Networks Business Online Việt Nam & International VH2

MẪU 3 PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2019 – Tài liệu text

Đăng ngày 25 June, 2022 bởi admin

MẪU 3 PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69 KB, 10 trang )

Mẫu số 3. Đánh giá, phân loại viên chức
.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2019

– Họ và tên: ……………
– Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
– Đơn vị công tác: ………………….
– Hạng chức danh nghề nghiệp (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)
Bậc: 2 Hệ số lương: 2,41
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
CỦA VIÊN CHỨC
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ và công việc được giao theo chỉ tiêu đăng kí
đầu năm học.
– Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, và công việc được phân
công.
– Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng
chương trình, đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng.
– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại nơi cơ
quan mình công tác.
– Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà

nước.
– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy,
quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công
chức.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng
nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
– Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giao
tiếp công việc.

– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng
trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.
– Có tinh thần phối hợp, hợp tác trong công việc đối với đồng nghiệp và các
đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việc
chuyên môn của mình.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,
Pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục, của nhà trường.
– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có ý chí
cầu tiến, biết tìm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao.
– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinh
nghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
của mình.
– Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp
vụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

* Ưu điểm:
– Hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, có tinh thần đoàn kết học hỏi đồng nghiệp.

* Nhược điểm
– Tuy nhiên trong quá trình công tác nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp công
việc được khoa học.
– Tinh thần phê và tự phê chưa cao.
2. Phân loại đánh giá:

2

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

…………………………,ngày

…..tháng…. năm 20…..

Người tự nhận xét
(Ký, ghi rõ họ và tên)

3

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP
QUẢN LÝ
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………,ngày

…..tháng…. năm 2019

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Tổ trưởng, Trưởng phòng…
Ký, ghi rõ họ và tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)
…………………………,ngày

…..tháng…. năm 2019

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Hiệu trưởng, Giám đốc TT
Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

5

.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2019

– Họ và tên: ………
– Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
– Đơn vị công tác: ……………..
– Hạng chức danh nghề nghiệp (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)
Bậc: 2 Hệ số lương: 2,41
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
CỦA VIÊN CHỨC
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ và công việc được giao theo chỉ tiêu đăng kí
đầu năm học.
– Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, và công việc được phân
công.
– Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng
chương trình, đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng.
– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại nơi cơ
quan mình công tác.
– Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà
nước.
– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy,
quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công
chức.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng
nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
– Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giao

tiếp công việc.

6

– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng
trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.
– Có tinh thần phối hợp, hợp tác trong công việc đối với đồng nghiệp và các
đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việc
chuyên môn của mình.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,
Pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục, của nhà trường.
– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có ý chí
cầu tiến, biết tìm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao.
– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinh
nghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
của mình.
– Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp
vụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

* Ưu điểm:
– Hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, có tinh thần đoàn kết học hỏi đồng nghiệp.

* Nhược điểm
– Tuy nhiên trong quá trình công tác nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp công
việc được khoa học.
– Tinh thần phê và tự phê chưa cao.
2. Phân loại đánh giá:

7

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

…………………………,ngày

…..tháng…. năm 20…..

Người tự nhận xét
(Ký, ghi rõ họ và tên)

8

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP
QUẢN LÝ
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………,ngày

…..tháng…. năm 2019

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Tổ trưởng, Trưởng phòng…
Ký, ghi rõ họ và tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)
…………………………,ngày

…..tháng…. năm 2019

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Hiệu trưởng, Giám đốc TT
Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

10

nước. – Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong việc làm, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chấp hành tốt những lao lý của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồngnghiệp và thực thi quy tắc ứng xử của viên chức : – Có thái độ hoà nhã, nhã nhặn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giaotiếp việc làm. – Biết lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân để hành vi đúngtrong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm. – Có ý thức phối hợp, hợp tác trong việc làm so với đồng nghiệp và cácđoàn thể trong cơ quan để triển khai trách nhiệm chung. Nhằm hoàn thành công việcchuyên môn của mình. 4. Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : – Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục, của nhà trường. – Không ngừng học tập để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. Có ý chícầu tiến, biết tìm tòi học hỏi chiến sỹ, đồng nghiệp của mình để triển khai xong tốt mọinhiệm vụ được giao. – Biết lắng nghe quan điểm góp phần của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinhnghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ trình độ nghiệp vụcủa mình. – Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, trình độ nghiệpvụ và năng lực công tác làm việc, cung ứng trách nhiệm được phân công. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành và tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : * Ưu điểm : – Hoàn thành trách nhiệm được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độchuyên môn, có niềm tin đoàn kết học hỏi đồng nghiệp. * Nhược điểm – Tuy nhiên trong quy trình công tác làm việc nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp côngviệc được khoa học. – Tinh thần phê và tự phê chưa cao. 2. Phân loại đánh giá : – Hoàn thành tốt trách nhiệm …………………………., ngày ….. tháng …. năm 20 ….. Người tự nhận xét ( Ký, ghi rõ họ và tên ) III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ngày ….. tháng …. năm 2019T hủ trưởng trực tiếp đánh giá ( Tổ trưởng, Trưởng phòng … Ký, ghi rõ họ và tên ) IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ ; Hoàn thành tốt trách nhiệm ; Hoàn thành trách nhiệm ; Không hoàn thành xong trách nhiệm ) …………………………, ngày ….. tháng …. năm 2019T hủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng ( Hiệu trưởng, Giám đốc TTKý, ghi rõ họ và tên, đóng dấu ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019 – Họ và tên : … … … – Chức danh nghề nghiệp : Giáo viên – Đơn vị công tác làm việc : … … … … … .. – Hạng chức vụ nghề nghiệp ( ngạch viên chức ) : 15 a. 204 ( V. 07.03.08 ) Bậc : 2 Hệ số lương : 2,41 I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm : – Hoàn thành trách nhiệm và việc làm được giao theo chỉ tiêu đăng kíđầu năm học. – Thực hiện tráng lệ theo đúng kế hoạch, và việc làm được phâncông. – Bản thân luôn phấn đấu triển khai xong mọi trách nhiệm được giao. – Chấp hành trang nghiêm quy định trình độ ; soạn giảng không thiếu, đúngchương trình, bảo vệ khối lượng, chất lượng việc làm và ngày giờ công. 2. Việc thực thi lao lý về đạo đức nghề nghiệp : – Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong thái lối sống giản dị và đơn giản, trong sáng. – Thực hành tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí trong mái ấm gia đình, bản thân và tại nơi cơquan mình công tác làm việc. – Chấp hành tốt những chủ trương, đường lối chủ trương, pháp lý của Nhànước. – Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong việc làm, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chấp hành tốt những pháp luật của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, niềm tin hợp tác với đồngnghiệp và triển khai quy tắc ứng xử của viên chức : – Có thái độ hoà nhã, nhã nhặn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giaotiếp việc làm. – Biết lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân để hành vi đúngtrong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm. – Có ý thức phối hợp, hợp tác trong việc làm so với đồng nghiệp và cácđoàn thể trong cơ quan để triển khai trách nhiệm chung. Nhằm hoàn thành công việcchuyên môn của mình. 4. Việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : – Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục, của nhà trường. – Không ngừng học tập để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. Có ý chícầu tiến, biết tìm tòi học hỏi chiến sỹ, đồng nghiệp của mình để triển khai xong tốt mọinhiệm vụ được giao. – Biết lắng nghe quan điểm góp phần của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinhnghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ trình độ nghiệp vụcủa mình. – Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, trình độ nghiệpvụ và năng lực công tác làm việc, phân phối trách nhiệm được phân công. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, quản trị, điều hành quản lý và tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : * Ưu điểm : – Hoàn thành trách nhiệm được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độchuyên môn, có ý thức đoàn kết học hỏi đồng nghiệp. * Nhược điểm – Tuy nhiên trong quy trình công tác làm việc nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp côngviệc được khoa học. – Tinh thần phê và tự phê chưa cao. 2. Phân loại đánh giá : – Hoàn thành tốt trách nhiệm …………………………., ngày ….. tháng …. năm 20 ….. Người tự nhận xét ( Ký, ghi rõ họ và tên ) III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ngày ….. tháng …. năm 2019T hủ trưởng trực tiếp đánh giá ( Tổ trưởng, Trưởng phòng … Ký, ghi rõ họ và tên ) IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ ; Hoàn thành tốt trách nhiệm ; Hoàn thành trách nhiệm ; Không triển khai xong trách nhiệm ) …………………………, ngày ….. tháng …. năm 2019T hủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng ( Hiệu trưởng, Giám đốc TTKý, ghi rõ họ và tên, đóng dấu ) 10

Source: https://vh2.com.vn
Category: Đánh Giá