Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Facebook

Đăng ngày 11 January, 2023 bởi admin

Công ty Facebook giờ có tên là Meta. Vào ngày 04/01/2022, chúng tôi đã cập nhật Điều khoản sử dụng, Chính sách dữ liệu và Chính sách cookie để thể hiện tên mới này. Mặc dù tên công ty đã thay đổi nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp các sản phẩm tương tự, trong đó có ứng dụng Facebook from Meta. Chính sách dữ liệu và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi giữ nguyên hiệu lực. Tên này không ảnh hưởng đến cách chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu. Tìm hiểu thêm về Meta và tầm nhìn của chúng tôi đối với vũ trụ kỹ thuật số.

Điều khoản dịch vụ

Meta tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng cũng như phát triển doanh nghiệp. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook, Messenger và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ cũng như phần mềm khác mà chúng tôi cung cấp (

Bạn không mất phí sử dụng Facebook hay các sản phẩm và dịch vụ khác thuộc phạm vi điều chỉnh của những Điều khoản này, trừ khi chúng tôi có quy định khác. Thay vào đó, doanh nghiệp, tổ chức và những cá nhân khác sẽ phải trả tiền cho chúng tôi để hiển thị quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn. Khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý để chúng tôi hiển thị quảng cáo mà chúng tôi cho rằng có thể phù hợp với bạn và sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xác định những quảng cáo được cá nhân hóa sẽ hiển thị cho bạn.

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà quảng cáo, cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) với những đơn vị này trừ khi được bạn cho phép cụ thể. Thay vào đó, các nhà quảng cáo có thể cho chúng tôi biết thông tin như kiểu đối tượng mà họ muốn nhìn thấy quảng cáo và chúng tôi có thể hiển thị những quảng cáo ấy cho người có thể quan tâm. Chúng tôi cho nhà quảng cáo biết hiệu quả quảng cáo để những đơn vị này nắm được cách mọi người tương tác với nội dung của họ. Hãy xem Mục 2 ở bên dưới để hiểu rõ hơn cách chúng tôi hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa trên Sản phẩm của Meta theo các điều khoản này.

của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quyết định hiển thị cho bạn quảng cáo nào, cũng như để cung cấp tất cả các dịch vụ khác được mô tả bên dưới. Bạn cũng có thể chuyển đến trang

Meta tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng cũng như phát triển doanh nghiệp. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook, Messenger và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ cũng như phần mềm khác mà chúng tôi cung cấp ( Sản phẩm của Meta hoặc Sản phẩm ), trừ khi chúng tôi nêu rõ là áp dụng các điều khoản riêng (và không áp dụng các điều khoản này). Các Sản phẩm này do Meta Platforms, Inc. cung cấp cho bạn.Bạn không mất phí sử dụng Facebook hay các sản phẩm và dịch vụ khác thuộc phạm vi điều chỉnh của những Điều khoản này, trừ khi chúng tôi có quy định khác. Thay vào đó, doanh nghiệp, tổ chức và những cá nhân khác sẽ phải trả tiền cho chúng tôi để hiển thị quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn. Khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý để chúng tôi hiển thị quảng cáo mà chúng tôi cho rằng có thể phù hợp với bạn và sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xác định những quảng cáo được cá nhân hóa sẽ hiển thị cho bạn.Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà quảng cáo, cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) với những đơn vị này trừ khi được bạn cho phép cụ thể. Thay vào đó, các nhà quảng cáo có thể cho chúng tôi biết thông tin như kiểu đối tượng mà họ muốn nhìn thấy quảng cáo và chúng tôi có thể hiển thị những quảng cáo ấy cho người có thể quan tâm. Chúng tôi cho nhà quảng cáo biết hiệu quả quảng cáo để những đơn vị này nắm được cách mọi người tương tác với nội dung của họ. Hãy xem Mục 2 ở bên dưới để hiểu rõ hơn cách chúng tôi hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa trên Sản phẩm của Meta theo các điều khoản này. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quyết định hiển thị cho bạn quảng cáo nào, cũng như để cung cấp tất cả các dịch vụ khác được mô tả bên dưới. Bạn cũng có thể chuyển đến trang cài đặt trên Sản phẩm có liên quan của Meta bất cứ lúc nào để xem lại các lựa chọn quyền riêng tư mình có đối với cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Bảo Mật