Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Đăng ngày 24 November, 2022 bởi admin

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ tin tức, Tuyên truyền[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ tin tức, Tuyên truyền là một trong 12 bộ nội các tiên phong được xây dựng trong nhà nước Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa [ 2 ]. Bộ trưởng tiên phong là ông Trần Huy Liệu, đại diện thay mặt cho Bộ ra đời trước quốc dân tại Lễ Độc lập .

Bộ Tuyên truyền và Cổ động[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 1 tháng 1 năm 1946, nhà nước Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng trên cơ sở cải tổ từ nhà nước lâm thời ( chỉ gồm những thành viên Việt Minh ), có thêm 1 số ít thành viên của Việt Quốc, Việt Cách. Một Bộ mới được xây dựng với tên gọi Bộ Tuyên truyền và Cổ động và ông Trần Huy Liệu vẫn liên tục giữ chức Bộ trưởng của Bộ này. [ 3 ]

Nha Tổng giám đốc tin tức, Tuyên truyền[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập dựa trên kết quả của kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa I tại Hà Nội, là sự mở rộng thành phần nội các của Chính phủ liên hiệp lâm thời. Tuy vậy, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến không thành lập một bộ có chức năng như Bộ Tuyên truyền và Cổ động trước kia. Thay vào đó, ngày 13 tháng 5 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng ra Nghị định ấn định hệ thống tổ chức thông tin, tuyên truyền trong cả nước là Nha Tổng giám đốc Thông tin, Tuyên truyền, dưới quyền chỉ huy và kiểm soát trực tiếp của Bộ Nội vụ.[4]. Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng được cử làm Tổng giám đốc Nha.

Nha tin tức[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 27 tháng 11 năm 1946, quản trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 224 / SL, đổi tên Nha Tổng giám đốc tin tức, Tuyên truyền thành Nha tin tức [ 5 ]. Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng vẫn được lưu nhiệm làm làm Giám đốc Nha .Ngày 10 tháng 7 năm 1951, quản trị Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 36 / SL, chuyển Nha tin tức từ Bộ Nội vụ sang Thủ tướng phủ quản trị [ 6 ] [ 7 ]. Ông Trần Văn Giàu được chỉ định làm Giám đốc Nha .

Nha Tuyên truyền và Văn nghệ[sửa|sửa mã nguồn]

Bảy tháng sau, ngày 24 tháng 2 năm 1952, Sắc lệnh số 83 / SL đã sáp nhập Nha tin tức thuộc Thủ tướng phủ và Vụ Văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ thuộc Bộ Giáo dục đào tạo thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng phủ. [ 8 ] [ 9 ] Tân Giám đốc Nha là ông Tố Hữu .

Bộ Tuyên truyền[sửa|sửa mã nguồn]

Sau Hiệp định Genève, 1954, để sẵn sàng chuẩn bị cho việc tiếp quản miền Bắc, tháng 8 năm 1954, Hội đồng nhà nước họp kỳ trung tuần tháng 8 năm 1954, và ra Thông cáo thành Bộ Tuyên truyền. [ 10 ] Ông Hoàng Minh Giám được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và ông Tố Hữu làm Thứ trưởng .

Bộ Văn hóa ( miền Bắc ) và Bộ tin tức – Văn hóa ( miền Nam )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 20 tháng 9 năm 1955, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại kỳ họp thứ 5, đã trải qua việc đổi tên Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa. [ 11 ] [ 12 ] Ông Hoàng Minh Giám liên tục được lưu nhiệm làm Bộ trưởng và giữ chức vụ này trong gần 22 năm .Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Bộ tin tức – Văn hóa, một trong 8 bộ thuộc Nội các nhà nước Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta, được xây dựng. GS, viện sĩ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được chỉ định làm Bộ trưởng .

Bộ Văn hóa và tin tức[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 13 tháng 7 năm 1977, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa VI ra Quyết định số 96 NQ / QHK6 phê chuẩn việc hợp nhất Tổng cục tin tức và Bộ Văn hóa thành Bộ Văn hóa và tin tức. [ 13 ] Ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định làm Bộ trưởng .

Bộ Văn hóa ( lần 2 )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 24 tháng 6 năm 1981, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta khóa VII kỳ họp thứ Nhất từ ngày 24 tháng 6 đến 4 tháng 7 năm 1981 tách Bộ Văn hóa và tin tức thành Bộ Văn hóa và Bộ tin tức. [ 14 ]. Ông Nguyễn Văn Hiếu liên tục được lưu nhiệm làm Bộ trưởng .

Bộ Văn hóa – tin tức – Thể thao và Du lịch[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 31 tháng 3 năm 1990, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta ra Nghị quyết số 244 NQ / NN xây dựng Bộ Văn hóa – tin tức – Thể thao và Du lịch, trên cơ sở sáp nhập Bộ Văn hóa, Bộ tin tức, Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch. Ông Trần Hoàn được chỉ định làm Bộ trưởng .

Bộ Văn hóa – tin tức và Thể thao[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 27 tháng 7 năm 1991, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta khóa VIII, kỳ họp thứ 9 đổi thành Bộ Văn hóa – tin tức và Thể thao .

Bộ Văn hóa – tin tức[sửa|sửa mã nguồn]

Đến ngày 30 tháng 9 năm 1992, Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ Nhất lại quyết định hành động đổi thành Bộ Văn hóa – tin tức. Hai Tổng cục Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch cũng được tái xây dựng thường trực nhà nước .

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội khóa XII ra Nghị quyết quyết định thành lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch và mảng văn hóa của Bộ Văn hóa và Thông tin Việt Nam. Bộ trưởng đầu tiên là Hoàng Tuấn Anh.

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương[15]

Lãnh đạo Bộ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Bộ trưởng: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Các Thứ trưởng:

[20]Khối tham mưu quản trị nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

 • Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Công đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

[22]Khối đơn vị chức năng sự nghiệp Giao hàng quản trị nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

 • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • Báo Văn hóa
 • Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • Trung tâm Công nghệ thông tin
  • Báo Điện tử Tổ quốc
 • Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch
 • Viện Phim Việt Nam
 • Viện Bảo tồn di tích
 • Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp
 • Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật
 • Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam
 • Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào
 • Nhà hát Lớn Hà Nội
 • Trường quay Cổ Loa
 • Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh
 • Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
 • Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam
Khối ĐH và học viện chuyên nghành[sửa|sửa mã nguồn]
Khối cao đẳng[sửa|sửa mã nguồn]
 • Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
 • Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ
 • Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
 • Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc
 • Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
 • Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc
 • Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
 • Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
 • Trường Cao đẳng Du lịch Huế
 • Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
 • Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu
 • Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
Khối tầm trung[sửa|sửa mã nguồn]
 • Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Các nhà xuất bản[sửa|sửa mã nguồn]

 • Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Thế giới
 • Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc
 • Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Văn học
 • Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Thể thao và Du lịch

Các hãng phim[sửa|sửa mã nguồn]

 • Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng
 • Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
 • Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam

Doanh nghiệp khác[sửa|sửa mã nguồn]

 • Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
 • Công ty TNHH một thành viên XNK phát hành phim Việt Nam
 • Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ và Truyền hình
 • Công ty Cổ phần In và Văn hoá phẩm
 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ngành in (Prinmatexim)
 • Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương
 • Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi
 • Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam-XUNHASABA
 • Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến đầu tư
 • Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Phát hành sách và văn hoá tổng hợp Quảng Ngãi
 • Công ty TNHH một thành viên In Trần Phú
 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ngành in (Printexim)
 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá
 • Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Lãnh đạo Bộ qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ trưởng qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Thứ trưởng qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://vh2.com.vn
Category : Nghe Nhìn