Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mẫu biểu đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng,theo thông tư 25-2018 NH 2021-2022

Đăng ngày 28 May, 2023 bởi admin

                                                                                                       

Biểu mẫu

01

.

( Kèm theo Công văn số

5568

/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày

06

tháng

12

năm 2018

của Bộ Giáo dục và Đào tạo )

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG

/

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1 ) Tỉnh / Thành phố : … … … … … … ……………………………………………………………………

2 ) Huyện / Quận / Thị xã : … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … ..

3 ) Cấp học : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … ……………………………….

4 ) Trường : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … …………………………………

5 ) Họ và tên người tự nhìn nhận : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … .

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/……../20……

Hướng dẫn :

Người được đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chuẩn / Tiêu chí

Mức nhìn nhận tiêu chuẩn

Minh chứng

 

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong thái thao tác

         

Tiêu chí 2. Tư tưởng thay đổi trong quản trị nhà trường

         

Tiêu chí 3. Phát triển trình độ, nhiệm vụ bản thân

         

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức kiến thiết xây dựng kế hoạch

tăng trưởng nhà trường

         

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ

         

Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏ

         

Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường

         

Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức triển khai, hành chính nhà trường

         

Tiêu chí 9. Quản trị kinh tế tài chính nhà trường

         

Tiêu chí 10. Quản trị cơ sở vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

         

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ trong nhà trường

         

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường

         

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường

         

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường

         

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, địa phương trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

         

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, địa phương trong kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường

         

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ ( hoặc tiếng dân tộc bản địa ) và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

         

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

         

1. Tự nhận xét

( ghi rõ ) :

– Điểm mạnh

: …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Những yếu tố cần cải tổ :

………………………………………………………………………………….

2. Kế hoạch học tập tăng trưởng năng lượng chỉ huy, quản trị nhà tr

ường

của bản thân

trong năm học t

iếp theo

– Mục tiêu :

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Nội dung ĐK học tập ( những năng lượng cần ưu tiên cải tổ ) :

… … … … … … … … … …

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Thời gian :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Điều kiện thực thi :

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tự xếp loại kết quả đánh giá: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………, ngày …….. tháng …….. năm 2020

Người tự nhìn nhận

( Ký và ghi rõ họ tên )

                                                                                                                 

Biểu mẫu 02

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG

1. Tên Hiệu trưởng được đánh giá: NHỮ THỊ THỦY                   

2. Chức vụ : Hiệu trưởng

3. Đơn vị công tác làm việc : Trường mần nin thiếu nhi Mỹ Hưng

4. Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): …./5/2022

Cuộc khảo sát ý kiến này nhằm mục đích nâng cấp cải tiến công tác làm việc quản trị tr

ường học. Ý kiến của Thầy

/

Cô rất quan trọng trong việc thôi thúc thành công xuất sắc của nhà trường và từng trẻ. Để bảo vệ tính khách quan, ý kiến của Thầy

/

Cô sẽ được giữ bí hiểm .

Xin Thầy/Cô cho ý kiến về Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng trường của Thầy/Cô đang công tác bằng cách khoanh tròn vào chỉ 1 ô tương ứng với mức đạt được ở mỗi dòng. Trong bảng có 4 mức đạt được là:

1 : Hoàn toàn không đồng ý chấp thuận ; 2 : Ít chấp thuận đồng ý ; 3 : Tương đối đồng ý chấp thuận ; 4 : Hoàn toàn đồng ý chấp thuận .

Nội dung

Mức

1. Hiệu trưởng thực thi gương mẫu những lao lý về đạo đức nhà giáo

1

2

3

4

2. Hiệu trưởng có tư tưởng thay đổi trong quản trị nhà trường

1

2

3

4

3. Hiệu trưởng am hiểu trình độ và tiếp tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ bản thân

1

2

3

4

4. Kế hoạch tăng trưởng nhà trường tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà trường và địa phương

1

2

3

4

5. Hiệu trưởng chỉ huy hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ .

1

2

3

4

6. Hiệu trưởng chỉ huy hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏ hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ .

1

2

3

4

7. Hiệu trưởng kiến thiết xây dựng vị trí việc làm và sắp xếp, phân công trách nhiệm tương thích với tổng thể giáo viên, nhân viên cấp dưới

1

2

3

4

8. Các tổ / nhóm trưởng trình độ, giáo viên cốt cán hoạt động giải trí hiệu suất cao và liên kết với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương .

1

2

3

4

9. Hiệu trưởng quản trị và sử dụng kinh tế tài chính ship hàng tiềm năng nâng cao chất lượng giáo dục, công khai minh bạch, minh bạch .

1

2

3

4

10. Hiệu trưởng chỉ huy khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

1

2

3

4

11. Nhà trường thực thi tự nhìn nhận và nâng cấp cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ liên tục

1

2

3

4

12. Cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, trẻ trong nhà trưởng dữ thế chủ động triển khai nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo pháp luật

1

2

3

4

13 .

Hiệu trưởng

khuyến khích phản ánh

góp ý tăng trưởng nhà trường và xử lý

những tâm tư nguyện vọng vướng mắc, những góp phần cho nhà trường ngày một tốt hơn

.

1

2

3

4

14. Cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, trẻ nhỏ trong nhà trưởng dữ thế chủ động, tích cực tham gia thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực

1

2

3

4

15. Nhà trường phối hợp có hiệu suất cao với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong phân phối và tiếp đón và giải quyết và xử lý những thông tin về hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

1

2

3

4

16. Nhà trường phối hợp có hiệu suất cao với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng trong kêu gọi những nguồn lực tăng trưởng nhà trường

1

2

3

4

17. Hiệu trưởng có sử dụng tiếng ngoại ngữ trong tiếp xúc, trong việc làm và tạo lập thiên nhiên và môi trường tăng trưởng ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên cấp dưới và trẻ

1

2

3

4

18. Hiệu trưởng chỉ huy ứng dụng có hiệu suất cao công nghệ thông tin trong những quản lý những hoạt động giải trí của nhà trường

1

2

3

4

19. Các ý kiến khác (ghi rõ):

19.1. Những điểm tốt trong hoạt động giải trí quản trị nhà tr

ường

: ………………………………………….

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

19.2. Những điều cần đổi khác : …………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Cảm

ơn sự hợp tác của

Thầy / Cô

!

                                                                                                           

Biểu mẫu 03

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG

1. Tên Hiệu trưởng được đánh giá: NHỮ THỊ THỦY                   

2. Chức vụ : Hiệu trưởng

3. Đơn vị công tác làm việc : Trường mần nin thiếu nhi Mỹ Hưng

4. Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): 30/5/2022

Trong bảng có 4 mức đạt được là :

1 : Hoàn toàn không đồng ý chấp thuận ; 2 : Ít chấp thuận đồng ý ; 3 : Tương đối đồng ý chấp thuận ; 4 : Hoàn toàn đồng ý chấp thuận .

Tổng số giáo viên, nhân viên cấp dưới tham gia nhìn nhận Hiệu trưởng : 47/48 ( quan tâm : 01 NVKT nghỉ thai sản không tham gia nhìn nhận ) .

Nội dung

 

Mức chấp thuận đồng ý

( ghi số lượng ý kiến vào mỗi ô tương ứng )

1

2

3

4

1. Hiệu trưởng triển khai gương mẫu những lao lý về đạo đức nhà giáo

0

0

0

47/47

2. Hiệu trưởng có tư tưởng thay đổi trong quản trị nhà trường

0

0

0

47/47

3. Hiệu trưởng am hiểu trình độ và tiếp tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ bản thân

0

0

0

47/47

4. Kế hoạch tăng trưởng nhà trường tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà trường và địa phương

0

0

0

47/47

5. Hiệu trưởng chỉ huy hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ .

0

0

0

47/47

6. Hiệu trưởng chỉ huy hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏ hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ .

0

0

0

47/47

7. Hiệu trưởng thiết kế xây dựng vị trí việc làm và sắp xếp, phân công trách nhiệm tương thích với tổng thể giáo viên, nhân viên cấp dưới

0

0

0

47/47

8. Các tổ / nhóm trưởng trình độ, giáo viên cốt cán hoạt động giải trí hiệu suất cao và liên kết với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương .

0

0

0

47/47

9. Hiệu trưởng quản trị và sử dụng kinh tế tài chính ship hàng tiềm năng nâng cao chất lượng giáo dục, công khai minh bạch, minh bạch .

0

0

0

47/47

10. Hiệu trưởng chỉ huy khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

0

0

0

47/47

11. Nhà trường thực thi tự nhìn nhận và nâng cấp cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ liên tục

0

0

0

47/47

12. Cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, trẻ trong nhà trưởng dữ thế chủ động thực thi nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo pháp luật

0

0

0

47/47

13 .

Hiệu trưởng

khuyến khích phản ánh

góp ý tăng trưởng nhà trường và xử lý

những tâm tư nguyện vọng vướng mắc, những góp phần cho nhà trường ngày một tốt hơn

.

0

0

0

47/47

14. Cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, trẻ nhỏ trong nhà trưởng dữ thế chủ động, tích cực tham gia kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực

0

0

0

47/47

15. Nhà trường phối hợp có hiệu suất cao với cha mẹ hoặc người giám hộ TE và hội đồng trong phân phối và đảm nhiệm và giải quyết và xử lý những thông tin về hoạt động giải trí ND, CS, GD trẻ nhỏ

0

0

0

47/47

16. Nhà trường phối hợp có hiệu suất cao với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng trong kêu gọi những nguồn lực tăng trưởng nhà trường

0

0

0

47/47

17. Hiệu trưởng có sử dụng tiếng ngoại ngữ trong tiếp xúc, trong việc làm và tạo lập thiên nhiên và môi trường tăng trưởng ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên cấp dưới và trẻ

0

0

40/47

7/47

18. Hiệu trưởng chỉ huy ứng dụng có hiệu suất cao công nghệ thông tin trong những điều hành quản lý những hoạt động giải trí của nhà trường

0

0

0

47/47

             

19. Các ý kiến khác

(ghi rõ):

19.1. Những điểm tốt trong hoạt động giải trí quản trị nhà tr

ường

:

Đồng chí Thủy luôn gương mẫu, đi đầu trong những hoạt động giải trí của nhà trường, luôn

có tư tưởng thay đổi trong quản trị nhà trường, am hiểu trong nghành nghề dịch vụ quản trị chỉ huy, tích cực học hỏi, tu dưỡng tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ bản thân, có kế hoạch nâng cấp cải tiến và tăng trưởng nhà trường tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà trường và địa phương. Thường xuyên chăm sóc đến đời sống, niềm tin của đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưới, thực thi tốt việc công khai minh bạch, dân chủ, minh bạch và công tác làm việc thi đua khen thưởng trong đơn vị chức năng, ứng dụng CNTT thành thạo trong công tác làm việc quản trị chỉ huy nhà trường .

19.2. Những điều cần đổi khác :

Cần quyết đoán hơn, mạnh dạn hơn trong công tác làm việc quản trị chỉ huy nhà trường và góp ý cho đội ngũ trong công tác làm việc phê bình. / .

P. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Mai

 

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022

NGƯỜI TỔNG HỢP

Phạm Thị Hương

                                                                                                         

B

iểu mẫu

04

PHIẾU CẤP TRÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG

1. Tên Hiệu trưởng được đánh giá: NHỮ THỊ THỦY                   

2. Chức vụ : Hiệu trưởng

3. Đơn vị công tác làm việc : Trường mần nin thiếu nhi Mỹ Hưng

4. Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ……/……./2022

Cấp trên trực tiếp nhìn nhận mức đạt được của từng tiêu chuẩn

bằng cách

lưu lại

vào chỉ 1 ô tương ứng với 4 mức đạt được của tiêu chuẩn

và phải địa thế căn cứ trên dẫn chứng

xác nhận .

Tiêu chuẩn / Tiêu chí

Mức nhìn nhận tiêu chuẩn

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

 

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong thái thao tác

       

Tiêu chí 2. Tư tưởng thay đổi trong quản trị nhà trường

       

Tiêu chí 3. Phát triển trình độ, nhiệm vụ bản thân

       

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

 

Tiêu chí 4. Tổ chức kiến thiết xây dựng kế hoạch

tăng trưởng nhà trường

       

Tiêu chí 5. Quản trị hợp đồng nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất trẻ nhỏ

       

Tiêu chí 6. Quản trị hoạt động giải trí giáo dục trẻ nhỏ

       

Tiêu chí 7. Quản trị nhân sự nhà trường

       

Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức triển khai, hành chính nhà trường

       

Tiêu chí 9. Quản trị kinh tế tài chính nhà trường

       

Tiêu chí 10. Quản trị cơ sở vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

       

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ trong nhà trường

       

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục

 

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường

       

Tiêu chí 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường

       

Tiêu chí 14. Xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường

       

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội

 

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, địa phương trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

       

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, địa phương trong kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường

       

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ ( hoặc tiếng dân tộc bản địa ) và công nghệ thông tin

 

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

       

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

       

Nhận xét

( ghi rõ ) :

– Điểm mạnh : ………………………………………………………………………………………………………….

… ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………… …………..

– Những yếu tố cần cải tổ : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. ……….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xếp loại tác dụng nhìn nhận

………………………………………………………………………

 

Thanh Oai

, ngày …… tháng …. năm 2022

Thủ trưởng đơn vị chức năng

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

Phụ lục III

Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

Năm học 2021 – 2022

A. TỰ ĐÁNH GIÁ :

Đối tượng

nhìn nhận

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số

lượng

Tỷ lệ

( % )

Số lượng

Tỷ lệ ( % )

Số

lượng

Tỷ lệ

( % )

Số lượng

Tỷ lệ ( % )

Hiệu trưởng

0

0

0

0

0

0

1

33,3

Phó hiệu trưởng

0

0

0

0

2

66,7

0

0

Tổng số

0

0

0

0

2

66,7

1

33,3

B. CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRỰC TIẾP TRÊN ĐÁNH GIÁ :

Đối tượng

nhìn nhận

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số

lượng

Tỷ lệ

( % )

Số lượng

Tỷ lệ ( % )

Số

lượng

Tỷ lệ

( % )

Số lượng

Tỷ lệ ( % )

Hiệu trưởng

       

0

0

1

33,3

Phó hiệu trưởng

       

2

66,7

0

0

Tổng số

       

2

66,7

1

33,3

 

 

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Ghi chú :

– Năm học triển khai tự nhìn nhận ( chu kỳ luân hồi một năm một lần ) : Báo cáo theo mục A .

– Năm học thực thi cơ quan quản trị cấp trên trực tiếp nhìn nhận ( chu kỳ luân hồi hai năm một lần ) : Báo cáo theo mục A và mục B .

– Tiêu chí được nhìn nhận chưa đạt khi không cung ứng nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ;

– Mức đạt : Có phẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm được giao trong quản trị cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi theo pháp luật ;

– Mức khá : Có phẩm chất, năng lượng thay đổi, phát minh sáng tạo tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm được giao trong quản trị cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ;

– Mức tốt : Có tác động ảnh hưởng tích cực đến thay đổi quản trị cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi và tăng trưởng giáo dục địa phương .

a) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;

b ) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá : có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên ;

c ) Đạt chuẩn hiệu trưởng : có toàn bộ những tiêu chuẩn được nhìn nhận từ mức đạt trở lên ;

d ) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng : có tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt ( tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ) .

– Tiêu chí được nhìn nhận chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ;

– Mức đạt : Có phẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm được giao trong quản trị cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi theo lao lý ;

– Mức khá : Có phẩm chất, năng lượng thay đổi, phát minh sáng tạo tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm được giao trong quản trị cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ;

– Mức tốt : Có ảnh hưởng tác động tích cực đến thay đổi quản trị cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi và tăng trưởng giáo dục địa phương .

a ) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt : có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó những tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt ;

b ) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá : có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên ;

c ) Đạt chuẩn hiệu trưởng : có toàn bộ những tiêu chuẩn được nhìn nhận từ mức đạt trở lên ;

d ) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng : có tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt ( tiêu chuẩn được nhìn nhận chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ) .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá