Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Hình Học Họa Hình | PDF

Đăng ngày 19 March, 2023 bởi admin

ĐẠ

Bạn đang đọc: Hình Học Họa Hình | PDF

I H

C

Đ

À N

NG

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

I H

C BÁCH KHOA

KHOA S

Ư

PH

M K

THU

T

—– 0 —–

BÀI GI

NG

HÌNH H

A

GVC.ThS NGUY

N

ĐỘ

B

môn Hình h

a – V

k

thu

t

Đ

À N

NG – 2005

Bàii giaíng HÇNH HOAû

 Måí

âáöu

M

ĐẦ

U

A .

M

C

Đ

ÍCH VÀ YÊU C

U

1 ) M

c

đ

ích

Hình ho

là m

t môn h

c thu

c l

ĩ

nh v

c Hình h

c, nh

m :

 Nghiên c

u những ph

ươ

ng pháp bi

u di

n những hình trong khoảng trống lên m

t m

t mà thôngth

ườ

ng là m

t ph

ng hai chi

u

 Nghiên c

u những ph

ươ

ng pháp gi

i những bài toán trong khoảng trống b

ng cach gi

i chúng trênnhững hình bi

u di

n ph

ng

đ

ó

Cung c

p m

t s

ki

ế

n th

c hình h

c c

ơ

b

n

để

h

c ti

ế

p môn V

k

ĩ

thu

t và gi

i quy

ế

t m

t s

v

n

đề

tương quan

đế

n trình độ .

2 ) Yêu c

u c

a hình bi

u di

n

Hình bi

u di

n ph

i

đơ

n gi

n, rõ ràng, đúng chuẩn. Các hình bi

u di

n ph

i t

ươ

ng

ng v

i m

thình nh

t

đị

nh trong khoảng trống ; ng

ườ

i ta g

i tính ch

t này là tính ph

n chuy

n hay tính t

ươ

ng

đươ

ng hình h

c c

a hình bi

u di

n

3 ) M

t s

ký hi

u và quy

ướ

c

Trong bài gi

ng này s

dùng nh

ng ký hi

u và quy

ướ

c sau :

Đ

i

m Ch

in nh

ư

: A, B, C, …

Đườ

ng th

ng Ch

th

ườ

ng nh

ư

: a, b, c, …

M

t ph

ng Ch

Hy l

 p ho

c ch

vi

ế

t hoa

nh

ư

:

α

,

β

,

γ

,

δ

, … A, B, C, …

S

liên thu

c Ký hi

u

 nh

ư

:

đ

i

m A

a ;

đườ

ng th

ng a

mp (

α

), … b

mp ( Q. ), …

Vuông góc

nh

ư

: a

b

Giao

nh

ư

: A = d

l

K

ế

t qu

 = nh

ư

: g = mp

α

mp

β

Song song

/ /

nh

ư

: d / / k

Trùng

nh

ư

: A

B

B. CÁC PHÉP CHI

UI. PHÉP CHI

U XUYÊN TÂM

1 )

Cách xây d

ng

Trong khoảng trống cho m

t ph

ng

P và m

t

đ

i

m S không thu

c mp ( P ). ( Hình 1 )Ng

ườ

i ta th

c hi

n phép chi

ế

u m

t

đ

i

m A b

t k

nh

ư

sau :V

đườ

ng th

ng SA ,

đườ

ng th

ng này c

t m

t ph

ng P t

i

đ

i

m A ’

A ’ASP

Ta có những

đị

nh ngh

ĩ

a :

P : M

t ph

ng hình chi

ế

u

S :

Tâm chi

ế

u

Hçnh1

SA :

Đườ

ng th

ng chi

ế

u ho

c tia chi

ế

u

A’ :

Hình chi

ế

u xuyên tâm c

a

đ

i

m A t

tâmchiếu S lên m

t ph

ng hình chi

ế

u P .Phép chi

ế

u

đượ

c xây d

ng nh

ư

trên

đượ

c g

i là

phépchi

ế

u xuyên tâm

v

i tâm chi

ế

u S và m

t ph

ng hình chi

ế

u P.M

t phép xuyên tâm

đượ

c xác

đị

nh khi bi

ế

t tâm chi

ế

u S và m

t ph

ng hình chi

ế

u P.

GVC.ThS Nguyãùn Âäü

 Khoa

Sæ phaû

m Kyîthuáût – ÂHBK

1Bàii giaíng HÇNH HOAû

 Måí

âáöu

Chú ýa )

Hình là m

t t

p h

p

đ

i

m. V

y

để

 chi

ế

u m

t hình ta chi

ế

u m

t s

đ

i

m thành ph

n c

a hình

đủ

xác

đị

nh hình

đ

ó

b )

 N

ế

u trong khoảng trống

Ơ

clic

ta b

sung thêm những y

ế

u t

vô t

n thì :

_

Hai

đườ

ng th

ng son g tuy nhiên xem nh

ư

c

t nhau t

i m

t

đ

i

m

vô t

n :a / / b

 a

b = M

Nh

ư

v

y

để

bi

u di

n m

t

đ

i

m

vô t

n ta bi

u di

n nó b

ng m

t ph

ươ

ng

đườ

ng th

ng

_

Hai m

t ph

ng son g tuy nhiên xem nh

ư

c

t nhau theo m

t

đườ

ng th

ng

vô t

nmp

α

/ / mp

β

 mp

α

mp

β

= d

2 )

Tính ch

t1 .

Hình chi

ế

u xuyên tâm c

a m

t

đườ

ng th

ng không

đ

i qua tâm chi

ế

u là m

t

đườ

ng th

ng

Khi chi

ế

u

đườ

ng th

ng a, những tia chi

ế

u SA, SB hình thành m

t m

t ph

ng ( SAB ) g

i là m

tph

ng chi

ế

u. Do

đ

ó hình chi

ế

u a ’ (

A’B ‘ ) = mp ( SAB )

mp ( P ) ( hình 2 )

2 .

 Hình chi

ế

u

 xuyên tâm c

a nh

ng

đườ

ng th

ng song song nói chung là nh

ng

đườ

ng th

ng

đồ

ng quy

Gi

 s

cho a / / b nên những mp ( S, a ) và mp ( S, b ) s

giao v

i mp ( P ) cho những giao tuy

ế

n a ’, b ’ c

tnhau t

i

đ

i

m M’ (M’ là hình chi

ế

u xuyên tâm c

a

đ

i

m M

c

a

đườ

ng th

ng a, b ) ( hình 3 )

P

PSM ‘SABB ‘A ‘aa ‘abb ‘a ‘A

BB ‘A ’

Hình

2 Hình 3

II. PHÉP CHI

U SONG SONG

1 )

Cách xây d

ng

Phép chi

ế

u song song là tr

ườ

ng h

p

đặ

c bi

t c

a phép

chiêu xuyên

tâm khi tâm chi

ế

u S

xa vôt

n

Nh

ư

v

y phép chi

ế

u song song

đượ

c xác

đị

nh khi bi

ế

t m

t ph

ng hình chi

ế

u P và ph

ươ

ng chi

ế

u s

A ’PAts

Hçnh 4

Ng

ườ

i ta chi

ế

u song song

đ

i

m A b

ng cách qua A v

đườ

ng th

ng t song song v

i ph

ươ

ng s, v

giao

đ

i

m A ’ = t

mp ( P ) thì A ’ là hình chi

ế

u song song c

a

đ

i

m A t

ph

ươ

ng chi

ế

u s lên m

tph

ng hình chi

ế

u

P (hình 4 ) .

2 )

Tính ch

t

Phép chi

ế

u song song là tr

ườ

ng h

p

đặ

c bi

t c

a phép chiêu xuyên tâm nên có nh

ng tính ch

tc

a phép chi

ế

u xuyên tâm. Ngoài ra phép chi

ế

u song song có nh

ng tính ch

t sau :

GVC.ThS Nguyãùn Âäü

 Khoa

Sæ phaû

m Kyîthuáût – ÂHBK

2Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ