Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Quyết định 148/QĐ-BTTTT định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí

Đăng ngày 24 May, 2023 bởi admin

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số : 148 / QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí

__________
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng gia tài công ngày 21/6/2017 ;
Căn cứ Nghị định số 17/2017 / NĐ-CP ngày 17/02/2017 của nhà nước Quy định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ tin tức và Truyền thông ;
Căn cứ Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng nhà nước lao lý tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị ;
Xét đề xuất của Cục Báo chí tại Phiếu trình số 86 / PTr-CBC ngày 19/01/2021 của Cục Báo chí về việc phê duyệt chủ trương, hạng mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Báo chí ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Báo chí ( Chi tiết tại Phụ lục kèm theo ) .
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lao lý tại khoản 1 Điều này không gồm có :
– Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi tiếp tục và chi góp vốn đầu tư thường trực Cục ( nếu có ). Người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phát hành và vận dụng tại đơn vị chức năng theo lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng nhà nước và những văn bản hướng dẫn của Bộ tin tức và Truyền thông .
– Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng và máy móc, thiết bị ship hàng hoạt động giải trí chung của Cục. Đơn vị thực thi theo pháp luật tại những Điều 5, 6, 7 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng nhà nước .

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lao lý tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này được sử dụng làm địa thế căn cứ để lập kế hoạch và dự trù ngân sách ; giao, góp vốn đầu tư, shopping, thuê, khoán kinh phí đầu tư sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng .
2. Số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng pháp luật tại Quyết định này là mức tối đa. Người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư, shopping địa thế căn cứ tính năng, trách nhiệm, đặc thù việc làm, nhu yếu sử dụng và năng lực nguồn kinh phí đầu tư được phép sử dụng để quyết định hành động số lượng và giá mua theo đúng pháp luật của pháp lý, bảo vệ tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao, không làm tiêu tốn lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, gia tài công .
3. Khi phát sinh những trách nhiệm đột xuất được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị chức năng có nghĩa vụ và trách nhiệm ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị sẵn có của đơn vị chức năng để thực thi trách nhiệm được giao để bảo vệ sử dụng gia tài công tiết kiệm ngân sách và chi phí và hiệu suất cao. Trường hợp máy móc, thiết bị sẵn có không hề phân phối nhu yếu thực thi trách nhiệm đột xuất được giao thì đơn vị chức năng có nghĩa vụ và trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động phê duyệt : Mua sắm, thuê, nhận điều chuyển … gia tài công để hoàn thành xong trách nhiệm đột xuất được giao .

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Báo chí có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Rà soát những máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có của đơn vị chức năng để bảo vệ thực thi theo đúng định mức lao lý tại Quyết định này ; báo cáo giải trình Bộ tin tức và Truyền thông thực thi những thủ tục thanh lý hoặc điều chuyển máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có vượt định mức .
b ) Căn cứ dự trù Ngân sách chi tiêu nhà nước được giao hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc trang bị bổ trợ hoặc thay thế sửa chữa những máy móc, thiết bị chuyên dùng đã đủ điều kiện kèm theo thanh lý để bảo vệ đúng tiêu chuẩn, định mức được duyệt .
c ) Quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đúng mục tiêu được giao, góp vốn đầu tư, shopping và bảo vệ tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao theo đúng pháp luật của Luật Quản lý, sử dụng gia tài công và những văn bản pháp lý có tương quan .
d ) Trong quy trình tiến hành triển khai, khi phát sinh nhu yếu cần kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ tiêu chuẩn, định mức pháp luật tại khoản 1 Điều 1 – Quyết định này, thủ trưởng đơn vị chức năng địa thế căn cứ pháp luật hiện hành và công dụng, trách nhiệm được giao xây dựng thuyết minh kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ tiêu chuẩn, định mức của đơn vị chức năng và báo cáo giải trình Bộ tin tức và Truyền thông xem xét, quyết định hành động .
2. Vụ Kế hoạch – Tài chính có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng pháp luật tại Quyết định .
b ) Tổng hợp quan điểm yêu cầu của đơn vị chức năng, báo cáo giải trình Bộ trưởng xem xét kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo pháp luật của pháp lý .

Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Cục trưởng Cục Báo chí và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4 ;
– Bộ trưởng ( để b / c ) ;
– Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ;
– Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ;
– Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT ;
– Cục Báo chí ;
– Lưu : VT, KHTC ( 15 b ) .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Phạm Anh Tuấn

Source: https://vh2.com.vn
Category : Điện Máy