Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Thẩm quyền điều chỉnh báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thiết kế, dự toán)

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin

Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (thiết kế, dự toán…)

Hỏi: Người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư thẩm định dự án điều chỉnh?
Người hỏi Trần Việt Hưng – Tuyên Quang

Chi tiết câu hỏi :
Hiện nay trong Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Nghị định: 10/2021/NĐ-CP, 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ chỉ có quy định về điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, điều chỉnh dự toán mà không có quy định về điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thiết kế 1 bước).
Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật trong trường hợp điều chỉnh nhưng không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì áp dụng theo quy định nào (theo quy định về điều chỉnh dự án hay quy định về điều chỉnh thiết kế sau thiết kế cơ sở)? Cơ quan thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh trong trường hợp này là người quyết định đầu tư hay là chủ đầu tư?

Trả lời :
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung của báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm có phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế, dự trù thiết kế xây dựng, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ( nếu có ) và những nội dung khác theo lao lý tại Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 .

Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Đối với việc kiểm soát và điều chỉnh báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ( gồm nội dung phong cách thiết kế, dự trù kiểm soát và điều chỉnh hoặc hàng loạt nội dung của dự án Bất Động Sản sau khi kiểm soát và điều chỉnh ) như nêu tại câu hỏi của ông Hưng, người quyết định hành động góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, phê duyệt theo pháp luật đã nêu và pháp luật của pháp lý có tương quan .

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn)

Thank & Best Regards!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ