Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Công văn khảo sát rèn luyện đội viên trực tuyến

Đăng ngày 28 May, 2023 bởi admin

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

* * *
Số : 255 – CV / HĐĐTW

“V/v khảo sát, xin ý kiến về thí điểm

việc rèn luyện và công nhận những chuyên hiệu
của Chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến ”

Thành Phố Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

          Kính gửi:  Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

Năm học 2017 – 2018, Hội đồng Đội Trung ương tiến hành thử nghiệm việc rèn luyện và công nhận những chuyên hiệu của chương trình ” Rèn luyện đội viên ” trực tuyến. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn nước lần thứ XI, để điều tra và nghiên cứu liên tục thay đổi phương pháp tiến hành và công nhận tác dụng rèn luyện đội viên trong thời hạn tới, Hội đồng Đội Trung ương ý kiến đề nghị Hội đồng Đội những tỉnh, thành phố tổ chức triển khai xin ý kiến đội viên, cán bộ đảm nhiệm mần nin thiếu nhi về hiệu suất cao chủ trương thử nghiệm việc rèn luyện và công nhận những chuyên hiệu của chương trình ” Rèn luyện đội viên ” trực tuyến tiến hành trong năm học vừa mới qua, đơn cử như sau :

1. Đối tượng xin ý kiến

– Đội viên ;
– Giáo viên làm tổng đảm nhiệm Đội, quản trị Hội đồng Đội cấp huyện .

2. Địa bàn xin ý kiến

Các đơn vị chức năng được lựa chọn thử nghiệm rèn luyện và công nhận những chuyên hiệu của chương trình ” Rèn luyện đội viên ” .

3. Nội dung, cách thức xin ý kiến

– Bước 1 :
+ Các em đội viên truy vấn vào đường dẫn https://goo.gl/forms/kYIfD3kU72bJKT6x2 .

+ Cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp truy cập vào đường dẫn https://goo.gl/forms/VLCO3dg8r75racXV2.

– Bước 2 : Trả lời những câu hỏi trong bảng khảo sát .
– Bước 3 : Nhấn nút “ Gửi ” .

4. Thời gian xin ý kiến

Hội đồng Đội những tỉnh, thành phố tiến hành tới cán bộ đảm nhiệm mần nin thiếu nhi, đội viên và tổ chức triển khai xin ý kiến, triển khai xong trong tháng 10/2018. Hội đồng Đội Trung ương sẽ dữ thế chủ động theo dõi hiệu quả tham gia khảo sát, tổng hợp số liệu trên mạng lưới hệ thống .
Đây là nội dung quan trọng, góp thêm phần nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên trong thời hạn tới. Hội đồng Đội Trung ương đề xuất Hội đồng Đội những tỉnh, thành phố tráng lệ tiến hành thực thi .
tin tức cụ thể vui mắt liên hệ chiến sỹ Hoàng Thị Hồng Mai, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, số điện thoại cảm ứng : 0985 695 668 .
Trân trọng cảm ơn những chiến sỹ .

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Nơi nhận:

– Như trên ;
– Lưu VP HĐTW .

PHÓ CHỦ TỊCH
( đã ký )

  Nguyễn Thái An

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá