân sách đi lại và sinh hoạt phí ( tối đa không quá 01 lần trong cả thời hạn huấn luyện và đào tạo ) theo pháp luật tại Thông tư số 102 / 2012 / TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính pháp luật chính sách công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác làm việc thời gian ngắn ở quốc tế do ngân sách nhà nước bảo vệ kinh phí đầu tư. Trong trường hợp người học được những tổ chức triển khai khác tương hỗ những ngân sách tương quan đến việc tham gia hội thảo chiến lược, hội nghị quốc tế hoặc thực tập thời gian ngắn thì ngân sách nhà nước sẽ không tương hỗ những ngân sách người học đã được hỗ trợ vốn. Các cơ sở giáo dục ĐH cử giảng viên đi học có nghĩa vụ và trách nhiệm địa thế căn cứ vào những pháp luật tại Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những pháp luật tại Thông tư này để kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn và quy định tương hỗ so với người học phân phối những điều kiện kèm theo để được nhận tương hỗ theo những nội dung nêu trên và thông tin công khai minh bạch trước khi triển khai. Ngoài nguồn tương hỗ từ ngân sách nhà nước, những cơ sở giáo dục ĐH cử giảng viên đi học hoàn toàn có thể kêu gọi từ những nguồn góp phần, hợp pháp khác để tương hỗ kinh phí đầu tư học tập, điều tra và nghiên cứu cho người học theo quy định tiêu tốn nội bộ của đơn vị chức năng .Điều 5. Nội dung hỗ trợ đối với phương thức liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ
Phương thức liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số Phương thức link huấn luyện và đào tạo trình độ tiến sỹ thực thi theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT. Nội dung và mức chi triển khai như sau :1. Đối với thời hạn người học tập trung ở trong nước : Thực hiện theo lao lý tại Điều 4 Thông tư này .2. Đối với thời hạn người học tập trung ở quốc tế ( tối đa không quá 02 năm ) : Thực hiện theo pháp luật tại Điều 3 Thông tư này .

Chương III
LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ, QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 6. Lập dự toán

1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo :a ) Hàng năm, địa thế căn cứ tiềm năng, trách nhiệm của Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ quan quản trị những cơ sở giáo dục ĐH cử giảng viên đi học ( so với cơ sở công lập ) và những cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập cử giảng viên đi học báo cáo giải trình tình hình thực thi Đề án, kiến thiết xây dựng kế hoạch tiến hành thực thi Đề án trong đó chi tiết cụ thể về số lượng, phương pháp và trình độ huấn luyện và đào tạo, đồng thời lập dự trù kinh phí đầu tư thực thi Đề án theo nguồn kinh phí đầu tư ( so với nguồn ngân sách nhà nước tương hỗ và những nguồn kinh phí đầu tư khác ) theo nội dung chi, mức chi pháp luật tại Thông tư này ;

b) Căn cứ vào báo cáo, kế hoạch và để xuất bố trí dự toán của các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương và các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập; hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Đề án, gửi Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong đó:
– Đối với phương thức đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; thời gian đào tạo ở nước ngoài của phương thức đào tạo liên kết và kinh phí đào tạo người học thuộc các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập: Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được lập và tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chi trả cho các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài và người học theo quy định;
– Đối với phương thức đào tạo tập trung toàn thời gian ở trong nước, thời gian đào tạo ở trong nước của phương thức đào tạo liên kết: Dự toán kinh phí thực hiện được lập và tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương để chi trả cho các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước và người học theo quy định.

2. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương:
Căn cứ mục tiêu của Đề án; hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng báo cáo và lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án; kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đề án; các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Khoản 1 Điều này; đồng thời gửi các Bộ, cơ quan trung ương (đối với các cơ sở đào tạo thuộc các Bộ, cơ quan thuộc trung ương quản lý), gửi cơ quan quản lý trực tiếp (đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc địa phương quản lý) để tổng hợp vào dự toán ngân sách năm kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, gửi cơ quan tài chính đồng cấp để xem xét, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập:
Căn cứ mục tiêu của Đề án; hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng báo cáo và lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án; kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đề án và kế hoạch thực hiện Đề án; các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập xây dựng báo cáo và lập dự toán kinh phí cử giảng viên đi học theo Đề án, tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 7. Phân bổ và giao dự toán

1. Căn cứ dự trù kinh phí đầu tư triển khai Đề án được cấp có thẩm quyền giao ; kế hoạch triển khai Đề án, chỉ tiêu đào tạo và giảng dạy được phê duyệt và list người học theo trong thực tiễn ; những Bộ, cơ quan TW và địa phương phân chia, giao dự trù kinh phí đầu tư cho những cơ sở giáo dục ĐH thường trực cử giảng viên đi học để triển khai chi trả cho những cơ sở huấn luyện và đào tạo ở trong nước và người học theo pháp luật so với phương pháp giảng dạy tập trung chuyên sâu toàn thời hạn ở trong nước, thời hạn giảng dạy ở trong nước của phương pháp giảng dạy link, gửi cơ quan tài chính cùng cấp kiểm tra theo lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước ; đồng gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi tổng hợp .2. Kinh phí đào tạo và giảng dạy theo phương pháp đào tạo và giảng dạy toàn thời hạn ở quốc tế ; thời hạn huấn luyện và đào tạo ở quốc tế của phương pháp giảng dạy link và kinh phí đầu tư giảng dạy người học thuộc những cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập tham gia Đề án được phân chia và giao trong dự trù ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chi trả cho những cơ sở giảng dạy ở quốc tế đảm nhiệm người học theo Đề án và người học .3. Đối với năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo, những Bộ, cơ quan TW và địa phương dữ thế chủ động sắp xếp kinh phí đầu tư trong dự trù đã được giao để triển khai những trách nhiệm của Đề án theo hướng dẫn tại Thông tư này .

Điều 8. Nguyên tắc quản lý và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước

1. Quy định về trấn áp thanh toán giao dịch kinh phí đầu tư tương hỗ cho người học tại Kho bạc Nhà nước :a ) về hồ sơ thủ tục trấn áp thanh toán giao dịch kinh phí đầu tư giảng dạy trong nước và kinh phí đầu tư giảng dạy ở quốc tế qua Kho bạc Nhà nước : Thực hiện theo pháp luật tại Nghị định số 11/2020 / NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của nhà nước pháp luật về thủ tục hành chính thuộc nghành Kho bạc Nhà nước ( sau đây gọi là Nghị định số 11/2020 / NĐ-CP ) .
Đơn vị sử dụng ngân sách lập Giấy rút dự toán ngân sách trên cơ sở tổng số tiền tại danh sách chuyển kinh phí đào tạo cho lưu học sinh theo từng nước/trường, từng loại ngoại tệ hoặc Giấy rút dự toán cho từng người học và gửi đến Kho bạc Nhà nước kèm theo các hồ sơ quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.
Hồ sơ thanh toán kinh phí đào tạo cho người học phải đầy đủ các nội dung sau: Họ và tên người học; Tên nước người học đang theo học; Nội dung chi; số tiền bằng ngoại tệ cho từng người học; Tên tài khoản người hưởng (tên cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc đơn vị cá nhân được hưởng); số tài khoản người hưởng; Mã định danh (Swift code) của ngân hàng người hưởng hoặc tên và địa chỉ đầy đủ của Ngân hàng người hưởng; Ngân hàng trung gian (nếu có); Phí chuyển tiền; Khác (nếu có).
Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ và tính chính xác của các nội dung trong Giấy rút dự toán ngân sách kinh phí đào tạo cho người học và các hồ sơ gửi đến Kho bạc Nhà nước; đảm bảo đúng nội dung, định mức chi theo quy định tại Thông tư này.
Kho bạc Nhà nước căn cứ vào dự toán được giao, hồ sơ đơn vị gửi đến để kiểm soát và làm thủ tục đề nghị Ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước đến từng đối tượng được hưởng.
Đối với sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế của người học đi đào tạo ở nước ngoài, trước khi nhập học được cấp trước chi phí đi đường và tối đa không quá 3 tháng tiền sinh hoạt phí.b ) về pháp luật trấn áp, giao dịch thanh toán kinh phí đầu tư qua Kho bạc Nhà nước : Thực hiện theo lao lý tại Thông tư số 62/2020 / TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn trấn áp, thanh toán giao dịch những khoản chi tiếp tục từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và những pháp luật hiện hành, trong đó hồ sơ trấn áp chi so với kinh phí đầu tư giảng dạy ở quốc tế được thực thi như sau : Đơn vị sử dụng ngân sách lập Giấy rút dự trù ngân sách trên cơ sở tổng số tiền tại list chuyển kinh phí đầu tư giảng dạy cho lưu học sinh theo từng nước / trường, từng loại ngoại tệ hoặc Giấy rút dự trù cho từng người học và gửi đến Kho bạc Nhà nước kèm theo những hồ sơ pháp luật tại Điều 7 Nghị định số 11/2020 / NĐ-CP. Hồ sơ thanh toán giao dịch kinh phí đầu tư đào tạo và giảng dạy cho người học phải khá đầy đủ những nội dung sau : Họ và tên người học ; Tên nước người học đang theo học ; Nội dung chi ; số tiền bằng ngoại tệ cho từng người học ; Tên thông tin tài khoản người hưởng ( tên cơ sở giảng dạy quốc tế hoặc đơn vị chức năng cá thể được hưởng ) ; số thông tin tài khoản người hưởng ; Mã định danh ( Swift code ) của ngân hàng nhà nước người hưởng hoặc tên và địa chỉ khá đầy đủ của Ngân hàng người hưởng ; Ngân hàng trung gian ( nếu có ) ; Phí chuyển tiền ; Khác ( nếu có ). Đơn vị sử dụng ngân sách chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ và tính đúng chuẩn của những nội dung trong Giấy rút dự trù ngân sách kinh phí đầu tư huấn luyện và đào tạo cho người học và những hồ sơ gửi đến Kho bạc Nhà nước ; bảo vệ đúng nội dung, định mức chi theo pháp luật tại Thông tư này. Kho bạc Nhà nước địa thế căn cứ vào dự trù được giao, hồ sơ đơn vị chức năng gửi đến để trấn áp và làm thủ tục ý kiến đề nghị Ngân hàng chuyển tiền từ thông tin tài khoản giao dịch thanh toán của Kho bạc Nhà nước đến từng đối tượng người dùng được hưởng. Đối với sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế của người học đi giảng dạy ở quốc tế, trước khi nhập học được cấp trước ngân sách đi đường và tối đa không quá 3 tháng tiền sinh hoạt phí .2. Kinh phí hỗ trợ cấp cho người học theo quyết định hành động phê duyệt của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo được tính từ thời gian người học nhập học chính thức tại cơ sở huấn luyện và đào tạo hoặc từ thời gian quyết định hành động có hiệu lực hiện hành so với người học tiến sỹ ; nhưng tối đa không quá 04 năm ( 48 tháng ) so với người học tiến sỹ và không quá 02 năm ( 24 tháng ) so với người học thạc sĩ. Trong thời hạn tạm dừng học tập, điều tra và nghiên cứu, người học không được nhận kinh phí đầu tư tương hỗ của Đề án .3. Trường hợp người học vi phạm pháp lý dẫn đến bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, bị phán quyết tù giam hoặc bị buộc thôi học do vi phạm lao lý của cơ sở đào tạo và giảng dạy trong quy trình học tập, điều tra và nghiên cứu : Dừng cấp kinh phí đầu tư tương hỗ từ ngân sách nhà nước theo quyết định hành động của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .4. Người học thực thi bồi hoàn toàn bộ ngân sách đào tạo và giảng dạy trong trường hợp không thực thi vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người học lao lý tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT. Việc bồi hoàn ngân sách giảng dạy được triển khai theo pháp luật tại Nghị định số 143 / 2013 / NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của nhà nước về bồi hoàn học bổng và ngân sách giảng dạy so với người học không phải công chức, viên chức, Nghị định số 101 / 2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của nhà nước về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức so với người học là công chức, viên chức và những pháp luật hiện hành khác có tương quan .5. Việc quản trị và sử dụng kinh phí đầu tư chi trả cho những cơ sở ngoài công lập thực thi theo pháp luật của pháp lý hiện hành về ngân sách nhà nước và lao lý tại Thông tư này, giao dịch thanh toán theo hợp đồng trong khoanh vùng phạm vi dự trù được cấp có thẩm quyền phê duyệt .6. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì phối hợp với những cơ quan có tương quan giám sát, kiểm tra việc quản trị kinh phí đầu tư triển khai Đề án, đánh giá, tổng hợp tác dụng thực thi Đề án theo pháp luật .7. Kinh phí thực thi Đề án được quản trị sử dụng và quyết toán tương thích với đặc thù nguồn kinh phí đầu tư và tương thích với mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước, tổng hợp chung trong báo cáo giải trình quyết toán hàng năm của đơn vị chức năng gửi cơ quan quản trị cấp trên xét duyệt và gửi cơ quan tài chính thẩm định và đánh giá quyết toán theo lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước .

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 .2. Người học đã được tuyển sinh và đang theo học của Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho những trường ĐH, cao đẳng quy trình tiến độ 2010 – 2020 theo Quyết định số 911 / QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng nhà nước, Đề án huấn luyện và đào tạo cán bộ ở quốc tế bằng ngân sách nhà nước quy trình tiến độ 2013 – 2020 theo Quyết định số 599 / QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng nhà nước, thì liên tục được chi trả theo pháp luật tại Thông tư liên tịch số 130 / 2013 / TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chính sách kinh tế tài chính thực thi Quyết định số 911 / QĐ-TTg ; Thông tư liên tịch số 05/2015 / TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm năm ngoái của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh và chính sách kinh tế tài chính triển khai Quyết định số 599 / QĐ-TTg cho tới khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện và đào tạo theo quyết định hành động phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo .3. Trong quy trình thực thi, nếu những văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ trợ hoặc thay thế sửa chữa bằng văn bản mới thì sẽ vận dụng theo những văn bản mới đó .4. Trong trường hợp có khó khăn vất vả, vướng mắc, ý kiến đề nghị những đơn vị chức năng kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để điều tra và nghiên cứu, xử lý. / .

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương Đảng ;
– Văn phòng Tổng Bí thư ;
– Văn phòng Quốc Hội ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Văn phòng nhà nước ;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Các Bộ, những cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể ;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân, Sở Tài chính những tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Cục Kiểm tra văn bản ( Bộ Tư pháp ) ;
– Công báo ;
– Cổng thông tin điện tử nhà nước ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính ;
– Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính ;
– Lưu : VT, HCSN ( 150 bản ) .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Võ Thành Hưng

Phụ lục

MỨC SINH HOẠT CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO DÀI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2019-2030
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

Tên nước, vùng lãnh thổ

Mức SHP toàn phần (USD; EURO/1 người/1 tháng)

Bằng đồng đô la Mỹ (USD)

Bằng đồng EURO

Ấn Độ 455
Trung Quốc 455
Đài Loan 455
Campuchia, Lào 390
Mông Cổ 390
Nước Hàn, Xinh-ga-po, Hồng Kông 650
xứ sở của những nụ cười thân thiện, Phi-lip-pin, Malaisia 390
Ba Lan 520
Bungary 520
Hungary 520
Cộng hoà Séc 520
Cộng hoà Slovakia 520
Rumani 520
Ucraina, Bêlarútxia 520
Liên bang Nga 520
Cuba 390
Các nước Tây, Bắc Âu 960
Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản 1.300
Úc, Niu Di-lân 1.120

 

Ai Cập 585

Source: https://vh2.com.vn
Category: Đánh Giá