Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn

Đăng ngày 26 May, 2023 bởi admin

Đó là nội dung được Thanh tra Chính phủ đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. 

Cũng theo dự thảo, người ký kết luận thanh tra quyết định hành động những nội dung trong kết luận thanh tra không được công khai và thực thi theo trình tự, thủ tục mà pháp lý pháp luật và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mìnhTrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc công khai kết luận thanh tra .

Hình thức công khai kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra được công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo pháp luật trên, người ra kết luận thanh tra lựa chọn tối thiểu một trong những hình thức : đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực thi công dụng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản trị nhà nước cùng cấp ; thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng ; niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở thao tác của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể là đối tượng thanh tra, đơn cử như sau :

a) Việc đăng tải thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ít nhất 15 ngày liên tục;

b ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ( gồm có báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử ) và Cổng thông tin điện tử. Thời gian thông tin trên báo in, báo nói, báo hình tối thiểu là 02 lần liên tục ; việc thông tin trên báo điện tử, Cổng thông tin điện tử phải thực thi tối thiểu 15 ngày liên tục ;

c) Việc niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra do đối tượng thanh tra thực hiện. Thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định hành động thanh tra có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc thực thi kết luận thanh tra .Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây .

Tuyết Tan

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá