Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ năm 2023

Đăng ngày 04 May, 2023 bởi admin
Vậy, hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ là gì ? Làm sao hoàn toàn có thể soạn thảo và chuẩn bị sẵn sàng một hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ không thiếu nội dung và bảo vệ tính pháp lý. Đây luôn là những yếu tố mà những người mua có nhu yếu luôn chăm sóc. Do đó, bài viết này sẽ làm rõ thực chất của hợp đồng hợp tác dịch vụ, 1 số ít nội dung quan trọng trong mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ và phương pháp làm thế nào để hoàn toàn có thể soạn thảo một bản hợp đồng rất đầy đủ từ góc nhìn kinh tế tài chính đến góc nhìn pháp lý. Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ để người mua tìm hiểu thêm .

  1.Mẫu Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ là gì?

Mẫu Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ là gì?

Hiện nay, không có một cơ sở pháp lý rõ ràng cho khái niệm hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, hợp đồng hợp tác dịch vụ này cùng thuộc hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi là hợp đồng BCC). Đây là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế. Như vậy, có thể hiểu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ là việc có tổ chức hoặc cá nhân nào đó thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ để cùng cung cấp một dịch vụ cho bên thứ ba nhằm mục đích kinh doanh để cùng phân chia lợi nhuận.

   2.Hình thức thực hiện hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ

Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ có thể được ký kết dưới những hình thức sau:

( 1 ) Hợp đồng được ký kết giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong nước triển khai theo pháp luật của pháp lý về dân sự .( 2 ) Hợp đồng được ký kết giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong nước với những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế hoặc giữa những những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư theo pháp luật tại Luật góp vốn đầu tưLưu ý : Các bên tham gia hợp đồng hoàn toàn có thể xây dựng ban điều phối để thực thi hợp đồng. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của ban điều phối do những bên thỏa thuận hợp tác .

  3.Một số nội dung quan trọng trong hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ

 1. Mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ gồm có những nội dung đa phần sau đây :
 1. a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc khu vực thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
 2. b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ;
 3. c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại tác dụng góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại giữa những bên ;
 4. d ) Tiến độ và thời hạn thực thi hợp đồng ;

đ ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng ;

 1. e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng ;
 2. g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp .
 1. Trong quy trình triển khai hợp đồng, những bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận hợp tác sử dụng gia tài hình thành từ việc hợp tác kinh doanh thương mại để xây dựng doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý về doanh nghiệp .
 2. Các bên tham gia hợp đồng có quyền thỏa thuận hợp tác những nội dung khác không trái với pháp luật của pháp lý .

  4.Hướng dẫn chuẩn bị và soạn thảo hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ

Bước 1: Chuẩn bị ngành nghề kinh doanh và lựa chọn đối tác cá nhân

Bước 2: Soạn thảo các nội dung trong hợp đồng:

 1. a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc khu vực triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư: Ghi không thiếu tên, và thông tin của tổ chức triển khai cá thể và khu vực thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
 2. b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại : Kinh doanh với dự tính gì, khoanh vùng phạm vi về ngành nghề kinh doanh thương mại, khoanh vùng phạm vi về khoảng trống và thời hạn : Ghi đầy
 3. c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại tác dụng góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại giữa những bên :góp vốn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại là vô cùng quan trọng, do đó cần rõ ràng tỷ suất vốn góp của những bên là bao nhiêu, tỉ lệ phân loại doanh thu là bao nhiêu ?
 4. d )Tiến độ và thời hạn thực thi hợp đồng :ghi rõ thời hạn hợp đồng là năm, hoặc tháng ;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng: liệt kê đầy đủ các quyền và nghĩa vụ các bên.

 1. e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng :nguyên do sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền chấm hết và hình thức thực thi ;
 2. g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp :nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử như bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm ; phương pháp xử lý hoàn toàn có thể là trọng tài hoặc TANDTC .

Bước 3: Kiểm tra lại nội dung hợp đồng và ký kết vào hợp đồng (nếu cần có thể công chứng để đảm bảo tính pháp lý)

Chuẩn bị tối thiểu 2 bản hợp đồng, nếu hợp tác với đối tác chiến lược quốc tế phải chuẩn bị sẵn sàng hợp đồng song ngữ hoặc hợp đồng cả tiếng anh lẫn tiếng việt .

 • Mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ

Dưới đây là mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————————————————

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ

NỘI DUNG TRÊN MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Số: /2011/HDDV/iNET-

* * * * * * * * * * * * * o0o * * * * * * * * * * *

Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của các bên.

Hợp Đồng Hợp Tác Cung Cấp Dịch Vụ Nội Dung Trên Mạng Điện Thoại Di Động này (“Hợp Đồng”) được lập và ký ngày tháng năm 2011 giữa các bên:

Bên A :Địa chỉ :Điện thoại : Fax :Mã số thuế :Giấy ĐKKD số :Tài khoản số :Mở tại Ngân hàng :Đại diện :Chức vụ :Bên B :Địa chỉ :Điện thoại : Fax :Mã số thuế :Giấy ĐKKD số :Tài khoản số :Mở tại Ngân hàng :Đại diện : ÔngChức vụ : Giám đốcNay, hai bên tại đây ký kết Hợp Đồng này với những pháp luật và điều kiện kèm theo như sau :

Điều 1: Nội dung hợp tác

Hai bên nhất trí thỏa thuận hợp tác hợp tác trên cơ sở cùng có lợi để tăng trưởng, tổ chức triển khai khai thác và cung cấp những dịch vụ nội dung trên những mạng thông tin di động dưới hình thức gửi tin nhắn ( sau đây gọi tắt là “ Dịch Vụ ” ) tương thích với pháp luật của pháp lý Nước Ta qua số dải số 8 × 85 ( x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) của bên A. Chi tiết ngữ cảnh và cú pháp của từng dịch vụ và những mã dịch vụ sẽ được ghi trong những phụ lục Hợp đồng .

Điều 2: Trách nhiệm của Bên A

Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những việc làm sau :2.1 Xây dựng, tiến hành và bảo vệ hoạt động giải trí cho những chương trình được setup trên mạng lưới hệ thống của Bên A, gồm có những chương trình ship hàng cung cấp Dịch Vụ đến người mua và những chương trình ship hàng liên kết, trao đổi, cung cấp tài liệu cho Bên B .2.2 Viết chương trình giải quyết và xử lý, và duy trì hoạt động giải trí của dịch vụ trên sever của bên A so với những dịch vụ mà bên A được bên B nhu yếu triển khai .2.3 Cung cấp những điều kiện kèm theo thiết yếu và tương hỗ Bên B tăng trưởng Dịch Vụ ; triển khai những liên kết vào mạng lưới hệ thống kỹ thuật của Bên A ; xử lý sự cố thuộc mạng lưới hệ thống máy móc, thiết bị của Bên A nhằm mục đích cung cấp và bảo vệ chất lượng Dịch Vụ .2.4 Phối hợp với Bên B tiếp thị, ra mắt thông tin Dịch Vụ đến người mua .2.5 Đảm bảo những điều kiện kèm theo khai thác, sử dụng Dịch Vụ cho người mua trong khoanh vùng phạm vi năng lực và nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A .2.6 Cung cấp cho bên B những thông số kỹ thuật kỹ thuật trong trao đổi thông tin giữa mạng lưới hệ thống của bên A và chương trình giải quyết và xử lý của bên B .2.7 Gửi file cước, đối soát cước, xác nhận số liệu, tính cước, thu cước từ những công ty thông tin di động và thanh toán giao dịch cho bên B theo mã gửi tin nhắn và thoại đã thống nhất và theo điều 04 của Hợp đồng .Thực hiện chăm nom người mua so với những dịch vụ mà hai bên hợp tác tiến hành .Cấp cho bên B thông tin tài khoản ( username, password ) để theo dõi sản lượng trên website

Điều 3: Trách nhiệm của Bên B

Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những việc làm sau :Viết chương trình giải quyết và xử lý, website trình làng dịch vụ và duy trì hoạt động giải trí của dịch vụ trên sever của bên B so với những dịch vụ mà bên B dữ thế chủ động tăng trưởng. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật của bên A trong việc liên kết, tiến hành những dịch vụ của bên B .Chủ động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành, phong cách thiết kế Dịch Vụ ; tăng trưởng Dịch Vụ và nội dung cung ứng nhu yếu của người mua. Thực hiện tiếp thị, ra mắt thông tin Dịch Vụ đến người mua. Phối hợp với Bên A thực thi tương hỗ và chăm nom người mua .Nếu có nhu yếu sử dụng những dịch vụ, nội dung hay kỹ thuật của bên A thì phải thông tin trước 07 ngày cho bên A về những dịch vụ sẽ tiến hành để bên A dữ thế chủ động sắp xếp nhân sự thực thi bảo vệ về chất lượng và thời hạn. Cung cấp tài liệu trình làng dịch vụ cho bên A để bên A triển khai ( hoặc phối hợp ) hướng dẫn cho người mua .Nội dung thông tin của những dịch vụ được cung cấp trên những mạng thông tin di động phải bảo vệ không vi phạm pháp lý đồng thời tuân thủ những lao lý hiện hành như : Luật Báo chí, Luật bản quyền, Luật sở hữu trí tuệ ; Pháp lệnh về Bưu chính Viễn thông ; những pháp luật khác của pháp lý .Phối hợp với bên A trong việc đối soát và giao dịch thanh toán hàng tháng theo đúng pháp luật .Cam kết phối hợp tiến hành dịch vụ tối thiểu 06 tháng ; Đồng thời bảo vệ lệch giá tối thiểu chia cho A là 2.000.000 vnđ / tháng ( chưa tính Hóa Đơn đỏ VAT, khởi đầu tính từ tháng thứ 3 trở đi ). Nếu không đặt mức lệch giá nêu trên, bên B phải thanh toán giao dịch cho bên A số tiền bổ trợ để chi trả cho phần duy trì kỹ thuật của bên A .Cam kết sản lượng trên mỗi đầu mã tin nhắn đạt trên 100 sms / tháng với những dịch vụ mà bên B từ làm kỹ thuật và trên 500 sms / tháng với những dịch vụ mà bên A làm kỹ thuật cho bên B, tính từ tháng thứ 2 kể từ thời gian bên A mở mã cho bên B. Do số lượng mã tin nhắn là hạn chế, nếu không đạt nhu yếu trên, bên A có quyền cắt dịch vụ của bên B ứng với mã tin nhắn đó và chuyển mã tin nhắn này cho những đối tác chiến lược khác sử dụng .Bên B ứng trước lệch giá tối thiểu 03 tháng 6.000.000 vnđ cho bên A ngay khi ký hợp đồng. Số tiền này được bên A hoàn trả trong kỳ thanh toán giao dịch mà khoản lệch giá bên A được hưởng kể từ khi bên B mở màn tiến hành đạt đủ số tiền trên. Khi kết thúc hợp đồng, nếu tổng doanh thu bên A được hưởng không đạt mức 6.000.000 đ thì bên A không phải trả lại bên B số tiền trên .

Điều 4:  Quy định về chống spam tin nhắn

Cam kết thực thi trang nghiêm lao lý về chống spam theo những hợp đồng đã ký giữa bên A và telcos ( Vinaphone, Mobifone, Viettel, Sfone, EVN … ). Cụ thể :Khách hàng không gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung với 1 số ít điện thoại cảm ứng trong 5 phút .Khách hàng không gửi quá 5 tin nhắn có cùng nội dung với 1 số ít điện thoại cảm ứng trong 10 phút .Khách hàng không gửi quá 10 tin nhắn có cùng nội dung từ 1 số ít điện thoại thông minh 1 giờ .Khách hàng không gửi quá 100 tin nhắn trong vòng 24 giờ, đồng thời không được sử dụng những dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 150.000 đồng ( đã gồm có GTGT ) trong ngày ( từ 0 h00 : 00 đến 23 h59 : 59 ) .Những tin nhắn Spam không trừ được cước ( do Telcos trừ cước offline ) thì đối tác chiến lược phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và không được nhận doanh thu phát sinh từ những thuê bao phát tán bản tin spam .Cam kết không gửi tin nhắn quảng cáo, tin nhắn lừa đảo đến những thuê bao di động. Tin nhắn spam gồm có : tin nhắn mang nội dung quảng cáo được gửi trải qua đầu số 8 × 85, tin nhắn được gửi từ thuê bao di động mang nội dung mời gọi sử dụng dịch vụ trên đầu số 8 × 85 của bên A .Cam kết không lợi dung chủ trương khuyến mại, chủ trương khuyến khích bán hàng và những chủ trương kinh doanh thương mại khác của Telcos để gửi tin nhắn đến đầu số 8 × 85 của bên A nhằm mục đích mục tiêu trục lợi .Nếu Bên A nhận được thông tin ( bằng email, điện thoại thông minh, công văn … ) từ Telco ( Viettel, Vina, Mobi, EVN … ) về việc bên B vi phạm những lao lý 4.2 và 4.3 trên, thì bên B cam kết chịu mức phạt sau :Không hưởng lệch giá phân loại phát sinh trong tháng so với những bản tin được xác lập là tận dụng / tin nhắn quảng cáo, tin nhắn lừa đảo theo lao lý của những Công ty di động .Chịu mức phạt bằng mức Telcos phạt iNET trong tháng phát sinh hiện tượng kỳ lạ tận dụng / hiện tượng kỳ lạ gửi tin nhắn quảng cáo .

Điều 5:  Giá cước và phân chia thu nhập

5.1 Những yếu tố về giá cước và phân loại thu nhập từ Dịch Vụ sẽ được thực thi theo pháp luật trong Phụ lục 01 kèm theo Hợp Đồng này. Tùy theo từng quy trình tiến độ, theo nhu yếu của thị trường và những pháp luật của những cơ quan chức năng, những bên sẽ thiết kế xây dựng bảng giá cước những Dịch Vụ và cùng nhau thống nhất giải pháp phân loại lại lệch giá cước dịch vụ .5.2 Khi có bất kể sự biến hóa nào tương quan đến giá cước và phân loại thu nhập từ Dịch Vụ như được đề cập trong Phụ lục 01, hai bên sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho nhau ngay lập tức bằng văn bản .

Điều 6: Đối soát và thanh toán

6.1 Từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng tiếp theo hai bên sẽ triển khai đối soát và ký biên bản xác nhận lệch giá của mỗi bên theo sản lượng tin nhắn của tháng trước đó .6.2 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký biên bản đối soát, Bên A sẽ thanh toán giao dịch 50 % lệch giá cho bên B và giao dịch thanh toán 50 % còn lại sau khi bên A thống nhất đối soát với Telcos .6.3 Phương thức thanh toán giao dịch : Chuyển khoản6.4 Loại tiền giao dịch thanh toán : đồng ( VNĐ )

Điều 7:  Sửa đổi và chấm dứt Hợp đồng

7.1 Hợp Đồng này và những Phụ lục của Hợp Đồng này hoàn toàn có thể sửa đổi theo thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của những bên .7.2 Hợp Đồng này sẽ chấm hết trong trường hợp sau :

 1. a ) Hợp Đồng hết hạn mà không được gia hạn ;
 2. b ) Cả hai bên chấp thuận đồng ý chấm hết Hợp Đồng này ; trong trường hợp đó hai bên sẽ thỏa thuận hợp tác về những điều kiện kèm theo đơn cử tương quan tới việc chấm hết Hợp Đồng ;

Việc hợp tác để khai thác dịch vụ khai thác và cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng di động không đem lại doanh thu cho những bên trong vòng 06 tháng liên tục .7.3 Đơn phương chấm hết Hợp Đồng :Một bên có quyền đơn phương chấp dứt Hợp Đồng nếu chứng tỏ được bên kia đã có vi phạm trong việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm đã lao lý trong hợp đồng và không có bất kể thay thế sửa chữa, khắc phục nào trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông tin của bên bị vi phạm .Nếu Hợp Đồng bị đơn phương chấp dứt bởi một trong những bên tương thích với điểm a ) nói trên, thì ngoài việc bồi thường hàng loạt thiệt hại thực tiễn và trực tiếp cho bên bị vi phạm, bên vi phạm còn phải chịu phạt hợp đồng tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành .Ngoài những điều nêu ở phần trên, bên nào muốn chấm hết hợp đồng trước thời hạn phải báo cho bên kia trước 15 ngày bằng văn bản .

Điều 8:  Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh tương quan đến Hợp Đồng này trước hết sẽ được xử lý trải qua thương lượng giữa những bên. Nếu việc xử lý không đạt được bằng thương lượng, hòa giải thì một trong những bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án nhân dân có thẩm quyền của Nước Ta để xử lý .

Điều 9:  Đầu mối liên hệ

Tất cả những thông tin, tài liệu, tài liệu máy tính trao đổi giữa hai bên tương quan đến việc thực thi những nội dung trong Hợp đồng này được triển khai theo những đầu mối sau đây :Gửi tới Bên AKinh doanh :E-Mail :ĐT :Kỹ Thuật :E-Mail :ĐT :Gửi tới Bên BKinh doanh :E-Mail :ĐT :Kỹ thuật :E-Mail :ĐT :

Điều 10: Thời hạn của Hợp đồng

Hợp Đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày / đến hết ngày / / Hợp đồng này sẽ được gia hạn khi có sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản cua hai bên. Mỗi lần gia hạn sẽ là 01 năm .Sau 03 tháng tính từ ngày hai bên ký Hợp đồng này, nếu thấy thiết yếu phải biến hóa nội dung, hai bên sẽ xem xét lại hàng loạt Hợp đồng này và những Phụ lục đính kèm và kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích với thực tiễn .

Điều 11: Điều khoản chung

11.1 Bất khả kháng( a ) Nếu một trong những bên không hề thực thi được hàng loạt hay một phần nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này do Sự Kiện Bất Khả Kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, cuộc chiến tranh, đình công hoặc bạo loạn thì bên đó sẽ phải nhanh gọn thông tin cho bên kia bằng văn bản về việc không triển khai được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và phải triển khai mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu ảnh hưởng tác động của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó .( b ) Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, thì nghĩa vụ và trách nhiệm của những Bên trong thời điểm tạm thời không thực thi và sẽ ngay lập tức phục sinh lại những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng khi chấm hết Sự Kiện Bất Khả Kháng hoặc khi Sự Kiện Bất Khả Kháng đó bị vô hiệu .11.2 Thông báo( a ) Mọi thông tin và thông tin liên lạc chính thức tương quan đến Hợp Đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của những bên như nêu tại phần đầu của hợp đồng .( b ) Cho mục tiêu của Điều này, những bên hoàn toàn có thể đổi khác địa chỉ bằng cách gửi thông tin hợp lệ bằng văn bản cho bên kia .11.3 Luật vận dụngViệc lập Hợp Đồng này, hiệu lực hiện hành, lý giải, ký kết và xử lý tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng này sẽ tuân theo và được lý giải theo pháp lý của Nước Ta .11.4 Số bảnHợp đồng này được lập thành 04 ( bốn ) bản gốc, mỗi Bên giữ 02 ( hai ) bản có giá trị pháp lý như nhau .ĐẠI DIỆN BÊN AP.Tổng giám đốcNguyễn Lê LiêmĐẠI DIỆN BÊN BGiám đốc

Xem thêm: Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

5. Một số câu hỏi liên quan đến hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ

Hợp tác hợp tác cung cấp dịch vụ cần nhiều vốn không hay tỉ lệ góp vốn như thế nào?

Tổng vốn góp tùy thuộc vào quy mô kinh doanh thương mại của nhà hàng quán ăn và tỉ lệ góp vốn do những bên thỏa thuận hợp tác phụ thuộc vào vào năng lượng kinh tế tài chính của những bên .

Mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ bao gồm những nội dung gì?

Phần này ACC Group đã đề cập tại mục 3 của bài viết, kính mời bạn đọc theo dõi .

Mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ đã chi tiết hóa được hợp đồng thực tế chưa?

Chưa, vì còn tùy thuộc vào thỏa thuận hợp tác giữa những bên khi soạn thảo hợp đồng .

Nên đề cập mức phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là bao nhiêu trong hợp đồng?

Mức phạt vi phạm do những bên thỏa thuận hợp tác, tuy nhiên nếu những bên là thương nhân thì mức phạt tối đa là 8 %, nếu kinh doanh thương mại trong nghành nghề dịch vụ thiết kế xây dựng thì mức phạt tối đa là 12 %. Trong khi đó bồi thường thiệt hại phải dựa trên thiệt hại thực tiễn .

ACC Group có dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ không?

ACC Group cung cấp toàn diện dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, ACC Group còn cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ uy tín và hiệu quả?

5/5 – ( 4815 bầu chọn )

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp