Networks Business Online Việt Nam & International VH2

GIÁO TRÌNH VĂN THƯ LƯU TRỮ 1 – Tài liệu text

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin

GIÁO TRÌNH VĂN THƯ LƯU TRỮ 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.88 MB, 161 trang )

ISO 9001:2008

CÔNG TÁC VĂN THƯ

HD: Tài Lê Khanh
[email protected]

ISO 9001:2008

 Số

Một số thông tin
môn học

tiết: 45 tiết (15LT + 30TH)
 Kiểm tra quá trình: 2 bài
 Số tiết được nghỉ: 9 tiết
 Điểm kết thúc =
điểm quá trình*0.3 + điểm thi*0.7

ISO 9001:2008

 Tổng

Nội dung môn
học

quan về công tác văn thư
 Xây dựng và ban hành văn bản

 Quản lý văn bản đến và đi
 Quản lý và sử dụng con dấu
 Lập hồ sơ và nộp vào Lưu trữ cơ
quan

ISO 9001:2008

Tài liệu giảng dạy

Hoàng Lê Minh, Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, NXB
Văn hóa Thông tin
Luật Lưu trữ
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004
Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010
Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011
Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012
Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013
Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012

ISO 9001:2008

KQHT 1:
Vài nét về công tác văn thư

Công tác văn thư là hoạt động đảm bảo
thông tin bằng văn bản phục vụ công tác
quản lý, bao gồm toàn bộ các công việc về
xây dựng và quản lý, giải quyết văn bản,
hình thành trong hoạt động của các cơ quan
nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức xã
hội, các đơn vị lực lượng vũ trang.

ISO 9001:2008

Vị trí của công tác văn
thư

Tất cả các cơ quan dù lớn hay nhỏ muốn thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đều phải qua
công tác văn thư để phổ biến chủ trương, chính
sách; phản ánh tình hình lên cấp trên, chỉ thị
xuống cấp dưới; liên hệ phối hợp công tác
 Công tác văn thư là công việc quan trọng,
không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan

ISO 9001:2008

Ý nghĩa của công tác văn thư

Cung cấp kịp thời đầy đủ, chính xác những thông tin cần
thiết phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước của mỗi cơ
quan, đơn vị

Góp phần giải quyết công việc của cơ quan được nhanh
chóng, chính xác, năng suất, chất lượng, đúng chính sách,
đúng chế độ, giữ gìn được bí mật của Đảng và Nhà nước

ISO 9001:2008

Ý nghĩa của công tác văn
thư

 Giữ

lại đầy đủ chứng cứ về mọi hoạt động của

cơ quan cũng như hoạt động của các cá nhân
giữ các trách nhiệm khác nhau trong cơ quan
 Bảo

đảm giữ gìn đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tạo

điều kiện làm tốt công tác lưu trữ

Yêu cầu đối với công tác văn thư

ISO 9001:2008

 Nhanh

chóng
 Chính xác
 Bí mật
 Hiện đại

Yêu cầu đối với công tác văn thư

ISO 9001:2008

 Nhanh

chóng
Quá trình giải quyết công việc của cơ
quan phụ thuộc nhiều vào việc xây
dựng và tổ chức quản lý giải quyết văn
bản  việc xây dựng và giải quyết văn
bản kịp thời sẽ góp phần giải quyết
nhanh chóng công việc của cơ quan.

Yêu cầu đối với công tác văn thư

ISO 9001:2008

Chính xác
•Về thể thức
•Về nội dung
•Chính xác về khâu kỹ thuật nghiệp
vụ

Yêu cầu đối với công tác văn thư

ISO 9001:2008

 Bí

mật
Phải tuyệt đối giữ bí mật nội dung văn
bản, kể từ khi soạn thảo văn bản,
nhân bản….cho đến khi giải quyết văn
bản.

Yêu cầu đối với công tác văn thư

ISO 9001:2008

 Hiện

đại
Hiện đại hóa công tác văn thư trở
thành một trong những tiền đề bảo
đảm cho công tác quản lý nhà nước
nói chung và của mỗi cơ quan nói
riêng có năng suất, chất lượng cao

ISO 9001:2008

Yêu cầu đối với cán bộ
văn thư

 Yêu

cầu về phẩm chất chính trị
 Yêu cầu về chuyên môn nghiệp
vụ
 Những yêu cầu khác

ISO 9001:2008

Yêu cầu về phẩm chất chính trị

Phải có lòng trung thành, tuyệt đối tin tưởng vào
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
Có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của
Nhà nước
Rèn luyện bản thân, coi việc học tập chính trị,
nâng cao trình độ hiểu biết về Đảng, về Nhà nước,
về giai cấp vô sản là nhiệm vụ thường xuyên

ISO 9001:2008

Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ
 Về lý luận nghiệp vụ
 Về kỹ năng thực hành

ISO 9001:2008

Những yêu cầu khác
 Tính bí mật
 Tính tỉ mỉ
 Tính thận trọng
 Tính ngăn nắp, gọn gàng
 Tính tin cậy
 Tính nguyên tắc
………………….

ISO 9001:2008

KQHT2:
Xây dựng và ban hành văn bản

 Tổng

quan về văn bản, văn bản quản
lý Nhà nước
 Các yêu cầu về nội dung và thể thức
văn bản
 Soạn thảo văn bản hành chính thông
thường

ISO 9001:2008

 Giáo

Tài liệu cho nội dung
soạn thảo văn bản

trình Kỹ thuật xây dựng và ban
hành văn bản, Học viện Hành chính
 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày
19/01/2011 của Bộ Nội vụ

ISO 9001:2008

 Văn

Văn bản

bản (VB) là phương tiện dùng để
ghi lại và truyền đạt thông tin
bằng một ngôn ngữ hay một kí
hiệu nhất định

ISO 9001:2008

Văn bản quản lý Nhà nước

Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định
và thông tin quản lý thành văn do các cơ quan
quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình
tự, thủ tục, hình thức nhất định và được Nhà nước
đảm bảo thi hành bằng những biện pháp khác
nhau nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý nội
bộ nhà nước hoặc giữa các cơ quan nhà nước với
các tổ chức và công dân.

Văn bản quản lý hành chính nhà nước
ISO 9001:2008

Văn bản quản lý hành chính nhà
nước là một bộ phận của văn bản quản
lý nhà nước bao gồm những văn bản

của các cơ quan hành chính nhà nước
dùng để đưa ra các quyết định và
chuyển tải các thông tin quản lý trong
hoạt động chấp hành và điều hành

ISO 9001:2008

 Theo

Phân loại văn bản

tác giả
 Theo tên loại văn bản
 Theo nội dung văn bản
 Theo địa danh
 Theo thời gian ban hành
 …………………………………

ISO 9001:2008

Phân loại văn bản theo hiệu lực pháp lý
và lĩnh vực quản lý chuyên môn

ISO 9001:2008

1. Văn bản quy phạm pháp
luật (QPPL)

Là những văn bản do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ban hành theo
thủ tục, trình tự luật định, trong đó có
các quy tắc xử sự chung, được đảm
bảo thực hiệ nhằm điều chỉnh các
quan hệ xã hội theo định hướng xã hội
chủ nghĩa

 Quản lý văn bản đến và đi  Quản lý và sử dụng con dấu  Lập hồ sơ và nộp vào Lưu trữ cơquanISO 9001 : 2008T ài liệu giảng dạyHoàng Lê Minh, Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, NXBVăn hóa Thông tinLuật Lưu trữNghị định số 110 / 2004 / NĐ-CP ngày 08/4/2004 Nghị định số 09/2010 / NĐ-CP ngày 08/02/2010 Nghị định số 99/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016 Thông tư số 09/2011 / TT-BNV ngày 03/6/2011 Thông tư số 07/2012 / TT-BNV ngày 22/11/2012 Thông tư số 04/2013 / TT-BNV ngày 16/4/2013 Thông tư số 21/2012 / TT-BCA ngày 13/4/2012 ISO 9001 : 2008KQHT 1 : Vài nét về công tác làm việc văn thưCông tác văn thư là hoạt động giải trí đảm bảothông tin bằng văn bản Giao hàng công tácquản lý, gồm có hàng loạt những việc làm vềxây dựng và quản trị, xử lý văn bản, hình thành trong hoạt động giải trí của những cơ quannhà nước, những doanh nghiệp, những tổ chức triển khai xãhội, những đơn vị chức năng lực lượng vũ trang. ISO 9001 : 2008V ị trí của công tác làm việc vănthưTất cả những cơ quan dù lớn hay nhỏ muốn thựchiện công dụng, trách nhiệm của mình đều phải quacông tác văn thư để phổ cập chủ trương, chínhsách ; phản ánh tình hình lên cấp trên, chỉ thịxuống cấp dưới ; liên hệ phối hợp công tác làm việc  Công tác văn thư là việc làm quan trọng, không hề thiếu trong hoạt động giải trí của những cơ quanISO 9001 : 2008 Ý nghĩa của công tác làm việc văn thưCung cấp kịp thời không thiếu, đúng chuẩn những thông tin cầnthiết Giao hàng trách nhiệm quản trị Nhà nước của mỗi cơquan, đơn vịGóp phần xử lý việc làm của cơ quan được nhanhchóng, đúng chuẩn, hiệu suất, chất lượng, đúng chủ trương, đúng chính sách, giữ gìn được bí hiểm của Đảng và Nhà nướcISO 9001 : 2008 Ý nghĩa của công tác làm việc vănthư  Giữlại khá đầy đủ chứng cứ về mọi hoạt động giải trí củacơ quan cũng như hoạt động giải trí của những cá nhângiữ những nghĩa vụ và trách nhiệm khác nhau trong cơ quan  Bảođảm giữ gìn vừa đủ hồ sơ, tài liệu, tạođiều kiện làm tốt công tác làm việc lưu trữYêu cầu so với công tác làm việc văn thưISO 9001 : 2008  Nhanhchóng  Chính xác  Bí mật  Hiện đạiYêu cầu so với công tác làm việc văn thưISO 9001 : 2008  NhanhchóngQuá trình xử lý việc làm của cơquan nhờ vào nhiều vào việc xâydựng và tổ chức triển khai quản trị xử lý vănbản  việc kiến thiết xây dựng và xử lý vănbản kịp thời sẽ góp thêm phần giải quyếtnhanh chóng việc làm của cơ quan. Yêu cầu so với công tác làm việc văn thưISO 9001 : 2008C hính xác • Về thể thức • Về nội dung • Chính xác về khâu kỹ thuật nghiệpvụYêu cầu so với công tác làm việc văn thưISO 9001 : 2008  BímậtPhải tuyệt đối giữ bí hiểm nội dung vănbản, kể từ khi soạn thảo văn bản, nhân bản …. cho đến khi xử lý vănbản. Yêu cầu so với công tác làm việc văn thưISO 9001 : 2008  HiệnđạiHiện đại hóa công tác làm việc văn thư trởthành một trong những tiền đề bảođảm cho công tác làm việc quản trị nhà nướcnói chung và của mỗi cơ quan nóiriêng có hiệu suất, chất lượng caoISO 9001 : 2008Y êu cầu so với cán bộvăn thư  Yêucầu về phẩm chất chính trị  Yêu cầu về trình độ nghiệpvụ  Những nhu yếu khácISO 9001 : 2008Y êu cầu về phẩm chất chính trịPhải có lòng trung thành với chủ, tuyệt đối tin yêu vàođường lối chủ trương của Đảng và Nhà nướcCó ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp lý củaNhà nướcRèn luyện bản thân, coi việc học tập chính trị, nâng cao trình độ hiểu biết về Đảng, về Nhà nước, về giai cấp vô sản là trách nhiệm thường xuyênISO 9001 : 2008Y êu cầu về trình độ nhiệm vụ  Về lý luận nhiệm vụ  Về kiến thức và kỹ năng thực hànhISO 9001 : 2008N hững nhu yếu khác  Tính bí hiểm  Tính tỉ mỉ  Tính thận trọng  Tính ngăn nắp, ngăn nắp  Tính đáng tin cậy  Tính nguyên tắc … … … … … … …. ISO 9001 : 2008KQHT2 : Xây dựng và phát hành văn bản  Tổngquan về văn bản, văn bản quảnlý Nhà nước  Các nhu yếu về nội dung và thể thứcvăn bản  Soạn thảo văn bản hành chính thôngthườngISO 9001 : 2008  GiáoTài liệu cho nội dungsoạn thảo văn bảntrình Kỹ thuật kiến thiết xây dựng và banhành văn bản, Học viện Hành chính  Thông tư số 01/2011 / TT-BNV ngày19 / 01/2011 của Bộ Nội vụISO 9001 : 2008  VănVăn bảnbản ( VB ) là phương tiện đi lại dùng đểghi lại và truyền đạt thông tinbằng một ngôn từ hay một kíhiệu nhất địnhISO 9001 : 2008V ăn bản quản trị Nhà nướcVăn bản quản trị nhà nước là những quyết địnhvà thông tin quản trị thành văn do những cơ quanquản lý nhà nước phát hành theo thẩm quyền, trìnhtự, thủ tục, hình thức nhất định và được Nhà nướcđảm bảo thi hành bằng những giải pháp khácnhau nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những mối quan hệ quản trị nộibộ nhà nước hoặc giữa những cơ quan nhà nước vớicác tổ chức triển khai và công dân. Văn bản quản trị hành chính nhà nướcISO 9001 : 2008V ăn bản quản trị hành chính nhànước là một bộ phận của văn bản quảnlý nhà nước gồm có những văn bảncủa những cơ quan hành chính nhà nướcdùng để đưa ra những quyết định hành động vàchuyển tải những thông tin quản trị tronghoạt động chấp hành và điều hànhISO 9001 : 2008  TheoPhân loại văn bảntác giả  Theo tên loại văn bản  Theo nội dung văn bản  Theo địa điểm  Theo thời hạn phát hành  … … … … … … … … … … … … … ISO 9001 : 2008P hân loại văn bản theo hiệu lực hiện hành pháp lývà nghành quản trị chuyên mônISO 9001 : 20081. Văn bản quy phạm phápluật ( QPPL ) Là những văn bản do cơ quan nhànước có thẩm quyền phát hành theothủ tục, trình tự luật định, trong đó cócác quy tắc xử sự chung, được đảmbảo thực hiệ nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh cácquan hệ xã hội theo khuynh hướng xã hộichủ nghĩa

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2