Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Hiểu biết về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin
Kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm là hai giải pháp kế toán để xác định lượng tiền thiết yếu để tạo ra sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ. Quyết định sử dụng một trong hai kỹ thuật kế toán của một công ty hoàn toàn có thể có ý nghĩa lâu dài hơn về cách doanh nghiệp lý giải tài liệu kinh tế tài chính và đưa ra quyết định hành động kinh doanh thương mại. Giá thành sản phẩm hoàn toàn có thể hoạt động giải trí tốt hơn so với một doanh nghiệp thiếu cơ sở sản xuất văn minh, trong khi hạch toán chi phí tương thích hơn với một công ty sử dụng giải pháp sản xuất quy mô lớn. Để giúp bạn đọc hiểu một rõ hơn, hãy tìm hiểu thêm qua bài viết tại đây .

Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

 • Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.

 • Giá thành sản phẩm là quy trình kế toán xác lập toàn bộ những chi phí kinh doanh thương mại tương quan đến việc tạo ra những sản phẩm của công ty. Các chi phí này hoàn toàn có thể gồm có chi phí mua nguyên vật liệu thô, tiền lương công nhân, chi phí luân chuyển sản xuất và phí dự trữ kinh doanh bán lẻ .

Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1. Phân loại chi phí sản xuất

 • Chi phí theo nội dung, đặc thù kinh tế tài chính

+ Chi phí nguyên liêu, vật tư : là hàng loạt chi phí nguyên vật liệu chính / phụ, nguyên vật liệu, vỏ hộp, phụ tùng sửa chữa thay thế, … sử dụng cho sản xuất sản phẩm dịch vụ trong kỳ .
+ Chi phí tiền lương : gồm có hàng loạt những khoản tiền lương chính, lương phụ, những khoản trích theo lương trong kỳ .
+ Chi phí khấu hao gia tài cố định và thắt chặt : gồm có hàng loạt những khoản trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặt dùng cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại trong kỳ .
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài : điện, nước, điện thoại cảm ứng, thuê gia tài, …
+ Chi phí khác bằng tiền : chi phí thanh toán giao dịch, tiếp khách, ..

 • Chi phí sản xuất theo hiệu quả kinh tế tài chính, theo khoản mục chi phí :

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : gồm có chi phí nguyên vật liêu chính / phụ dùng để sản xuất sản phẩm
+ Chi phí nhân công trực tiếp : gồm có chi phí tiền lương và những khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất
+ Chi phí sản xuất chung : là những chi phí để sản xuất ra sản phẩm nhưng không kể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp

 • Chi phí sản xuất theo cách quy nạp chi phí vào đối tượng người dùng

+ Chi phí trực tiếp : là những chi phí phát sinh tương quan trực tiếp đến từng đối tượng người tiêu dùng chịu chi phí ( từng loại sản phẩm, việc làm, đơn đặt hàng, .. ). Các khoản chi phí này được ghi nhận trực tiếp vào từng đối tượng người dùng chịu chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp .
+ Chi phí gián tiếp : là những chi phí phát sinh tương quan đến nhiều đới tượng chịu chi phí khác nhau, được ghi nhận chung sau đó phân chia cho từng đối tượng người dùng chịu chi phí theo tiêu thức phân chia thích hợp .

2. Phân loại giá thành sản phẩm

Tùy theo thời gian và nguồn số liệu, theo chi phí phát sinh hoàn toàn có thể phân thành những loại sau :

 • Theo thời gian và nguồn số liệu :

– Giá thành kế hoạch : xác lập trước khi bước vào kinh doanh thương mại trên cơ sở giá thành thực tiễn kỳ trước và những định mức, những dự trù kinh phí đầu tư .
– Giá thành định mức : xác lập trước khi bước vào sản xuất được kiến thiết xây dựng trên cơ sở những định mức trung bình tiên tiến và phát triển và không đổi khác trong suốt cả kỳ kế hoạch .
– Giá thành trong thực tiễn : là chỉ tiêu được xác lập sau khi kết thúc quy trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở những cho phí thực tiễn phát sinh trong sản xuất ra sản phẩm .

 • Theo chi phí phát sinh :

– Giá thành sản xuất .
– Giá thành tiêu thụ .
– Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức :
Giá thành hàng loạt của sản phẩm = Giá thành sản xuất + Chi phí quản trị doanh nghiệp + Chi phí bán hàng .
– Đối tượng tính giá thành chính là những sản phẩm, bán thành phẩm, việc làm, lao vụ nhất định yên cầu phải tính giá thành đơn vị chức năng .
– Đối tượng hoàn toàn có thể là sản phẩm ở đầu cuối của quy trình sản xuất hay đang trên dây chuyền sản xuất sản xuất tùy theo nhu yếu của cách hạch toán kinh tế tài chính nội bộ và tiêu thụ sản phẩm .

Trình tự kế toán và tập hợp chi phí sản xuất

Mỗi doanh nghiệp khác nhau có trình tự kế toán chi phí khác nhau. Tuy nhiên hoàn toàn có thể khái quát những bước như sau :

 • Bước 1 : Tập hợp những chi phí cơ bản có tương quan trực tiếp cho từng đối tượng người dùng sử dụng .

 • Bước 2 : Tính toán và phân chia giá trị dịch vụ của những ngành sản xuất kinh doanh thương mại phụ cho từng đối tượng người dùng sử dụng trên cơ sở khối lượng dịch vụ Giao hàng và giá thành đơn vị chức năng dịch vụ .

 • Bước 3 : Tập hợp và phân chia chi phí sản xuất chung cho những đối tượng người tiêu dùng có tương quan .

 • Bước 4 : Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ .

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

 • Điểm giống :

  đều là biểu lộ bằng tiền về lao động sống và lao động hóa trong quy trình sản xuất .

 • Điểm khác :

+ Về thời gian: chi phí sản xuất gắn liền với từng thời kỳ, còn giá thành sản phẩm gắn với thời hạn hoàn thành sản phẩm.

+ Có nhiều chi phí phát sinh trong kỳ nhưng chưa có sản phẩm triển khai xong do đó chưa có giá thành .
+ Có những chi phí được tính vào giá thành nhưng không được tính vào chi phí kỳ này .

+ Mối quan hệ chi phí và giá thành sản phẩm: Chi phí là cơ sở để tính giá thành, giá thành là thước đo chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra để có được khối lượng hoàn thành.

Tổng giá thành của SP (Tổng giá trị SP hoàn thành) = CPSX dở dang đầu kỳ + CPSX phát sinh trong kỳ – CPSX dở dang cuối kỳ 

Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm

Để tính được giá thành sản xuất sản phẩm thì có rất nhiều những tính khác nhau. Sau đây, chúng tôi đưa ra 1 số ít cách tính giá thành sản phẩm phổ cập nhất :

1. Cách tính giá thành sản xuất theo giải pháp giản đơn

Phương pháp trực tiếp ( đơn thuần ) này thường được sử dụng trong những doanh nghiệp nhỏ, sản xuất số lượng ít, tiến trình khép kín, ngắn và liên tục. Phương pháp tính như sau :

 • Tổng giá thành sản xuất của hàng loạt sản phẩm A trong kỳ = Dang dở đầu kì ( A ) + Phát sinh trong kỳ ( A ) – Dang dở cuối kì ( A ) – phế liệu tịch thu ( nếu có )

 • Tổng giá thành sản xuất của 1 sản phẩm A = Tổng giá thành sản xuất của hàng loạt sản phẩm A trong kỳ / số lượng sản phẩm A đã hoàn thành xong trong kỳ

2. Cách tính giá thành sản xuất theo giải pháp thông số

Phương pháp này sử dụng tại doanh nghiệp mà trong 1 quy trình tiến độ sản xuất cùng loại hệ thống thiết bị vật tư như nhau nhưng lại sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau hoặc cùng 1 loại sản phẩm nhưng phẩm cấp khác nhau, thì tính như sau :

 • Tổng hàng loạt những sản phẩm thuộc tổng thể những phẩm cấp ( 1 ) = Dang dở đầu kì + phát sinh trong kỳ – Dang dở cuối kì – phế liệu tịch thu ( nếu có )

 • Tổng số lượng sản phẩm thu được trong kỳ đã quy đổi ( 2 ) = Tổng số lượng một loại sản phẩm thu được * thông số tương ứng của sản phẩm đó

 • Tổng của 1 sản phẩm chuẩn = ( 1 ) / ( 2 )

 • Tổng của 1 sản phẩm a = tổng của 1 sản phẩm chuẩn * thông số tương ứng của sản phẩm a

3. Cách tính giá thành sản xuất theo chiêu thức tổng số chi phí

Phương pháp tổng số chi phí được vận dụng ở những doanh nghiệp có quy trình tiến độ sản xuất sản phẩm được thực thi tại nhiều bộ phận / quá trình khác nhau, như sau :

 • Tổng giá thành sản xuất ( GTSX ) 1 sản phẩm = Tổng GTSX 1 sản phẩm tại bộ phận a + Tổng GTSX 1 sản phẩm tại bộ phận b + … + Tổng GTSX 1 sản phẩm tại bộ phận n

Trong đó :

 • Tổng GTSX 1 sản phẩm tại bộ phận a = Tổng GTSX hàng loạt bộ phận a trong kì / số lượng sản phẩm mà bộ phận a đã hoàn thành xong trong kỳ

 • Tổng GTSX hàng loạt bộ phận a trong kỳ = Dang dở đầu kì ( bộ phận a ) + Phát sinh trong kỳ ( bộ phận a ) – Dang dở cuối kì ( bộ phận a ) – phế liệu tịch thu ( nếu có )

4. Cách tính giá thành sản xuất theo chiêu thức tỷ suất chi phí

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ suất chi phí hầu hết được vận dụng tại những doanh nghiệp mà tại đây sản xuất nhiều loại sản phẩm và mỗi sản phẩm lại có quy cách và phẩm chất khác nhau. Phương pháp được tính như sau :

 • Tổng trong thực tiễn của toàn bộ những loại sản phẩm trong kỳ = Dang dở đầu kì + Sản phẩm trong kỳ – Dang dở cuối kì – phế liệu tịch thu ( nếu có )

 • Tỷ lệ chi phí = Tổng trong thực tiễn tổng thể những sản phẩm trong kỳ / Tổng kế hoạch toàn bộ những sản phẩm trong kỳ

 • Tổng thực tiễn của 1 sản phẩm A = Tổng kế hoạch của 1 sản phẩm A * tỷ suất chi phí

5. Cách tính giá thành sản xuất theo giải pháp loại trừ sản phẩm phụ

Phương pháp tính giá thành sản xuất theo việc loại trừ sản phẩm phụ thường được sử dụng tại những doanh nghiệp mà khi sản xuất đồng thời vừa thu được sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Do đó, để tính được giá thành sản phẩm chính, phỉa trự đi giá trị của những sản phẩm phụ. Công thức thính như sau :

 • Tổng hàng loạt sản phẩm chính trong kì = Dang dở đầu kì sản phẩm chính + Phát sinh trong kỳ sản phẩm chính – Dang dở cuối kì sản phẩm chính – giá trị sản phẩm phụ – phế liệu tịch thu ( nếu có )

 • Tổng GTSX của 1 sản phẩm chính trong kì = Tổng toàn bộ sản phẩm chính trong kì / Số lượng sản phẩm chính trong kì .

Bài tập kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bài tập: Công ty K có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn, trên cùng quy trình công nghệ sử dụng cùng loại vật tư, lao động, máy móc thiết bị SX và kết quả tạo ra 3 loại SP A, B, C. Theo tài liệu trong tháng 9/ 200x như sau:

Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10.000.000, chi phí nhân công trực tiếp 5.958.000, chi phí sản xuất chung 3.939.000
Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ như sau :

 1. Trị giá NVL xuất kho gồm có :

 1. Tiền lương phải trả và những khoản trích theo lương gồm có :

 • Công nhân trực tiếp SX : 30.000.000

 • Nhân viên quản trị phân xưởng 5.000.000

 • Trích những khoản theo lương theo pháp luật

 1. Nhận được báo hỏng công cụ dụng cụ loại phân chia 3 tháng, giá trị xuất kho 9.000.000, khởi đầu phân chia từ tháng 7 .

 2. Khấu hao TSCĐ của PXSX 10.000.000 .

5. Chi phí điện nước phải trả sử dụng tại PXSX gồm có cả thuế GTGT 10 % là 11.000.000 .

 • Tài liệu bổ trợ :

 • Doanh nghiệp nhìn nhận SPDD theo PP ước đạt SPHTTĐ

 • Vật liệu thừa cuối kỳ nhập trả kho trị giá 3.000.000 .

 • Sản phẩm triển khai xong được tính theo PP thông số, với SP A thông số 1, sản phẩm B thông số 1,2 ; sản phẩm C thông số 1,4. Sản phẩm dở dang có tỷ suất triển khai xong là 50 % .

 • Chi phí NVL bỏ vào đầu tiến trình công nghệ tiên tiến, những chi phí khác bỏ theo mức độ SX .

 • Doanh Nghiệp vận dụng PP kê khai tiếp tục, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ .

 • Kết quả SX :

3

 • Yêu cầu : Lập định khoản và xác lập giá thành đơn vị chức năng của sản phẩm A, B, C theo PP thông số

GIẢI

 1. Nợ TK 621 40.000.000

  Nợ TK 627 3.000.000

  Có TK 152 43.000.000

 1. Nợ TK 622 30.000.000

  Nợ TK 627 5.000.000

  Có TK 334 35.000.000

Trích theo lương
Nợ TK 622 7.200.000 ( 30.000.000 x 24 % )
Nợ Tk 627 1.200.000 ( 5.000.000 x 24 % )
Nợ Tk 334 3.675.000 ( 35.000.000 x 10,5 % )
Có TK 338 12.075.000

 1. Nợ TK 627 3.000.000

  Có TK 242 3.000.000

 1. Nợ TK 627 10.000.000

  Có TK 214 10.000.000

 1. Nợ TK 627 10.000.000

  Nợ TK133 1.000.000

  Có TK 331 11.000.000

 • Vật liệu thừa cuối kỳ nhập kho

Nợ TK 152 3.000.000
Có TK 621 3.000.000

 • Tập hợp CP sản xuất

Nợ TK 154 106.400.000
Có TK 621 37.000.000
Có TK 622 37.200.000
Có TK 627 32.200.000
Tính giá thành sản phẩm :

 • Bước 1 : Quy đổi những loại SP về sản phẩm chuẩn :

Số lượng SP chuẩn hoàn thành xong = ( 500 x 1 ) + ( 200 x 1,2 ) + ( 250 x 1,4 ) = 1.090
Số lượng SP chuẩn dở dang = ( 100 x1 ) + ( 80 x 1,2 ) + ( 60 x 1,4 ) = 280

 • Bước 2 : Đánh giá sản phẩm dở dang :

4

 • Bước 3 : Tính giá thành đơn vị chức năng sản phẩm chuẩn :

Tổng GT thực tiễn SP chuẩn = 19.897.000 + 106.400.000 – 18.634.587 = 107.662.413

5

Bước 4 : Tính giá thành từng loại sản phẩm
Giá thành đvị SP A = GT đvị SP chuẩn x thông số 1 = 98.773
Tổng giá thành SP A = 500 x 98.773 = 49.386.500
Giá thành đvị SP B = 98.773 x 1,2 = 118.528
Tổng giá thành SP B = 200 x 118.528 = 23.705.600

Tổng GT SP C  = 107.662.413  – 49.386.500  – 23.705.600 =  34.570.313

Trên đây là những kiến thức về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mà ISOCERT muốn chia sẻ tới quý doanh nghiệp. Cuối cùng, ISOCERT chúc quý doanh nghiệp luôn luôn thành công!

Ngày update : 01-10-2021

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ