Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Bất cập trong thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra

Đăng ngày 26 May, 2023 bởi admin
Bất cập trong thực thi kết luận thanh tra và giải quyết và xử lý sau thanh tra

Đối chiếu Luật Thanh tra năm 2010, các quy định của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra với kết quả thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có thể nhận thấy còn nhiều khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công tác này.

Ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

Qua theo dõi, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 đến 2020 có nhiều kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện trong thời gian dài mới hoàn thành, một số cơ bản hoàn thành nhưng chưa dứt điểm hoặc chất lượng thực hiện chưa cao.

Bên cạnh đó, nhiều kết luận thanh tra mặc dầu đã được phát hành trong thời hạn dài nhưng đến nay vẫn chưa được thực thi dứt điểm, gặp nhiều khó khăn vất vả, vướng mắc .
Một số kết luận thanh tra mặc dầu đã có kiểm tra việc triển khai, có báo cáo giải trình hiệu quả kiểm tra và chỉ huy của Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh nhưng sau đó vẫn phải theo dõi, đôn đốc những đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan liên tục thực thi .
Thực tiễn cho thấy, phần nhiều những đề xuất kiến nghị so với sai phạm trong quản trị, sử dụng đất đai và góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng … còn nhiều vấn đề chưa nhất quyết, chưa thực thi xong ; 1 số ít đối tượng thanh tra và những đơn vị chức năng có tương quan không thực thi, triển khai không vừa đủ, không kịp thời hoặc trì hoãn trong việc triển khai kết luận, đề xuất kiến nghị, quyết định hành động giải quyết và xử lý sau thanh tra .
Việc giải quyết và xử lý tịch thu tiền, gia tài vi phạm tại một số ít đơn vị chức năng như : Tổng công ty CP Linh Dương, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm nghiệp Bảo Yên, Công ty Khoáng sản Đức Long, Tam Đỉnh … đều có thời hạn thực thi lê dài, khó hoàn toàn có thể dứt điểm hoặc có nhiều khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình thực thi .
Việc triển khai 1 số ít kết luận vi phạm về đất đai qua thanh tra còn chậm và chưa triệt để ; việc giải quyết và xử lý so với những tập thể, cá thể sai phạm vẫn chưa nghiêm đã gây khó khăn vất vả cho công tác làm việc quản trị, điều hành quản lý của những cấp, những ngành làm tác động ảnh hưởng đến hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao công tác làm việc thanh tra nói riêng, công tác làm việc quản trị nhà nước nói chung và làm giảm tính nghiêm minh của pháp lý .
anh tin baiKiểm tra, đôn đốc việc triển khai kết luận thanh tra

Cơ quan quản lý đối tượng thanh tra chưa phát huy trách nhiệm

Một số kết luận thanh tra phát hiện nhiều chủ thể với những sai phạm có giá trị lớn, trong thời hạn dài, việc khắc phục và giải quyết và xử lý gặp nhiều khó khăn vất vả hoặc nhiều sai phạm tựa như cần có thời hạn để thanh tra rà soát, nhìn nhận và đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý ; nội dung đề xuất kiến nghị chưa bám sát tính thực tiễn, tính pháp lý chưa khá đầy đủ và thuyết phục .
Có yêu cầu tịch thu kinh tế tài chính không có tính khả thi như : đối tượng người tiêu dùng thực thi đã bỏ trốn, phá sản, chết hoặc mất tích ( thường là so với những khoản thuế ) nhưng chưa có chính sách theo dõi hoặc giải quyết và xử lý …

Mặt khác, một số đối tượng thanh tra chưa thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thể hiện qua sự chậm trễ trong thực hiện và báo cáo hoặc thực hiện mang tính hình thức (trong xử lý hành chính); cá biệt có đối tượng chây ỳ, cố tình không thực hiện.

Các cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan, trong đó có cơ quan quản trị trực tiếp của đối tượng thanh tra chưa phát huy nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý so với việc đôn đốc, chỉ huy, kiểm tra so với đối tượng thanh tra trong quy trình triển khai kết luận thanh tra .
Nguyên nhân của sống sót này trước hết là do nhận thức chưa rất đầy đủ và nghĩa vụ và trách nhiệm chưa cao của đối tượng thanh tra, những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong việc triển khai kết luận thanh tra .
Bên cạnh đó, đối tượng thanh tra gặp khó khăn vất vả về kinh tế tài chính khi thực thi những yêu cầu tịch thu kinh tế tài chính với giá trị lớn hoặc 1 số ít khó khăn vất vả về chính sách xử lý tài chính .
Đối với những đối tượng người dùng chây ỳ, triển khai không tráng lệ hoặc không triển khai kết luận, đề xuất kiến nghị, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thanh tra do chưa có những chế tài hoặc lúng túng trong việc vận dụng chế tài cũng như những giải pháp cưỡng chế nên việc giải quyết và xử lý những đối tượng người dùng này còn gặp nhiều khó khăn vất vả .
Ngoài ra, sự phối hợp của những cơ quan chức năng như thanh tra, kiểm tra, thuế, ngân hàng nhà nước, công an trong việc đôn đốc thực thi kết luận thanh tra còn chưa được ngặt nghèo và đồng nhất .
Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực thi Kết luận thanh tra vẫn còn hạn chế, như việc theo dõi, đôn đốc, giải quyết và xử lý những vi phạm về kinh tế tài chính có đơn vị chức năng chưa coi trọng đúng mức việc chỉ huy sát sao, kịp thời. Thủ trưởng 1 số ít ngành và địa phương chưa chăm sóc đến việc giải quyết và xử lý những kết luận sau thanh tra, có những vấn đề đã thanh tra, kết luận rõ ràng nhưng những cơ quan có tương quan chậm chễ trong việc giải quyết và xử lý sai phạm, giải quyết và xử lý cán bộ, tịch thu kinh tế tài chính … ; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình nhiều lúc còn chưa giải quyết và xử lý kịp thời kết luận, yêu cầu thanh tra, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thanh tra ; chưa vận dụng những giải pháp theo thẩm quyền để giải quyết và xử lý so với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm ; khắc phục kịp thời sơ hở, yếu kém trong công tác làm việc quản trị ;
Quyền hạn và hiệu lực hiện hành thanh tra còn hạn chế. Các cơ quan Thanh tra ( Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện ) chỉ dừng lại ở quyền yêu cầu nên tính hiệu suất cao không cao, phụ thuộc vào vào thái độ tiếp thu và giải pháp triển khai những yêu cầu của những cơ quan, đơn vị chức năng được những cơ quan Thanh tra yêu cầu .
Việc thực thi những Kết luận thanh tra hầu hết phụ thuộc vào vào Thủ trưởng cơ quan quản trị và ý thức chấp hành của đối tượng thanh tra .
Luật Thanh tra đã đề cập đến nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan, Thủ trưởng cơ quan quản trị nhà nước trong việc triển khai nhu yếu, kết luận, yêu cầu, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thanh tra, tuy nhiên, những lao lý này chưa được bộc lộ rất đầy đủ, do đó thiếu cơ sở để thực thi, thiếu những chế tài, nhất là khi giải quyết và xử lý những hành vi chống đối, chây ỳ, cản trở, không triển khai nhu yếu, kết luận, yêu cầu của những cơ quan Thanh tra dẫn đến kỷ cương trong quản trị hành chính bị giảm .

Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức có thời hiệu là 24 tháng, do vậy nhiều trường hợp có vi phạm nhưng thời gian xảy ra hành vi vi phạm quá thời hiệu nên không xem xét kỷ luật được.

Việc thực thi phong tỏa thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra lúc bấy giờ cũng có nhiều vướng mắc .
Hệ thống những văn bản pháp lý về thanh tra còn chưa thực sự hoàn hảo, nhiều điểm còn thể hiện bất hài hòa và hợp lý, 1 số ít còn xích míc với nhau, chưa tương thích với tình hình và nhu yếu của thực tiễn dẫn đến sự chồng chéo về thẩm quyền và hoạt động giải trí ở một số ít nghành gây khó khăn vất vả, phiền hà cho những cơ quan, đơn vị chức năng là đối tượng thanh tra .

Cụ thể, việc lao lý thời hạn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa tương thích với đặc thù của từng kết luận thanh tra và từng cấp thanh tra. Thời hạn kiểm tra kết luận thanh tra như trong Nghị định số 33/2015 / NĐ-CP ngày 27/3/2015 của nhà nước lao lý việc triển khai kết luận thanh tra là chưa tương thích với trong thực tiễn những kết luận thanh tra có nhiều nội dung phức tạp. Về quy trình tiến độ thực thi những bước kiểm tra chưa có hướng dẫn đơn cử, thống nhất từ khâu kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm tra, phát hành quyết định hành động, tổ chức triển khai kiểm tra, thiết kế xây dựng những báo cáo giải trình, nghĩa vụ và trách nhiệm và sự phối hợp trong kiểm tra … Quy định về những chế tài đơn cử vận dụng với những đối tượng thanh tra và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan khi không thực thi kết luận thanh tra hoặc chậm triển khai chưa có ; những giải pháp cưỡng chế thực thi kết luận, đề xuất kiến nghị, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thanh tra cũng chưa rõ ràng. / .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá