Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Quyết định 3869/QĐ-BYT Quyết định Ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng Người bệnh và Nhân viên y tế | Diễn đàn Chất lượng khám chữa bệnh

Đăng ngày 28 May, 2023 bởi admin

BỘ Y TẾ

Số: 3869 /QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28  tháng  8  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng

Người bệnh và Nhân viên y tế

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Y tế ;Căn cứ Thông tư số 19/2013 / TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản trị chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện ;Xét đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này những mẫu phiếu khảo sát, hướng dẫn giải pháp và ứng dụng khảo sát hài lòng như sau :a ) Mẫu số 1 : Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh nội trú ;b ) Mẫu số 2 : Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú ;c ) Mẫu số 3 : Phiếu khảo sát ý kiến của nhân viên y tế ;d ) Mẫu số 4 : Phiếu khảo sát ý kiến người mẹ sinh con tại bệnh viện ;đ ) Mẫu số 5 : Phiếu khảo sát triển khai nuôi con bằng sữa mẹ ;e ) Hướng dẫn giải pháp khảo sát hài lòng người bệnh, người mẹ và nhân viên y tế ;

g) Mẫu phiếu thông tin chung của bệnh viện đăng ký tham gia khảo sát.

h ) Phần mềm trực tuyến nhập số liệu khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế tại địa chỉ http://chatluongbenhvien.vn/ .Điều 2. Các mẫu phiếu khảo sát hài lòng và hướng dẫn giải pháp khảo sát được vận dụng chung cho hàng loạt những bệnh viện Nhà nước và tư nhân .Điều 3. Giao tiến hành thực thi :1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Làm đầu mối hướng dẫn những đơn vị chức năng có tương quan tiến hành triển khai khảo sát hài lòng người bệnh, người mẹ và nhân viên y tế ;- Kiểm tra, giám sát những đơn vị chức năng ; tổng hợp, phân tích số liệu và báo cáo giải trình Lãnh đạo Bộ Y tế hiệu quả chỉ số hài lòng người bệnh và nhân viên y tế hằng năm .2. Sở Y tế, Y tế những Bộ, ngành- Đôn đốc, kiểm tra những bệnh viện thường trực thực thi khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo đúng hướng dẫn kèm theo Quyết định này ;- Tổng hợp, nghiên cứu và phân tích tác dụng chỉ số hài lòng chung của những đơn vị chức năng .3. Các bệnh viện công lập và tư nhân- Triển khai khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế tích cực, tiếp tục, khoa học ;- Nhập và tổng hợp số liệu, hiệu quả ; ghi nhận, thanh tra rà soát, nghiên cứu và phân tích những ý kiến chưa hài lòng ;- Giải quyết, khắc phục kịp thời những yêu cầu của người bệnh và nhân viên y tế và lập kế hoạch, tiến hành hoạt động giải trí nâng cấp cải tiến chất lượng trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền, tương thích với nguồn lực của bệnh viện .Điều 4. Quyết định này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký, phát hành .Điều 5. Các Ông ( Bà ) : Chánh Văn phòng Bộ ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ; Vụ trưởng những Vụ, Cục trưởng những Cục, Thủ trưởng những đơn vị chức năng có tương quan và những Ông ( Bà ) có tên tại Điều 1 chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .

Nơi nhận:
– Như điều 5;

– Bộ trưởng ( để b / c ) ;

– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Lưu: VT, KCB (02).

KT.BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Viết Tiến

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá