Networks Business Online Việt Nam & International VH2

giáo án Thao tác lập luận bình luận nâng cao

Đăng ngày 31 May, 2023 bởi admin

Ngày đăng: 02/02/2015, 22:00

Ngày soạn: 28/02/2013 Ngày dạy: 12/03/2013 GVHD: Nguyễn Trường Sơn Tuần: GSTT: Trần Thị Kiều Oanh Tiết: Phân môn: Tập làm văn THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN A. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức  !”#!” $%!”& '()(*+$, !”#!”$%!”& 2. Kĩ năng -.”/ !”#!”$%!” $.0*12 3 45& 3. Thái độ 673”#8(#/ ”# 9: 345;$%!”<=!3 !"#!"<>? 7##@!3#AB >C#,7& B.Phương tiện thực hiện DE ; E   FA.*G0  F  ’)0HH’I J”#K  F ’)0HH’I J”#K D4; F  ’)0HH’I J”#K  LM  LM4 C C.Phương pháp thực hiện  N.##+##/C;#+##/:,#+## BO#+##9&&& H D.Tiến trình giờ học 1. Ổn định lớpPH#8Q 2. Kiểm tra bài cũ;N.# %/C$R 3. Bài mới: PH#8Q S 3458>1.$%!”&T3$3#R 1U3$3 RV3”BWR/:XYMO 8$%!”&S)Z.$%!”42 /$%!”3  $0[!”749&< 84\]%497$;S !"#!"$% !"& Hoạt động của GV và HS Nôi dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm và tác dụng của thao tác lập luận bình luận. Thao tác 1: Hướng dẫn tìm hiểu khái niệm EL;Trong cuộc sống, các em thường nghe bình luận về những vấn đề gì? F,!>EL”1^$_4 EL;Em hiểu thế nào là bình luận? F,!>EL”1^$_4 EL;Trong chương trình Ngữ văn 11, các em đã học những thao tác lập luận nào? Dựa trên những kiến thức đã học, em hiểu thế nào là thao tác lập luận bình luận? F,!>EL”1^$_4 Thao tác 2: Hướng dẫn tìm hiểu tác dụng của thao tác lập luận bình luận. I. Bình luận và tác dụng của bình luận 1. Khái niệm: 8 phút  S   3  45  8    > U$%!”;$%!”>49$% !”I49$%!” X& -%!”!$$CO49 84  ”,  !C  /M            >  45    Z .+49 > #A0X& `aS !”#!”$%!”! *!!\/b*c. #>U>dR ”1^$!”%O PBOQ >45 V  0& 2. Tác dụng: 12 phút K S%0$,;S>eFEN fgfh& EHF0$,S>e EL;L0$,$OBO%i F,!>EL”1^$_4 EL;S,ZG> e. i F,!>EL”1^$_4 EL;S>e!.)B O% 1j3i F,!>EL”1^$_4 EL;S,7O[%5Re>1j 3i F,!>EL”1^$_4 EL;L”0$,/  !”#!”$%!”!%i F,!>EL”1^$_4 EL/b; 6845 31j3 0/I>O7O ,.BO1j3& 6 > 3>C.#,/ #,7,0$%!”M >7 1j3&S$%!” > <#, $ >Y874*.#& T53!”7,$_8 #,<49"7!M.$3 7M/IC G0$% !"& Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu cách sử dụng thao tác lập luận bình luận L0$,$OZG> e& S>e!9%Z$ 8# >#0 !907&& S>e!R  *45e> >451j3& T> 1j3j0!  >e%& S/;Nk[8 ”!l#$%4/M !1B`a1j3 .$3& II.Cách sử dụng thao tác lập luận bình luận : 1.Văn bản Lòng đố kị: 10 phút m Thao tác 1: Hướng dẫn tìm hiểu văn bản Lòng đố kị, trang 96, 97 SGK. EF0$,n?5[ 6!R#g7e7, !”HI o h#8 ’7H;p5$%!” $!%i ’7K;65$%!”.  i ’7m;S,jO1B)Z.  .$%!”i ’7g;-.j”/) !”# !” i SW72C/!$,%$ Thao tác 2: Hướng dẫn tìm hiểu cách sử dụng thao tác lập luận bình luận EL;q%0$,j $. 3$$%!”>7B$Rip7! )$R i F,!>EL”1^$_4 p5;n?5[ 6;Nk[!?5[!3 1B=!C%C> ,M49#1j3 pO1BZ.; r sI   $     !? 5  [  !R# >45 rn”#!”;!?5[(R49. ( rsIC!?5[ rN.!”;!?5[!31B (# F2/.#) ;, #I4 4]R) /b*!”#!”V\`a$. 74*.# 2. Các bước tiến hành bình luận;  g $R;Ht#8 &-RH;u[5$%!”; $%!”3>453 I”![423Z.3 #A03$3#X $&-RK;ER5;5 >$.$%!”%> $%!”#, 5  $% !”%$/bZ .R#AI” g 0& &-Rm;pO1BZ.; rsI53; ]U B5;= 85! V1B C9 r’%”5WO& /&-Rg;L”/ !”# !”;,*#I 4 4X%$Z.$%!”& 4. Củng cố: K#8  EL;67> c$%!”k=!49.#!”#!” ,*&’”1^B8<8iL%4 i  -%!"<#,!,*.#,R* &L%; Tm$& Giải thích Chứng minh Bình luận T  E8#  >  U BO E8#c” [B  70  *  49” p         1     /   $4I3OBO p5    R R ‘> ‘>     v ‘>  j  $.  j  7  Z .OBO -,B$%!”!!”OOB,>$%!”O j$.O7Z.OBO7 5. Dặn dò: 1 phút '()$%!” !”#!”$%!”& F C$n”# !”#!”$%!” h E. Nhận xét, rút kinh nghiệm &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Quảng Nam, ngày tháng 03 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập Nguyễn Trường SơnTrần Thị Kiều Oanh w. thao tác lập luận bình luận? F,!>EL”1^$_4 Thao tác 2: Hướng dẫn tìm hiểu tác dụng của thao tác lập luận bình luận. I. Bình luận và tác dụng của bình luận 1. Khái niệm:. Hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm và tác dụng của thao tác lập luận bình luận. Thao tác 1: Hướng dẫn tìm hiểu khái niệm EL;Trong cuộc sống, các em thường nghe bình luận về những vấn đề gì? F,!>EL”1^$_4 EL;Em. bình luận? F,!>EL”1^$_4 EL;Trong chương trình Ngữ văn 11, các em đã học những thao tác lập luận nào? Dựa trên những kiến thức đã học, em hiểu thế nào là thao tác lập luận

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá