Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2022 trường Tiểu học

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG TH ĐÔNG QUANG

 Số : 29 / KH-THĐQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Đông Quang, ngày 18 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Công tác văn thư, lưu trữ trường Tiểu học Đông Quang năm 2022

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011 / QH13 ngày 11/11/2021 ; Nghị định số 30/2020 / NĐ-CP ngày 05/03/2020 của nhà nước về công tác văn thư ;Căn cứ Kế hoạch số : 183 / KH-PGDĐT ngày 14/02/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 .Căn cứ tình hình thực tiễn về Công tác văn thư, lưu trữ, trường Tiểu học Đông Quang thiết kế xây dựng kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 đơn cử như sau :

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a ) Tăng cường công tác quản trị nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ ; đưa việc triển khai công tác văn thư, lưu trữ đúng pháp luật của Nhà nước .b ) Tiếp tục nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu ; nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên cấp dưới của nhà trường về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ .c ) Tiếp tục nâng cao hiệu suất cao quản trị nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ ; phát huy vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong nhà trường .d ) Đưa công tác văn thư, lưu trữ của nhà trường đi vào nề nếp, khoa học, đúng lao lý của pháp lý, nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao xử lý việc làm từng bước cung ứng nhu yếu trách nhiệm cải cách hành chính, văn minh hóa nền hành chính, ship hàng công tácquản lý, điều hành quản lý việc làm lúc bấy giờ ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, quản lý tài liệu điện tử .

2. Yêu cầu

a ) Tăng cường hoạt động giải trí nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ so với nhân viên cấp dưới văn thư của nhà trường .b ) Hiệu trưởng kiến thiết xây dựng kế hoạch, tiến hành và triển khai đúng những lao lý, nhiệm vụ của công tác văn thư và công tác lưu trữ trong khoanh vùng phạm vi quản trị của đơn vị chức năng. Tập trung chỉ huy có hiệu suất cao việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đặc biệt quan trọng là việc lập hồ sơ điện tử .c ) Đưa nội dung thực thi công tác văn thư, lưu trữ vào tiêu chuẩn nhìn nhận, phân loại CBCC, VC, NV ; nhìn nhận thi đua hàng năm so với tập thể, cá thể .

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1. Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến những lao lý của pháp lý về công tác văn thư, lưu trữ như : những văn bản hướng dẫn của Ngành, Thành phố nhằm mục đích nâng cao nhận thức so với CBCC, VC, NV về vai trò, tầm quan trọng củacông tác văn thư, lưu trữ bằng nhiều hình thức như : trải qua những phương tiện đi lại thông tin, công tác tập huấn, Công thông tin điện tử của Ngành và những đơn vị chức năng .- Tiến hành thanh tra rà soát, sửa đổi, bổ trợ để triển khai xong mạng lưới hệ thống văn bản quản trị, chỉ huy, lao lý, hướng dẫn thực thi công tác văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền theo lao lý pháp lý .- Xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tập trung chuyên sâu vào những yếu tố sau :+ Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị chức năng ( địa thế căn cứ những nội dung tại Nghị định số 30/2020 / NĐ-CP ngày 05/3/2020 của nhà nước và Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong những cơ quan, tổ chức triển khai thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 7117 / QĐ-UBND ngày 22/11/2013 củaỦy Ban Nhân Dân Thành phố ) .+ Quy định thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu của cơ quan, tổ chức triển khai ( theo pháp luậttại Thông tư số 09/201 1 / TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ và những pháp luật hiện hành ) .+ Công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan ( theo pháp luật tại Thông tư số 07/2012 / TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ ) .+ Bố trí phòng kho lưu trữ và những trang thiết bị bảo vệ bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ ( giá, cặp, hộp dữ gìn và bảo vệ tài liệu, bình chữa cháy, nội quy sử dụng tài liệu, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy … ) .+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ .+ Đẩy mạnh việc đảm nhiệm, giải quyết và xử lý, phát hành và quản trị văn bản điện tử theo Quyết định số 12/2020 / QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố .+ Xây dựng cơ sở đữ liệu để quản lý tài liệu lưu trữ và Giao hàng khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo Quyết định 458 / QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng nhà nước .- Phân công trách nhiệm cho nhân viên cấp dưới ship hàng làm kiêm nhiệm ; Cử nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ chưa được đào tạo và giảng dạy về trình độ, nhiệm vụ tham gia những lớp giảng dạy, tu dưỡng đề phân phối nhu yếu việc làm .- Thực hiện chính sách báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo Thông tư số 03/2018 / TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ .

2. Hoạt động nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ.

a. Đối với công tác văn thư.

– Nhà trường chú trọng công tác soạn thảo, phát hành, quản trị, theo dõi giải quyết và xử lý văn bản theo Nghị định số 30/2020 / NĐ-CP ngày 5/3/2020 của nhà nước về công tác văn thư .+ Đảm bảo đúng thể thức, thẩm quyền phát hành những văn bản .+ Quản lý văn bản đi theo đúng quá trình, công tác đảm nhiệm, quản trị văn bản đến được triển khai đúng quá trình .+ Lập hồ sơ theo dõi giải quyết và xử lý văn bản .- Căn cứ đặc trưng, đặc thù việc làm để lập sổ theo dõi, giải quyết và xử lý tương thích theo hướng dẫn tại những phụ lục của Quyết định số 7117 / QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố TP.HN .- Nhà trường tổ chức triển khai tiến hành và duy trì mạng lưới hệ thống mạng nội bộ, mạng lưới hệ thống thư điện tử phục vụ việc trao đổi, san sẻ thông tin nội bộ bảo vệ nhanh gọn thuận tiện, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao .- Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan tuân thủ đúng lao lý của Pháp luật .b. Thực hiện hoạt động giải trí nhiệm vụ công tác lưu trữ .- Thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và chỉnh lý, xác lập giá trị tài liệu triển khai dữ gìn và bảo vệ. khai thác, sr dụng theo pháp luật của pháp lý .- Hoàn thiện mạng lưới hệ thống sổ sách, tài liệu lưu trữ trên máy tính bảo vệ khoa học, thuận tiện khai thác, sử dụng .- Thực hiện công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý về truyền thống lịch sử, lịch sử vẻ vang kiến thiết xây dựng và tăng trưởng của đơn vị chức năng .- Lập hạng mục tài liệu hết giá trị để hủy theo lao lý .- Thường xuyên kiểm tra và triển khai bảo dưỡng, thay thế sửa chữa, trang bị mới những thiết bị, phương tiện đi lại thiết yếu để bảo vệ, dữ gìn và bảo vệ tài liệu lưu trữ .- Nhà trường phấn đấu có sắp xếp 01 phòng, kho lưu trữ tài liệu đạt theo chuẩn pháp luật .- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác văn thư, lưu trữ .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

– Xây dựng và tiến hành triển khai Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 .- Phân công cán bộ đảm nhiệm theo dõi và kiểm tra liên tục .- Thực hiện việc tiến hành chữ ký số để tiếp đón và giải quyết và xử lý văn bản điện tử trong việc trao đổi, thanh toán giao dịch với cơ quan đơn vị chức năng trong ngành đặc biệt quan trọng là triển khai những dịch vụ công trực tuyến .- Thường xuyên update, thông dụng văn bản mới ; chăm sóc đến công tác tu dưỡng nhiệm vụ và chính sách chủ trương cho nhân viên cấp dưới làm công tác văn thư, lưu trữ .- Tổ chức tự kiểm tra việc thực thi công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị chức năng .

2. Nhân viên làm công tác văn thư

– Thực hiện những lao lý, tiến trình về quản trị văn bản đi, đến, lưu trữ hồ sơ ; lập hồ sơ theo dõi giải quyết và xử lý văn bản của đơn vị chức năng. Khai thác, sử dụng hiệu suất cao những ứng dụng quản trị, ứng dụng của Ngành, Huyện và Thành phố đúng lao lý .- Quản lý con dấu cơ quan theo pháp luật của pháp lý. Bố trí khu vực lưu trữ và dữ gìn và bảo vệ tài liệu ở vị trí bảo vệ bảo đảm an toàn, tương thích với điều kiện kèm theo của nhà trường .- Sắp xếp trang thiết bị phụ vụ công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu trữ ; trong hoạt động giải trí giảng dạy của giáo vên ; thực thi tốt việc lập hồ sơ việc làm ; khai thác, giải quyết và xử lý văn bản trên thiên nhiên và môi trường mạng bảo vệ nhu yếu bảo mật thông tin thông tin .- Tham gia khá đầy đủ những chương trình tập huấn công tác văn thư, lưu trữ do cấp trên tổ chức triển khai .

3. Chế độ báo cáo

Nhà trường thực thi gửi báo cáo tác dụng thực thi công tác văn thư, lưu trữ về Phòng GDĐT qua email :Báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 05/6/2022 ;Báo cáo năm và báo cáo thống kê trước ngày 15/11/2022 ;Trên đây là Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022. Đề nghị những trường tiến hành thực thi tráng lệ. / .

    Nơi nhận:

– BGH ( để c / đ ) ;- CBCC, VC ( để t / h ) ;- Website ;

   – Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

            Trần Thị Thúy Bình

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2