Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mẫu nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 13-KNĐ)

Đăng ngày 28 May, 2023 bởi admin

Nghị quyết của chi bộ đề xuất công nhận đảng viên chính thức là gì ? Mẫu nghị quyết của chi bộ đề xuất công nhận đảng viên chính thức ( Mẫu 13 – KNĐ ) ? Hướng dẫn nghị quyết của chi bộ đề xuất công nhận đảng viên chính thức ? Quy định về công nhận đảng viên chính thức ?

  Theo lao lý của pháp lý hay theo điều lệ Đảng, hoàn toàn có thể thấy thủ tục là một trong những yếu tố đầy phức tạp nhưng lại có ý nghĩa quan trọng, quyết định hành động hiệu quả sau cuối mà những chủ thể hướng tới. Nếu như thủ tục theo luật định mang tính ứng dụng cao, vận dụng so với mọi cá thể, tổ chức triển khai khi xảy ra những sự kiện pháp lý nhất định, thì thủ tục theo pháp luật của Đảng thường gắn với những đảng viên hoặc những cá thể sẽ trở thành đảng viên, đáng chú ý quan tâm là thủ tục xem xét kết nạp đảng viên. Một trong những thủ tục, sách vở bắt buộc là nghị quyết của chi bộ ý kiến đề nghị công nhận đảng viên chính thức, nhận thực được tầm quan trọng này.

  Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

  1. Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức là gì?

  Về nguyên tắc, theo Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp ; nếu không đủ tư cách đảng viên thì ý kiến đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định hành động xóa tên trong list đảng viên dự bị. Nghị quyết của chi bộ về đề xuất công nhận đảng viên chính thức phải được cấp ủy có thẩm quyền quyết định hành động. Thông thường để xem xét về việc ý kiến đề nghị công nhận đảng viên thì chi bộ phải tổ chức triển khai hội nghị để triển khai biểu quyết. Nghị quyết của chi bộ ý kiến đề nghị công nhận đảng viên chính thức là văn bản do chi bộ thực thi lập trên cơ sở nghiên cứu và phân tích những tài liệu và ghi nhận biểu quyết của đảng viên chính thức để quyết định hành động về việc có cho phép công nhận đảng viên chính thức so với đảng viên dự bị hay không. Nghị quyết của chi bộ ý kiến đề nghị công nhận đảng viên chính thức dùng làm cơ sở để chứng tỏ tính tuân thủ lao lý của Điều lệ Đảng, là địa thế căn cứ chứng tỏ địa thế căn cứ về việc đảng viên dự bị có trở thành đảng viên chính thức hay không, cũng là cơ sở để quản trị, chớp lấy tình hình kết nạp những đảng viên mới của đảng ủy.

  2. Mẫu nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 13-KNĐ):

  ĐẢNG BỘ………………

  CHI BỘ……………….

  Số … … – NQ / CB

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  … …, ngày … tháng … năm 20 …

  NGHỊ QUYẾT

  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam ; Ngày … tháng … năm … …, Chi bộ … … … … … .. đã họp để xét, đề xuất công nhận đảng viên dự bị … … … … … … … .. trở thành đảng viên chính thức. Tổng số đảng viên của Chi bộ : … … đảng viên, trong đó chính thức … … chiến sỹ, dự bị … … chiến sỹ. Có mặt : … … đảng viên, trong đó chính thức … chiến sỹ, dự bị … chiến sỹ. Vắng mặt : … … đảng viên, trong đó chính thức … chiến sỹ, dự bị … chiến sỹ. Lý do vắng mặt : … … … … …. Chủ trì hội nghị : Đồng chí … … … … … .. Chức vụ : … … … Thư ký hội nghị : Đồng chí … … … … .. Sau khi nghe báo cáo giải trình và bàn luận, Chi bộ thống nhất Kết luận về đảng viên dự bị … … .. như sau : Những ưu, khuyết điểm chính : ( Về phẩm chất chính trị ; đạo đức lối sống ; năng lượng công tác làm việc ; quan hệ quần chúng ; thực thi trách nhiệm đảng viên ) … … … … … .. Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị … … … …. thành đảng viên chính thức … … chiến sỹ ( đạt … … % ) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không ưng ý … … chiến sỹ ( chiếm … … % ) với nguyên do … … … … … … … .. Chi bộ báo cáo giải trình Đảng ủy … … … … … .. xét, ý kiến đề nghị công nhận đảng viên dự bị … … …. trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Nước Ta. Nơi nhận : – Đảng ủy … … … ( để báo cáo giải trình ), – Lưu : Chi bộ.

  T/M CHI BỘ

  BÍ THƯ

  ( ký, ghi rõ họ và tên )

  3. Hướng dẫn nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức:

  Về cơ bản, nghị quyết phải bảo vệ được những nội dung về tên chi bộ, tên đảng ủy, ngày tháng năm thực thi họp ; thông tin đảng viên dự bị được xem xét ; số lượng đảng viên chính thức, dự bị tham gia và vắng mặt ; chủ trì, thư ký hội nghị là ai, có chức vụ gì ; nêu những ưu điểm điểm yếu kém của đảng viên dự bị và ở đầu cuối phải đưa ra được hiệu quả đảng viên dự bị có trở thành đảng viên chính thức hay không. Cuối nghị quyết, bí thư chi bộ ký và ghi rõ họ tên.

  4. Quy định về công nhận đảng viên chính thức:

  Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc bản địa Nước Ta, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt quyền lợi của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên quyền lợi cá thể ; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, những nghị quyết của Đảng và pháp lý của Nhà nước ; có lao động, hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao ; có đạo đức và lối sống lành mạnh ; gắn bó mật thiết với nhân dân ; phục tùng tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  Điều kiện: Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

  Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cơ sở xét kết nạp người vào đảng là bước thứ 6 trong thủ tục xem xét kết nạp Đảng viên, theo đó, tại Điều 3, Hướng dẫn số 01 – HD / TW năm nay hướng dẫn một số ít yếu tố đơn cử thi hành điều lệ Đảng, nêu rõ : – Chi bộ ( kể cả chi bộ cơ sở ) xem xét : đơn xin vào Đảng ; lý lịch của người vào Đảng ; văn bản trình làng của đảng viên chính thức ; nghị quyết trình làng đoàn viên của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở ( hoặc tập thể chi đoàn cơ sở ) hoặc nghị quyết trình làng đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở ; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai chính trị – xã hội nơi người vào Đảng hoạt động và sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú. – Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý chấp thuận kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết ý kiến đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định hành động. Nghị quyết nêu rõ Kết luận của chi bộ về lý lịch ; ý thức giác ngộ chính trị ; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống ; năng lượng công tác làm việc ; quan hệ quần chúng của người vào Đảng ; số đảng viên chính thức ưng ý, không đống ý. Ở những nơi có đảng ủy bộ phận thì đảng ủy bộ phận thẩm định và đánh giá, nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp ủy cơ sở. – Tập thể đảng ủy cơ sở luận bàn, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên chấp thuận đồng ý thì ra nghị quyết ý kiến đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp. Nếu đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định hành động kết nạp đảng viên thì do đảng ủy cơ sở đó ra nghị quyết và quyết định hành động kết nạp. Nghị quyết phải được cấp ủy có thẩm quyền xem xét, nhìn nhận, do đó : – Sau khi nhận được nghị quyết ý kiến đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức triển khai của cấp ủy có thẩm quyền thực thi đánh giá và thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi những chiến sỹ ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu và điều tra. Ban thường vụ cấp ủy họp xét, nếu được trên 50% số thành viên ban thường vụ chấp thuận đồng ý thì ra quyết định hành động kết nạp đảng viên. Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định hành động kết nạp đảng viên, thì phải được tối thiểu hai phần ba cấp ủy viên chấp thuận đồng ý mới được ra quyết định hành động kết nạp đảng viên. – Đối với tổ chức triển khai cơ sở đảng thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương không được ủy quyền quyết định hành động kết nạp đảng viên, thì cấp ủy cơ sở gửi văn bản kèm hồ sơ ý kiến đề nghị lên ban tổ chức triển khai tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương để thẩm định và đánh giá, báo cáo giải trình thường trực cấp ủy ; thường trực cấp ủy chủ trì cùng với những chiến sỹ ủy viên ban thường vụ là trưởng những ban đảng xem xét, nếu được trên 50% số thành viên chấp thuận đồng ý thì ra quyết định hành động kết nạp đảng viên. Đối với những cấp ủy cơ sở thường trực Đảng ủy Công an Trung ương không được ủy quyền quyết định hành động kết nạp đảng viên thì gửi văn bản kèm hồ sơ đề xuất để Tổng cục Chính trị Công an nhân dân thẩm định và đánh giá, báo cáo giải trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xét, nếu được trên 50% số thành viên chấp thuận đồng ý thì ra quyết định hành động kết nạp đảng viên. – Trường hợp người vào Đảng có yếu tố tương quan đến lịch sử dân tộc chính trị hoặc chính trị lúc bấy giờ, nếu thuộc thẩm quyền quyết định hành động của cấp ủy thì cấp ủy chỉ huy xem xét, Kết luận trước khi xét kết nạp ; nếu không thuộc thẩm quyền quyết định hành động của cấp ủy ( theo lao lý của Bộ Chính trị ) thì báo cáo giải trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc đảng ủy thường trực Trung ương xem xét, nếu được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản thì cấp ủy có thẩm quyền mới ra quyết định hành động kết nạp. Trên cơ sở những văn bản trên, đảng viên được trở thành đảng viên chính thức và được tổ chức triển khai lễ kết nạp đảng với nhu yếu đơn cử : – Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức triển khai trang nghiêm ; triển khai kết nạp từng người một ( nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ ). – Trang trí lễ kết nạp ( nhìn từ dưới lên ) : trên cùng là khẩu hiệu “ Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm ” ; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh quản trị Hồ Chí Minh ( bên trái ), ảnh Mác – Lênin ( bên phải ), tiêu đề : “ Lễ kết nạp đảng viên ”. – Chương trình buổi lễ kết nạp + Chào cờ ( hát Quốc ca, Quốc tế ca ). + Tuyên bố nguyên do ; trình làng đại biểu. + Bí thư chi bộ hoặc đại diện thay mặt chi ủy đọc quyết định hành động kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền. + Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

  + Đại diện chi ủy nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

  + Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến ( nếu có ). + Bế mạc ( hát Quốc ca, Quốc tế ca ) .

  Về cơ bản thủ tục xem xét phải trải qua tối thiểu 8 bước từ tu dưỡng đến lễ kết nạp Đảng, và yên cầu sự phối hợp của những chi bộ, cơ quan đảng ủy để lựa chọn ra những đảng viên xuất sắc ưu tú gia nhập Đảng cộng sản Nước Ta.

   Source: https://vh2.com.vn
   Category : Đánh Giá