Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Bài giảng Tâm lý học đại cương – Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học.pdf (Tâm lý học) | Tải miễn phí

Đăng ngày 20 August, 2022 bởi admin

Bài giảng Tâm lý học đại cương – Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học

pdf

Số trang Bài giảng Tâm lý học đại cương - Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học
11
Cỡ tệp Bài giảng Tâm lý học đại cương - Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học
2 MB
Lượt tải Bài giảng Tâm lý học đại cương - Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học
1
Lượt đọc Bài giảng Tâm lý học đại cương - Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học
63
Đánh giá Bài giảng Tâm lý học đại cương - Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học

4.6 (
18 lượt)

112 MB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 11 trang, để tải xuống xem vừa đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Học phần:
TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
GV: ThS. Đoàn Thị Thanh Vân
Số tiết: 30

Nội quy

Đến lớp đúng giờ, trễ quá 10 phút  ở ngoài.

Nghỉ học có đơn xin phép (vẫn trừ điểm)

Điện thoại di động để chế độ rung.

Không ăn uống, nói chuyện riêng trong giờ học.

Nhiệt tình phát biểu, thảo luận xây dựng bài.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Giúp SV có kiến thức tổng quát về tâm lý học (các khái
niệm, các hiện tượng tâm lý cá nhân, xã hội, các thuộc
tính tâm lý,…) để có thể vận dụng trong ứng xử, trong quá
trình giao tiếp

Giúp SV có khả năng phân tích đơn giản các hiện tượng
tâm lý xuất hiện trong cuộc sống

Giúp SV hình thành kỹ năng học tập và nghiên cứu Tâm lý
học; vận dụng tri thức tâm lý học vào việc rèn luyện bản
thân

1

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý
học

Chương 2: Hoạt động nhận thức

Chương 3: Tình cảm – Ý chí

Chương 4: Trạng thái tâm lý

Chương 5: Các thuộc tính tâm lý cá nhân

Chương 6: Tâm lý xã hội

Phương pháp học

Phát biểu xây dựng bài

Đọc sách

Làm việc theo nhóm

Lướt web

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.

Đinh Phương Duy, Tâm lý học
đại cương, tài liệu Khoa XHH1999
Nguyễn Quang Uẩn(chủ
biên),Tâm lý học đại cương,
NXB GD Hà Nội-1997
Tâm lý học đại cương, Cao đẳng
sư phạm Hà Nội, NXB Giáo dục
-2001 ĐHBK HN

Hoàng Thị Thu Hiền, Tâm lý học
đại cương, ĐH SPKT Tp. HCM

2

Chương 1: Những vấn đề chung của

tâm lý học
I.

Khái quát về tâm lý

II.

Những vấn đề cơ bản của tâm lý
học

1. Khái niệm
Tâm lý

1.1. Tâm lý là gì?

1.2. Bản chất
của hiện
tượng
Tâm lý người

1.1. Tâm lý là gì?

Đoán ý

Hiểu

Cách hiểu thông
thường

Cư xử phù hợp

3

1.1. Tâm lý là gì?

Tất cả hiện tượng
tinh thần xảy ra
trong não người

gắn liền

Theo Khoa học
điều hành mọi
hành vi, hoạt động
của con người

1.2. Hiện
tượng
tâm lý người
a. Bản chất
hiện tượng
Tâm lý người

b. Phân loại
hiện tượng
tâm lý

1.1.2. Hiện tượng tâm lý người
Phản ánh
HTKQ vào
não người

a. Bản chất
Hiện tượng
TL người
Mang tính
chủ thể

Bản chất
XH – LS của
TL người

4

TL là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não
người thông qua chủ thể

Phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa hệ
thống này và hệ thống khác. Kết quả là để lại
dấu vết (hình ảnh).

Các loại phản ánh:
 Phản

ánh cơ học

 Phản

ánh phản ứng hoá học

 Phản

ánh sinh lý (động thực vật)

Bản chất của tâm lý người

a.

Phản ánh TL là một loại phản ánh đặc biệt
Tác động

Hiện thực
khách quan

Con người
Hệ thần kinh
Bộ não người

Tổ chức cao nhất của
vật chất

Phản ánh TL tạo ra “hình ảnh TL”
(bản sao chép, bản chụp) về thế giới.
Song hình ảnh TL khác xa về chất
với hình ảnh cơ học, vật lý, sinh học.

Hình ảnh TL mang tính sinh động, sáng
tạo

5

Tính chủ thể trong phản ánh TL

Cùng hiện thực khách quan tác động vào các
chủ thể khác nhau  xuất hiện hình ảnh TL với
những mức độ, sắc thái khác nhau.
Cùng hiện thực khách quan tác động vào 1 chủ
thể nhưng ở thời điểm khác nhau, hoàn cảnh,
trạng thái khác nhau  sắc thái khác nhau.
Chính chủ thể mang hình ảnh TL là người cảm
nhận, cảm nghiệm và thể hiện nó rõ nhất.

 Hình

ảnh TL mang tính chủ thể, mang đậm màu

sắc cá nhân

Ôi, cô gái
xinh quá

Bình
thường
thôi

Bản chất XH – LS của tâm lý người

TL người có nguồn gốc xã hội
TL người được nảy sinh từ xã hội loài người
TL người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp

của con người trong mối quan hệ xã hội
TL của mỗi cá nhân là kết quả của quá trình lĩnh

hội những kinh nghiệm xã hội, nền văn hoá xã
hội (vui chơi, học tập, lao động, công tác xã hội)
TL người luôn luôn thay đổi cùng với sự thay đổi

của xã hội loài người

6

1.1.2. Hiện tượng tâm lý người

Quá
trình
Tâm lý

b. Phân loại
Hiện tượng TL

Trạng
thái
Tâm lý

(theo thời gian)

Thuộc
tính
Tâm lý

Phân loại theo sự tham gia của ý thức
 Các

hiện tượng tâm lý có ý thức
Hiện tượng tâm lý có sự tham gia, điều chỉnh
của ý thức

 Các

hiện tượng tâm lý chưa được ý thức
Hiện tượng tâm lý xảy ra không có sự tham gia
của ý thức và con người không nhận biết được
(không ý thức, dưới ý thức, chưa kịp ý thức)
“Vô thức”, “tiềm thức”, “ vụt sáng”

Phân loại khác

Tâm lý cá nhân

Tâm lý xã hội

TÂM LÝ SỐNG ĐỘNG

TÂM LÝ TIỀM TÀNG

7

Chức năng của tâm lý

Nhận thức

Định hướng
(Động cơ, mục đích)

Điều khiển, kiểm soát

Điều chỉnh

Đặc điểm chung của các hiện tượng
tâm lý

Phong phú, phức tạp

Quan hệ với nhau rất chặt chẽ

Là hiện tượng tinh thần

 Có

sức mạnh to lớn trong đời sống tinh thần

3. CÁC YẾU TỐ
TÁC ĐỘNG
ĐẾN TÂM LÝ
3.1. Điều kiện
tự nhiên

3.2. Điều kiện
xã hội

8

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÂM LÝ

3.1. Điều kiện
tự nhiên

VD: Nơi thiên nhiên
thuận lợi trở thành nơi
đô hội: nôi văn minh:
Trung Hoa, Ấn Độ, Pháp,
Đức, Trung Cận Đông, …

Ảnh hưởng đến cơ thể
và tư tưởng, tác phong
của con người

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÂM LÝ

3.2. Điều kiện
xã hội

Phong tục tập quán,
nghề nghiệp,
tôn giáo, tín
ngưỡng,…

Không chi phối đặc
điểm tâm lý
từng cá nhân

II. Những vấn đề cơ bản của tâm
lý học

TÂM LÝ HỌC

1. Khái niệm
Tâm lý học

2. Vị trí
Tâm lý học

3. Vai trò
Ý nghĩa
Tâm lý học

9

2. Định nghĩa Tâm lý học
Tâm lý học là một khoa học nghiên cứu sự hình thành
– vận hành và phát triển của hoạt động tâm lý, tức là:
 Nghiên cứu con người nhận thức thế giới khách quan,
bằng:
 Con đường nào?
 Theo qui luật nào?
 Nghiên cứu thái độ của con người đối với cái họ nhận
thức được hoặc làm ra.
 Đối tượng của tâm lý học là các hiện tượng tâm lý.

2. Vị trí Tâm lý học
Tâm lý học nảy sinh trên nền tri thức của
nhân loại và do nhu cầu của cuộc sống.
Nhìn tổng thể, TLH ở vị trí giáp ranh giữa KHTN,
KHXH, KH Kinh tế và trên nền của
Triết học.

NHIỆM VỤ CỦA TÂM LÝ HỌC

Làm rõ những yếu tố khách quan và chủ
quan ảnh hưởng đến sự hình thành đời
sống tâm lý con người

Mô tả và nhận diện các hiện tượng tâm lý

Làm rõ mối quan hệ, liên hệ qua lại giữa
các hiện tượng tâm lý

Tham gia vào giải quyết các vấn đề thực
tiễn về tâm lý con người mà xã hội đặt ra

10

Source: https://vh2.com.vn
Category : Khoa Học

Liên kết:XSTD