Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Phân công cụ thể công việc của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 25 June, 2022 bởi admin
Theo nguyên tắc phân công, Bộ trưởng chỉ huy, quản trị chung mọi mặt hoạt động giải trí và công tác làm việc thuộc tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo pháp luật .Bộ trưởng trực tiếp chỉ huy những việc làm quan trọng, cấp bách, nhạy cảm, mang tính kế hoạch trên toàn bộ những nghành nghề dịch vụ, công tác làm việc của Bộ ; những yếu tố, nội dung công tác làm việc mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật kiểm soát và điều chỉnh, chưa được phân công trong quyết định hành động này .Theo quyết định hành động, những thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ huy, giải quyết và xử lý việc làm tiếp tục trong những nghành nghề dịch vụ, công tác làm việc, cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương được Bộ trưởng phân công. Trong khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng dữ thế chủ động chỉ huy, giải quyết và xử lý việc làm ; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, xử lý những việc làm thuộc những nghành nghề dịch vụ, công tác làm việc, cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương được phân công .

Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này, Thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, trong trường hợp thiết yếu, Bộ trưởng ủy quyền cho một Thứ trưởng thay mặt đại diện Bộ trưởng chỉ huy công tác làm việc của Bộ .

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ huy, quản trị tổng lực mọi hoạt động giải trí thuộc tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông .Trực tiếp chỉ huy, quản lý công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ ; bảo vệ chính trị nội bộ và những công tác làm việc khác do nhà nước, Thủ tướng nhà nước giao. Trực tiếp chỉ huy Vụ Tổ chức cán bộ .

THỨ TRƯỞNG PHAN TÂM

Thứ trưởng Phan Tâm tại một triển lãm.Thứ trưởng Phan Tâm tại một triển lãm.Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng đảm nhiệm những công tác làm việc : Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế ; Thi đua – khen thưởng và lịch sử dân tộc – truyền thống cuội nguồn ; Đào tạo, tu dưỡng, tăng trưởng nguồn nhân lực ; Khoa học và Công nghệ ; Sở hữu trí tuệ ; Tiêu chuẩn, chất lượng thuộc nghành nghề dịch vụ Thông tin và Truyền thông .

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

THỨ TRƯỞNG PHẠM ANH TUẤN

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn.Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn.Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giúp Bộ trưởng đảm nhiệm nghành nghề dịch vụ : Bưu chính, chuyển phát ; Báo chí, truyền thông .Giúp Bộ trưởng đảm nhiệm những công tác làm việc : Nội chính ; Kế hoạch – Tài chính ; Pháp chế ; Đổi mới tổ chức triển khai quản trị, tái cơ cấu tổ chức, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, góp vốn đầu tư, kinh tế tài chính doanh nghiệp và hoạt động giải trí của những doanh nghiệp ; Phòng chống tham nhũng, buôn lậu ; Thực hành tiết kiệm ngân sách và chi phí ; Thanh tra ; Báo chí ; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ; Xuất bản, In và Phát hành ; Thông tin cơ sở ; Thông tin đối ngoại ; Công tác Đảng, Đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh ) ; Công tác Quốc phòng – An ninh, Quân sự của Bộ .Theo dõi và chỉ huy những đơn vị chức năng : Vụ Kế hoạch – Tài chính ; Vụ Bưu chính ; Vụ Pháp chế ; Văn phòng Bộ ; Thanh tra ; Tổng công ty Bưu điện Nước Ta ; Cục Báo chí ; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ; Cục Thông tin cơ sở ; Cục Xuất bản, In và Phát hành ; Cục Thông tin đối ngoại .

THỨ TRƯỞNG PHẠM ĐỨC LONG

Thứ trưởng Phạm Đức LongThứ trưởng Phạm Đức Long

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin – điện tử, viễn thông. Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Theo dõi và chỉ huy những đơn vị chức năng : Vụ Công nghệ thông tin ; Cục Viễn thông ; Cục Tần số vô tuyến điện ; Cục Bưu điện Trung ương ; Trung tâm Internet Nước Ta ; Quỹ Thương Mại Dịch Vụ Viễn thông công ích ; Ban quản trị Chương trình viễn thông công ích ; Báo Vietnamnet .

THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HUY DŨNG

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng đảm nhiệm những nghành nghề dịch vụ : Ứng dụng công nghệ thông tin ; An toàn, bảo mật an ninh mạng. Giúp Bộ trưởng đảm nhiệm những công tác làm việc : Chuyển đổi số, Kinh tế số ; Ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Thông tin và Truyền thông ; Cải cách hành chính ; Chính sách, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về tăng trưởng ngành Thông tin và Truyền thông .Theo dõi và chỉ huy những đơn vị chức năng : Cục Tin học hóa ; Cục An toàn thông tin ; Vụ Quản lý Doanh nghiệp ; Trung tâm Chứng thực điện tử vương quốc ; Viện Chiến lược thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin ; Viện Công nghiệp ứng dụng và Nội dung số Nước Ta ; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.